سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره ی ایلخانی و تیموری
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 191 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
موضوع این پایان نامه بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره ایلخانی و تیموری است. در حقیقت، سئوال اصلی این نوشتار این است که چه عللی موجب شدند تا هنر شمایل نگاری در این دو برهه  تاریخی به وجود آید؟ اگرچه تحقیق در این باره با محدودیت منابع همراه است و هنوز در این عرصه کار مستقل و جدی صورت نگرفته است اما نگارنده کوشید تا با استفاده از روش کتابخانه ای به این مسأله بپردازد.
در عصر ایلخانان، روابط خارجی ایران با چین و اروپا، پیشینه ی دینی غازان خان و اولجایتو، مصورسازی کتب تاریخی چون جامع التواریخ و آثارالباقیه و جواز فقهی دانشمندان شیعه و سنی نسبت به نگارگری، زمینه‌های لازم را برای شمایل نگاری فراهم کردند اما در رابطه با علت شکل گیری شمایل در این دوره دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است: برخی بر این باورند که هنرمندان به منظور تبلیغ دین اسلام دست به چنین کاری زدند و در مقابل، بعضی علت آن را بحران مشروعیت دربار می-دانند.
 البته در دوره ی تیموریان نیز جریان شمایل نگاری ادامه یافت و در این باره امور متعددی چون سنت شمایل نگاری برجای مانده از دوره ی ایلخانان، علاقه  مندی حکام به مصورسازی نسخ تاریخی و شعر، احترام و توجه تیموریان به خاندان پیامبر و اجازه ی فقهای شیعه و سنی نسبت به نگارگری موجب شدند تا باری دیگر، زمینه‌های شمایل نگاری برای هنرمند مسلمان فراهم آید. در این دوره، تصوف و حکومت دو عنصری هستند که از عوامل اصلی پیدایش شمایل در مکاتب سه گانه شیراز، هرات اول و هرات دوم شدند.
  کلیدواژه‌ها: ایلخانان، تیموریان، شمایل، شمایل نگاری، نگارگری

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه    2
سئوال اصلی    3
سئوالات فرعی    3
ضرورت بحث    4
پیشینه ی بحث    4
فرضیه    5
روش    5
ساختار    7
فصل دوم: دوره ایلخانان
بخش اول: بررسی وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوره ایلخانی    9
۲ـ۱ـ۱ـ علت حمله مغول به ایران    9
الف) حادثه اترار    10
ب) جهانگشایی امپراتوری چنگیزی    11
ج) اختلافات ارضی    12
۲ـ۱ـ۲ـ ادوار عصر مغول    12
۲ـ۱ـ۳ـ شجره نامه ایلخانان    15
۲ـ۱ـ۴ـ دین و مذهب ایلخانان    16
۲ـ۱ـ۵ـ روابط خارجی ایلخانان    26
۲ـ۱ـ۶ـ فقه و تصوف در جامعه ایلخانی    28
۲ـ۱ـ۷ـ زوال حکومت ایلخانی    31
بخش دوم: بررسی وضعیت نگاگری در دوره ایلخانی    32
۲ـ۲ـ۱ـ پیشینه هنر کتاب آرایی    32
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ کتاب آرایی در ایران قبل از اسلام    32
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ نقاشی و کتاب آرائی از اسلام تا دوره ایلخانی    34
۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ نقاشی و کتاب آرایی در دوره ایلخانی    38
۲ـ۲ـ۲ـ کتابخانه ایلخانی    41
۲ـ۲ـ۳ـ شمایل نگاری    50
۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ اولین تصاویر در نگارگری ایران    50
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ بررسی علل افول شمایل نگاری در دوره ماقبل ایلخانی    56
۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ بررسی علل شکل گیری شمایل نگاری در دوره ایلخانی    68
۲ـ۲ـ۳ـ۴ـ بررسی محتوایی و تکنیکی نگاره‌های جامع التواریخ    80
۲ـ۲ـ۳ـ۵ـ بررسی محتوایی و تکنیکی نگاره‌های آثارالباقیه    96
۲ـ۲ـ۳ـ۶ـ بررسی محتوایی و تکنیکی نگاره‌های معراج نامه    104
۲ـ۲ـ۳ـ۷ـ بررسی تطبیقی نگاره‌های جامع التواریخ، آثارالباقیه و معراج نامه    111
فصل سوم: دوره تیموریان
بخش اول: بررسی وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوره تیموریان    118
۳ـ۱ـ۱ـ علت حمله تیمور به ایران    118
۳ـ۱ـ۲ـ ادوار عصر تیموری    121
۳ـ۱ـ۳ـ شجره نامه تیموری    124
۳ـ۱ـ۴ـ دین و مذهب تیموریان    125
۳ـ۱ـ۵ـ روابط خارجی تیموریان    131
۳ـ۱ـ۶ـ فقه و تصوف در جامعه تیموریان    136
۳ـ۱ـ۷ـ زوال حکومت تیموریان    139
بخش دوم: بررسی وضعیت نگارگری در دوره تیموری    140
۳ـ۲ـ۱ـ نگارگری و کتاب آرایی در دوره تیموری    140
۳ـ۲ـ۲ـ کتابخانه تیموری    146
۳ـ۲ـ۳ـ شمایل نگاری    149
۳ـ۲ـ۳ـ۱ـ بررسی عوامل شکل گیری شمایل نگاری در دوره تیموری    149
۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ بررسی تکنیکی و محتوایی نگاره‌های مکتب شیراز    156
۳ـ۲ـ۳ـ۳ـ بررسی تکنیکی و محتوایی نگاره‌های مکتب هرات اول    157
۳ـ۲ـ۳ـ۴ـ بررسی تکنیکی و محتوایی نگاره مکتب هرات پسین    169
۳ـ۲ـ۳ـ۵ـ بررسی تطبیقی نگاره‌های مکتب شیراز و هرات    171
نتیجه گیری    173
فهرست منابع    178

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت