سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
حجم : 2115 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات  بوده است. در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی از نوع تبیینی استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد ۱۸ تا ۶۵ سال در منطقه سه تهران می‌باشند. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، حجم نمونه ۲۰۰ نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب گردید. متغیر وابستهٔ تحقیق تعدد زوجات بوده که سعی شد تا اثرات متغیرهای مستقل (انواع سرمایه فرهنگی و رفاه اقتصادی ،مذهب و جنسیت) بر آن مورد سنجش قرار گیرد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و جداول مربوطه و نمودارهای آن و برای آزمون فرضیات نیز از ضریب همبستگی پیرسون، ، رگرسیون و خی دو،کندال،تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده کرده‌ایم. نتایج حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی عینیت یافته دارای ارتباط معکوس معنی‌دار با نگرش نسبت به تعدد زوجات است. یعنی با افزایش سرمایه فرهنگی عینیت یافته، نمره نگرش نسبت به تعدد زوجات کاهش می‌یابد. همچنین سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده (شغل) دارای ارتباط مستقیم معنی‌دار با نگرش نسبت به تعدد زوجات است. همچنین بین انواع سرمایه فرهنگی و نگرش نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه سطح سرمایه فرهنگی افراد افزایش یابد نگرش آنان نسبت به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.
     واژه‌های کلیدی: سرمایه فرهنگی، تعدد زوجات ،چندهمسری

فهرست مطالب
عنوان
چکیده    شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲ – بیان مسئله    4
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق    6
۱-۴- سؤالات پژوهش    7
۱-۵ – اهداف پژوهش    8
۱-۶- فرضیات پژوهش    8
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق    10
۲-۱-۱- پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور    10
۲-۱-۲ – پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور    18
۲-۱-۳ – نقد و بررسی مطالعات پیشین    20
۲-۲ – مبانی نظری    22
۲-۲-۱ – دیدگاه‌های جامعه‌شناختی تعدد زوجات    22
۲-۲-۱-۱- دیدگاه‌های کارکردگرایی    25
۲-۲-۱-۲ – ساخت‌گرایی    28
۲-۲-۱-۳- نظریه تضاد یا دیالکتیکی    28
۲-۲-۲ – نظریه فرهنگی    29
۲-۳- چهارچوب نظری    42
۲-۴ – مدل تحلیلی    46
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱ – روش تحقیق    48
۳- ۲- واحد تحلیل    49
۳-۳ – جامعه آماری     49
۳ -۴- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه    50
۳-۵- تکنیک جمع آوری اطلاعات    50
۳ -۶ – قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    51
۳-۷- روایی یا اعتبار و پایایی تحقیق    52
روایی تحقیق    52
پایایی تحقیق    53
۳-۸ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    55
۳ – 9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱توصیف متغیرهای مستقل    60
۴-۱-۱- بررسی جداول توصیفی مشخصات جمعیت نمونه    60
۴-۲ – توصیف متغیرهای مورد مطالعه    67
۴-۳ – آمار استنباطی    71
۴-۴- سنجش ارتباطات    82
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- یافته‌های توصیفی    87
۵-۲ – یافته‌های استنباطی تحقیق    89
۵-۳- پیشنهادهای کاربردی    91
محدودیت های تحقیق    92
منابع و مآخذ    93
فهرست منابع فارسی    93
فهرست منابع انگلیسی    103
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲