سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه
حجم : 1096 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
ظهور موسسات خصوصی حسابرسی در کنار سازمان حسابرسی به عنوان متولی امور حسابرسی در کشور، همزمان با تشکیل جامعه حسابداران رسمی سبب شد تا خدمات حسابرسی از حالت انحصاری خارج گردد. پژوهش حاضر ارتباط میان نوع دستگاه حسابرسی (دولتی وخصوصی)و کیفیت حسابرسی را موردآزمون و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی در دستگاههای حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. این پژوهش جامعه موسسات خصوصی حسابرسی را با توجه به تعداد پرسنل به دو گروه موسسات خصوصی بزرگ و کوچک تفکیک نموده است.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های ۱۳۸۰ الی۱۳۸۶ می باشد.
پس از انجام آزمون های آماری و بررسی فرضیات تحقیق نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از کیفیت حسابرسی در موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است.
 
 فهرست مطالب  
چکیده ۶  
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه  8
تشریح و بیان موضوع   9
ضرورت انجام تحقیق ۱۰
اهداف اساسی از انجام تحقیق ۱۱
فرضیه های تحقیق ۱۲
متغیر های تحقیق ۱۲
روش تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق  13
قلمرو تحقیق ۱۳                                                                                              
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۱۴                                                               
چارچوب فصول بعد ۱۴       
                                                                              
فصل دوم:ادبیات تحقیق
بخش اول:حسابرسی و دستگاههای حسابرسی۱۹                                                       
تعریف حساب۱۹                                                                                       
نظریات اساسی دلایل تقاضا برای خدمات حسابرسی۲۰
نظریه نمایندگی۲۱
نظریه اطلاعات ۲۲
نظریه بیمه ۲۴
تاریخچه حسابرسی در جهان۲۵
پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی ۲۸
حسابرسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ۳۱
سازمان حسابرسی ۳۲
تشکیل جامعه حسابداران رسمی ۳۳
خدمات تخصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و استفاده کنندگان آن ۳۴
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ۳۶
نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ۳۶
استقلال حسابرس ۳۷
بخش دوم :کیفیت حسابرسی ۳۸
تعریف کیفیت حسابرسی ۳۸
شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۴۰
شاخص مدیریت سود ۴۰
شاخص کیفیت اقلام تعهدی ۴۱
مدیریت سود ۴۲
انگیزه های مدیریت سود ۴۱
دیدگاه موافقان ۴۵
دیدگاه مخالفان ۴۶
ابزار های مدیریت سود ۴۶
اشکال مدیریت سود ۴۷
بخش سوم :بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی
 و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی۴۹
بخش چهارم:تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی )
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۱
تحقیقات انجام شده در داخل از کشور ۵۴
فصل سوم: روش تحقیق  
مقدمه ۶۰
روش تحقیق ۶۰
رگرسیون پنل دیتا ۶۰
فرض های کلاسیک امدل رگسیون خطی یاپانلی  61
اهداف اساسی از انجام تحقیق ۶۲
فرضیه های تحقیق ۶۳
قلمرو زمان،مکان،موضوع تحقیق ۶۴
متغیرها مورد مطالعه ۶۴
ارزش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۶
نمونه آماری ۶۷
تعیین حجم نمونه مناسب۶۸
روش آزمون فرض تحقیق ۶۹
فصل چهارم:تحلیل داده ها
مقدمه ۷۱
توصیف داده ها ۷۱
نرمال بودن ۷۴
خطی بودن ۷۶
برآورد کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل جونز ۷۸
بررسی تأثیر اندازه و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ۸۱
فصل پنجم:خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
مقدمه ۹۲
مروری بر فصول گذشته ۹۲
محدودیت های تحقیق ۹۴
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۹۴
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۶
منابع و مأخذ ۹۷
  پیوست ۱۰۱
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل