سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 109 صفحه
حجم : 4500 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فصل اول: کلیات تحقیق    6
مقدمه    7
۱-۱ بیان مسئله تحقیق    7
۱-۲ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    8
۱-۳ اهداف تحقیق    9
۱-۴ پرسش های تحقیق    9
۱-۵ فرضیه های تحقیق    10
۱-۶ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    10
۱-۶-۱ مالكيت خارجي    10
۱-۶-۲ مالكيت شركتي    10
۱-۶-۳ مالكيت مديريتي    11
۱-۶-۴ مالكيت نهادي    11
۱-۶-۵ سیاست تقسیم سود    11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12
۲-۱ مقدمه    13
بخش اول: مبانی نظری سیاستهای تقسیم سود    13
۲-۲ فلسفه تقسیم سود    13
۲-۳  تئوری های تقسیم سود    14
۲-۳-۱ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود    16
۲-۳-۲  نظریات مربوطه بودن تقسیم سود    17
۲-۳-۲-۱ مدل گوردون    17
۲-۳-۲-۲ مدل پرنده در دست     20
۲-۳-۲-۳ مدل والتر      22
۲-۳-۲-۴ تئوري اولويت مالياتي    23
۲-۴ سياست تقسيم سود سهام    24
۲-۴-۱  سياست تقسيم سود منظم    24
۲-۴-۱-۱ روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم     26
۲-۴-۱-۲ روش مبلغي ثابت     27
۲-۴-۱-۳  روش حجم ريالي ثابت به علاوه يك منبع اضافي     29
۲-۴-۱-۴  روش پرداخت درصدي از ارزش بازار     30
۲-۴-۱-۵ روش درصدي از قيمت اسمي    31
۲-۴-۲  سياست تقسيم سود نامنظم     31
۲-۴-۳ سياست تقسيم سود باقي مانده     32
۲-۴-۳-۱  سياست تقسيم كامل سود باقي مانده:    33
۲-۴-۳-۲  سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقي مانده:    33
۲-۴-۳-۳ سياست تقسيم سود باقي مانده يكنواخت:     33
۲-۵  عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود    33
۲-۵-۱ عوامل قانوني    33
۲-۵-۱-۱ محدوديتهاي مربوط به سرمايه    34
۲-۵-۱-۲ سود خالص    34
۲-۵-۱-۳ مشكل نقدينگي    34
۲-۵-۱-۴  افزايش بي رويه سود انباشته    34
۲-۵-۲  عوامل ناشي از قراردادها    35
۲-۵-۳  عوامل داخلي    35
۲-۵-۳-۱  اهداف توسعه اي    36
۲-۵-۳-۲حفظ ساختار سرمايه    36
۲-۵-۳-۳  نياز سهامداران    37
۲-۵-۳-۴  وضعيت نقدينگي    38
۲-۵-۳-۵  استفاده از مزاياي مالياتي    38
۲-۵-۳-۶  تاثير دوره هاي تجاري    38
۲-۵-۳-۷  نوع شركت    39
۲-۵-۳-۸  عمر شركت    39
۲-۶  زمان پرداخت سود    39
۲-۶-۱  تاريخ اعلام     40
۲-۶-۲ تاريخ ثبت در دفاتر     40
۲-۶-۳ تاريخ موثر     40
۲-۶-۴ تاريخ پرداخت     41
۲-۷ اثر سياست هاي تقسيم سود بر قيمت سهام    41
۲-۷-۱  تقسيم همزمان سود سهمي و سود نقدي    41
۲-۷-۲   ثبات و پايداري در توزيع سود سهام    42
۲-۸  اهميت پايداري در سياست سود سهام    43
۲-۸-۱  احساس ثبات و پايداري    44
۲-۸-۲ خط مشي ثابت تقسيم سود سهام    44
۲-۸-۳   انعطاف پذيري در مورد سود سهام مازاد    44
۲-۹   تقسيم سود در ايران    44
۲-۹-۱ موارد قانوني در اتخاذ سياست تقسيم سود در ايران    44
بخش دوم : مبانی نظری ساختار مالکیت    49
۲-۱۰ تعریف ساختار مالکیت    49
۲-۱۱ مبانی تئوری ساختار مالکیت    50
۲-۱۱-۱  تئوری حاکمیت شرکتی    50
۲-۱۱-۱-۱ مفهوم حاکمیت شرکتی    52
۲-۱۱-۱-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی    52
۲-۱۱-۲ نظریه نمایندگی     55
۲-۱۱-۳  تئوری تضاد منافع    58
۲-۱۱-۴ تئوری  عدم تقارن اطلاعاتی    62
۲-۱۲انواع ساختار مالکیت    63
۲-۱۲-۱  مالکیت مدیریتی    63
۲-۱۲-۲  مالکیت دولتی و خصوصی    65
۲-۱۲-۳  مالکیت نهادی و شرکتی    69
۲-۱۲-۴  مالکیت خانوادگی    70
بخش سوم پیشینه تحقیق    71
۲-۱۳-۱ پیشینه تحقیق در خارج از کشور    71
۲-۱۳-۲ پیشینه تحقیق در داخل کشور    76
فصل سوم: روش تحقیق    79
مقدمه:    80
۳-۱ روش تحقیق    80
۳-۲ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    81
۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش    81
۳-۴  روشها و ابزار های گردآوری داده ها و اطلاعات    82
۳-۴-۱  روش مطالعه نظري(كتابخانه‏اي)    82
۳-۴-۲  روش میدانی    83
۳-۵ متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترل    83
۳- ۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    84
۳-۶-۱  متغيرهاي مستقل    84
۳-۶-۱-۱ مالكيت خارجي    84
۳-۶-۱-۲ مالكيت شركتي    84
۳-۶-۱-۳ مالكيت مديريتي    85
۳-۶-۱-۴ مالكيت نهادي    85
۳-۶-۲ متغیر وابسته    87
۳-۶-۳ متغیرهای کنترل    87
۳-۷ پرسش های تحقیق    87
۳-۸ فرضیه های تحقیق    87
۳-۹  فرضیه صفر و فرضیه جایگزین    88
۳- ۱۰ روش تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقیق    88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق    89
مقدمه:    90
۴-۱ تجزیه و تحلیل و آمار توصیفی    91
۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی    93
۴-۲-۱  آزمون فرضیه اول    93
۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم    95
۴-۲-۳ آزمون فرضیه سوم    96
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    99
مقدمه:    100
۵-۱ نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول    100
۵-۲ نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم    102
۵-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم    102
۵-۳ نتیجه گیری نهایی از تحقیق    103
۵-۴ محدودیت های تحقیق    104
۵-۵ پیشنهادات تحقیق    104
۵-۵-۱ پیشنهادات در راستای تحقیق    104
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    105
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران