سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 109 صفحه
حجم : 4500 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فصل اول: کلیات تحقیق    6
مقدمه    7
۱-۱ بیان مسئله تحقیق    7
۱-۲ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    8
۱-۳ اهداف تحقیق    9
۱-۴ پرسش های تحقیق    9
۱-۵ فرضیه های تحقیق    10
۱-۶ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    10
۱-۶-۱ مالكيت خارجي    10
۱-۶-۲ مالكيت شركتي    10
۱-۶-۳ مالكيت مديريتي    11
۱-۶-۴ مالكيت نهادي    11
۱-۶-۵ سیاست تقسیم سود    11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12
۲-۱ مقدمه    13
بخش اول: مبانی نظری سیاستهای تقسیم سود    13
۲-۲ فلسفه تقسیم سود    13
۲-۳  تئوری های تقسیم سود    14
۲-۳-۱ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود    16
۲-۳-۲  نظریات مربوطه بودن تقسیم سود    17
۲-۳-۲-۱ مدل گوردون    17
۲-۳-۲-۲ مدل پرنده در دست     20
۲-۳-۲-۳ مدل والتر      22
۲-۳-۲-۴ تئوري اولويت مالياتي    23
۲-۴ سياست تقسيم سود سهام    24
۲-۴-۱  سياست تقسيم سود منظم    24
۲-۴-۱-۱ روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم     26
۲-۴-۱-۲ روش مبلغي ثابت     27
۲-۴-۱-۳  روش حجم ريالي ثابت به علاوه يك منبع اضافي     29
۲-۴-۱-۴  روش پرداخت درصدي از ارزش بازار     30
۲-۴-۱-۵ روش درصدي از قيمت اسمي    31
۲-۴-۲  سياست تقسيم سود نامنظم     31
۲-۴-۳ سياست تقسيم سود باقي مانده     32
۲-۴-۳-۱  سياست تقسيم كامل سود باقي مانده:    33
۲-۴-۳-۲  سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقي مانده:    33
۲-۴-۳-۳ سياست تقسيم سود باقي مانده يكنواخت:     33
۲-۵  عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود    33
۲-۵-۱ عوامل قانوني    33
۲-۵-۱-۱ محدوديتهاي مربوط به سرمايه    34
۲-۵-۱-۲ سود خالص    34
۲-۵-۱-۳ مشكل نقدينگي    34
۲-۵-۱-۴  افزايش بي رويه سود انباشته    34
۲-۵-۲  عوامل ناشي از قراردادها    35
۲-۵-۳  عوامل داخلي    35
۲-۵-۳-۱  اهداف توسعه اي    36
۲-۵-۳-۲حفظ ساختار سرمايه    36
۲-۵-۳-۳  نياز سهامداران    37
۲-۵-۳-۴  وضعيت نقدينگي    38
۲-۵-۳-۵  استفاده از مزاياي مالياتي    38
۲-۵-۳-۶  تاثير دوره هاي تجاري    38
۲-۵-۳-۷  نوع شركت    39
۲-۵-۳-۸  عمر شركت    39
۲-۶  زمان پرداخت سود    39
۲-۶-۱  تاريخ اعلام     40
۲-۶-۲ تاريخ ثبت در دفاتر     40
۲-۶-۳ تاريخ موثر     40
۲-۶-۴ تاريخ پرداخت     41
۲-۷ اثر سياست هاي تقسيم سود بر قيمت سهام    41
۲-۷-۱  تقسيم همزمان سود سهمي و سود نقدي    41
۲-۷-۲   ثبات و پايداري در توزيع سود سهام    42
۲-۸  اهميت پايداري در سياست سود سهام    43
۲-۸-۱  احساس ثبات و پايداري    44
۲-۸-۲ خط مشي ثابت تقسيم سود سهام    44
۲-۸-۳   انعطاف پذيري در مورد سود سهام مازاد    44
۲-۹   تقسيم سود در ايران    44
۲-۹-۱ موارد قانوني در اتخاذ سياست تقسيم سود در ايران    44
بخش دوم : مبانی نظری ساختار مالکیت    49
۲-۱۰ تعریف ساختار مالکیت    49
۲-۱۱ مبانی تئوری ساختار مالکیت    50
۲-۱۱-۱  تئوری حاکمیت شرکتی    50
۲-۱۱-۱-۱ مفهوم حاکمیت شرکتی    52
۲-۱۱-۱-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی    52
۲-۱۱-۲ نظریه نمایندگی     55
۲-۱۱-۳  تئوری تضاد منافع    58
۲-۱۱-۴ تئوری  عدم تقارن اطلاعاتی    62
۲-۱۲انواع ساختار مالکیت    63
۲-۱۲-۱  مالکیت مدیریتی    63
۲-۱۲-۲  مالکیت دولتی و خصوصی    65
۲-۱۲-۳  مالکیت نهادی و شرکتی    69
۲-۱۲-۴  مالکیت خانوادگی    70
بخش سوم پیشینه تحقیق    71
۲-۱۳-۱ پیشینه تحقیق در خارج از کشور    71
۲-۱۳-۲ پیشینه تحقیق در داخل کشور    76
فصل سوم: روش تحقیق    79
مقدمه:    80
۳-۱ روش تحقیق    80
۳-۲ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    81
۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش    81
۳-۴  روشها و ابزار های گردآوری داده ها و اطلاعات    82
۳-۴-۱  روش مطالعه نظري(كتابخانه‏اي)    82
۳-۴-۲  روش میدانی    83
۳-۵ متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترل    83
۳- ۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    84
۳-۶-۱  متغيرهاي مستقل    84
۳-۶-۱-۱ مالكيت خارجي    84
۳-۶-۱-۲ مالكيت شركتي    84
۳-۶-۱-۳ مالكيت مديريتي    85
۳-۶-۱-۴ مالكيت نهادي    85
۳-۶-۲ متغیر وابسته    87
۳-۶-۳ متغیرهای کنترل    87
۳-۷ پرسش های تحقیق    87
۳-۸ فرضیه های تحقیق    87
۳-۹  فرضیه صفر و فرضیه جایگزین    88
۳- ۱۰ روش تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقیق    88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق    89
مقدمه:    90
۴-۱ تجزیه و تحلیل و آمار توصیفی    91
۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی    93
۴-۲-۱  آزمون فرضیه اول    93
۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم    95
۴-۲-۳ آزمون فرضیه سوم    96
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    99
مقدمه:    100
۵-۱ نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول    100
۵-۲ نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم    102
۵-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم    102
۵-۳ نتیجه گیری نهایی از تحقیق    103
۵-۴ محدودیت های تحقیق    104
۵-۵ پیشنهادات تحقیق    104
۵-۵-۱ پیشنهادات در راستای تحقیق    104
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    105
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت