سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه
حجم : 800 کیلوبایت
قیمت : 90,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه      1
فصل اول: کلیات
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه      6
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه    6
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه    6
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت    6
۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان    6
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه    7
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا    7    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل    7
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو    8
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه    8
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن    8
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی     8
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی)    9
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن    10
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی    10    1-1-2-2-2- شبهه مفهومی     11
۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی    11
۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع    11
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا    13
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه بی اثر    13
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده    14
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده    14
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک    14
۱-۲-۱-۲- تدبر    15
۱-۲-۱-۳- میل نفس    15
۱-۲-۱-۴-    قصد    15
۱-۲-۱-۵- قصد و رضا    16
۱-۲-۱-۶- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟    18
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی و ظاهری    19
۱-۲-۲-۱- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه    19
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طرفداران اراده باطنی    20
۱-۲-۲-۲ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی    21
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری    22
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده    23
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده     23
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله    24
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص    24
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر    24
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد    24
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع    25
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی)    25
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی)    27
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن    27
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله    27
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله در فقه    28
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران    30
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله    31
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین    31
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن    32
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط    32
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع    32
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله    34
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله    34
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت    34
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مورد معامله ممکن است عین باشد.    34
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله    35
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد    35
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)    35
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)    35
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله    36
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معاملات    38
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم     38
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون    39
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون    40
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه    40
۱-۵-۳- اشتباه در معاملات در فقه امامیه    42
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران    43
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
۲-۱- اشتباه در موضوع    46
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی    47
نقد نظریۀ    48
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی    48
نقد نظریۀ    51
۲-۱-۲- بررسی نظریه شخصی محض    51
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها    51
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد    52
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها    53
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط    54
نقد نظریۀ    55
۲-۱-۳-۱- حقوق اسلام    55
۲-۱-۳-۱-۱- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع    55
۲-۱-۳-۱-۱-۱- فقه امامیه    55
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت    57
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع    57
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران    58
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه    59
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع    61
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع    61
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع    61
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)    63
۲-۲-۱-۲-۱- اشتباه در وصف ضمنی عرفی    64
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع    64
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع    66
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی    66
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع    67
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد    69
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی    69
۲-۳-۲- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.    72
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک    75
۲-۴-۱- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک    75
۲-۴-۱-۱- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست    75
۲-۴-۱-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.    76
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک    76
۲-۴-۲-۱- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.    76
۲-۴-۲-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.    76
۲-۴-۲-۳- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.    76
 فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
۳-۱- اشتباه های موجب خیار فسخ    79
۳-۱-۱- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ    80
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه    80
۳-۲- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)    83
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع    88
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران    88
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد    88
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ    88
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ    88
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ    91
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان    94
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام    94
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه    94
۴-۱-۱-۱-۲-۲- دوم حقوق ایران    95
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد    97
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    97
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)    98
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)    99
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.    101
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    101
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع    102
۴-۲-۱- حقوق اسلام    102
۴-۲-۲- حقوق ایران    103
۴-۲-۳- حقوق فرانسه     104
۴-۳- نتیجه    105
منابع و مآخذ
    فارسی     107
عربی      109
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل