سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 157 صفحه
حجم : 582 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
کار و انسان، دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر زندگی هستند که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند.زمانی کارکنان دارای عملکرد مطلوبی هستند که بتوان در سازمان بین ابعاد و توان فیزیکی، روانی و محیط کار سازگاری و تعادل ایجاد نمود به همین علت در مدل عملیاتی توسعه منابع انسانی برای افزایش کارایی و بهره وری عمدتا از ارگونومی استفاده می شود.دراین پژوهش محقق در صدد آن است سطح ارگونومی را در شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار دهد و ارتباط آن را با کیفیت خدمات به مشترکان سنجش نماید.دراین تحقیق ازمیان جامعه ۴۵۳ نفری نیروی شاغل درشرکت،حجم نمونه ۲۰۵ نفربرای موضوع ارگونومی انتخاب گردیده شدوازمیان جامعه نامحدودمشترک آب تاپایان نیمه دوم سال ۹۳،حجم نمونه ۳۸۴ نفربراساس جدول مورگان برای موضوع کیفیت خدمات انتخاب گردیده شده است.
ازجمله ابزارهایی که جهت گردآوری داده های میدانی درپژوهش حاضر،مورد استفاده قرارگرفته شده،پرسشنامه استانداردارگونومی وپرسشنامه استانداردسروکوال می باشد.باتوجه به نوع وماهیت فرضیات ازروشهای تحلیل توصیفی واستنباطی مناسب تجزیه وتحلیل آماری انجام می شود.
کلیدواژه ها : ارگونومی، کیفیت خدمات، توانمندسازی منابع انسانی
فهرست
فصل اول کلیات    9
۱-۱ مقدمه    10
۱-۲اهمیت و ضرورت تحقیق    11
۱-۳ فرضیه های تحقیق    13
۱-۴ اهداف پژوهش    14
۱-۵ معرفی متغییرها    15
۱-۶ تعاریف اصطلاحات (تعریف مفهومی- تعریف عملیاتی)    16
فصل دوم ادبیات تحقیق    18
۲-۱ مقدمه    19
۲-۲ تعاریف    20
۲-۳مراحل توسعه ارگونومی    24
۲-۴تاریخچه ارگونومی در ایران    27
۲-۵ جنبه های بهداشتی ارگونومی    29
۲-۶جنبه های اقتصادی ارگونومی    30
۲-۷ هزینه های چهار گانه کار پژوهی    31
۲-۸ ارگونومی و اتوماسون    32
۲-۹ ارگونومی کامپیوتر    33
۲-۱۰ ارگونومی و رنگ    34
۲-۱۱ شرایط محیطی عامل موثر در کار کردن    35
۲-۱۲ تاثیر عوامل ارگونومیک بر بهبود فعالیت مشاغل    37
۲-۱۳ ارگونومی و استرس    44
۲-۱۴ ارتباط ارگونومی با طراحی    46
۲-۱۵ ارتباط بین ارگونومی و  اقزایش بهره وری    47
۲-۱۶ بررسی عوامل انسانی    52
۲-۱۷چالش های ارگونومی    58
۲-۱۸ مقدمه    66
۲-۱۹ طبقه بندی خدمات    69
۲-۲۰ مفهوم کیفیت    69
۲-۲۱ اهمیت کیفیت خدمات    71
۲-۲۲پیامدهای کیفیت خدمات    72
۲-۲۳ارزیابی کیفیت خدمات در بخش عمومی    72
۲-۲۴ابعاد کیفی خدمات    75
۲-۲۵ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی    75
۲-۲۶ سنجش کیفیت خدمات    82
۲-۲۷کیفیت الکترونیکی    87
۲-۲۸ تشریح مدل شکافهای پنجگانه کیفیت خدمات    90
۲-۲۹موانع بهبود کیفیت خدمات    95
۲-۳۰چطور انتظارات در مورد خدمات شکل می گیرد    96
۲-۳۱ چطور ادراکات افراد را در مورد خدمات شکل می گیرد    96
۲-۳۲اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت    97
۲-۳۳ پیشینه پژوهش    99
۲-۳۴چارچوب نظری تحقیق    103
فصل سوم روش اجرای تحقیق    105
۳-۱ روش تحقیق    106
۳-۲ متغییرها    106
۳-۳دامنه متغییرها    107
۳-۴ جامعه و نمونه آمار    108
۳-۵ روش جمع آوری داده ها    109
۳-۶ پرسشنامه ارگونومی    110
۳-۷پرسشنامه کیفیت خدمات    114
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه    116
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده‌ها    119
۴-۱ مقدمه    120
۴-۲تجزيه و تحليل توصیفی داده ها    120
۴ -۳ توصیف متغیرهای تحقیق    122
۴-۴آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق    123
۴-۵آزمون فرضيات اصلی    123
فصل پنجم نتايج و پيشنهادات تحقیق    131
۵-۱مقدمه    132
۵-۲نتيجه گيری از یافته ها    133
۵-۳بحث وتفسير    134
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش    136
۵-۵محدودیت های تحقیق    140
فهرست منابع و ماخذ    141
پیوست    146
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت