سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی¬وینیل¬الکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
حجم : 2700 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرستچکیده :
 در این پژوهش، خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیتهاي حاصل از نانوفیبر سلولز وپلیمر پلی وینیل الکل مورد بررسی قرارگرفت. نانوکامپوزیت ها از اختلاط پلیمر پلی وینیل الکل به عنوان ماتریس تجزیه شونده و سوسپانسیون نانوفیبرسلولز به عنوان فاز تقویت کننده طبیعی تجزیه شونده تهیه شدند. نانوفیبرهای سلولز با روش سوپر آسیاب از مخلوط سوزنی برگان تهیه گردید. فیبرهای سلولزی با استفاده از میکرسکوپ نیروی اتمی AFM مورد ارزیابی قرار گرفتند و قطر آنها ۱۰±32 نانومتر اندازه گیری شد. پلیمرهاي پلی وینیل الکل به منظور تهیه محلول پلیمر در آب مقطر حل گردیدند. نانوکامپوزیت¬ها پس از اختلاط محلول پلیمر با سوسپانسیون حاوي نانوفیبر سلولز، با روش قالب گیري محلول تهیه شدند. خواص مکانیکی در رطوبت ۵۵% اندازه گیری شد و افزایش معنی داری با افزایش درصد نانو در مقاومت مکانیکی مشاهده گردید. نتایج خواص مکانیکی نشان داد، مدول یانگ و استحکام کششی را به ترتیب ۹۷ و  80 درصد افزایش داده است. بررسی ریخت شناسی فیلم های ساخته شده، به وسیله میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانیFE-SEM   نشان داد سازگاری و سطح مشترک مناسب بین پلیمر و نانوفیبرهای سلولزی حاصل شده است. همچنین پراکنش مناسب نانوساختارهای سلولزی درپلیمر وجود داشت. در بررسی خواص زاویه تماس فیلم های ساخته شده افزایش چشم گیری مشاهده نشد و بر اساس گروه بندی دانکن تفاوت معنی داری رویت نشد.
واژه هاي کلیدي: نانوکامپوزیت، نانوفیبر سلولز، پلی ونیل الکل ، خواص مکانیکی
 
فهرست مطالب
فصل اول    15
۱-مقدمه    16
۱-۱ پليمرها و انواع آن    17
۱-۱-۱-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی    18
۱-۱-۳- پلی وینیل الکل    19
۱-۲-نانو کامپوزيت    19
۱-۳-فناوری نانو چیست ؟    22
۱-۱-۳-استفاده از مواد لیگنوسلولزی  در علوم و فناوری نانو    22
۱-۴- سلولز    24
۱-۴-۲- نانو ذرات سلولز و خواص آنها    27
۱-۴-۲-۱- نانو فیبر    27
۱-۴-۲-۲- نانوكريستال سلولز    27
۱-۵ اهداف و ضرورت تحقيق    29
سوال تحقيق    29
فصل دوم    31
مروري بر مطالعات انجام شده    32
فصل سوم    37
۳- مواد و روشها:    38
۳-۱-مواد شیمیایی مورد استفاده    38
۳-۱-۱-پلی ونیل الکل    38
۳-۱-۲- نانو فیبر سلولز    39
۳-۲-فرآیند ساخت فیلم    41
شکل ۵-۳- دستگاه اولتراسونیک    42
۳-۳-آزمونها    43
۳-۳-۱- اندازه گيري ضخامت فيلم    43
۳-۳-۲- اندازه گيري خواص مكانيكي    43
۳-۳-۳- ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسیل میدان FE-SEM    44
۳-۳-۴-رنگ سنجی    44
۳-۳-۵- زاویه تماس    45
۳-۳-۶-تحلیل آماری    45
فصل چهار    46
۴- نتایج    47
۱-۴- اندازهگیری ضخامت    47
۲-۴- زاویه تماس    47
۴-۴- ویژگیهای مکانیکی فیلم    50
۴-۴-۱- استحکام  کششی    51
۴-۴-۲- ازدیاد طول    52
۴-۴-۳- مدول یانگ    53
۴-۵-۱- فاکتور L*  (0:روشنی؛ ۱۰۰: تیرگی)    55
۴-۵-۲- فاکتور a*  (-:سبزی؛ +: قرمزی)    56
۴-۵-۳- فاکتور b*  (- :آبی؛ + : زردی)    57
۴-۵-۴- فاکتور ΔL  )اختلاف رنگ کلی)    58
۴-۵-۵- فاکتور YI* )فاکتور زردی)    59
۴-۵-۵- فاکتور WI* )فاکتور سفیدی)    60
۴-۶- تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) از نانوفیبر سلولز تولید شده و میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM از فیلمهای تهیه شده    61
فصل پنج    64
۵- بحث و نتیجهگیری    65
۵-۱- خواص مکانیکی    65
۵-۱-۱- استحکام کششی    65
۵-۱-۲- ازدیاد طول    65
۵-۱-۳-مدول یانگ    66
۵-۲- زاویه تماس    66
۵-۳- ویژگیهای نوری فیلم    67
منابع    68
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران