سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی در بين حاشيه نشينان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه
حجم : 1732 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
    هدف از اين تحقيق ،بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر اهواز است .كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي  تعداد۴۰۰نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحليل ، فرد است .روش گردآوري اطلاعات به صورت پيمايشي مي باشدكه براي اندازه گيري متغيرها و گردآوري اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوري داده ها از روش ميداني و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزيه و تحليل گرديده اند .جهت بررسي معني داري بين متغيرها و آزمون هاي همبستگي نا پارامتريك كه براي متغيرهاي كمي ،كاربرد دارند، فرضيات آزمون شده به تحليل پرداخته شد.نتايج نشان گر آن است كه متغيرها ،عدم امكانات رفاهي ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحميلي ، فقدان نهادهاي سازمان يافته نقش مهمي درشكل گيري حاشيه نشيني در شهرستان اهواز داشته اند .بين متغيرهاي وابسته رابطه مثبت و مستقيم مشاهده گرديده است .
واژگان كليدي : سرمايه اجتماعي – اعتماد – مشاركت – حاشيه نشيني
 
فهرست مطالب
چكيده ۱
فصل اول : كليات تحقيق
۱-۱٫مقدمه ۳
۱-۲٫بیان مسئله و اهمیت موضوع ۵
۱-۳٫اهداف تحقیق ۶
۱-۴٫توصیف منطقه مورد مطالعه ۶
۱-۵٫شرح مفاهیم و اصطلاحات ۷
۱-۶٫مشارکت ۹
۱-۷٫پایگاه اقتصادی و اجتماعی ۱۰
۱-۸٫کاربرد نتایج تحقیق ۱۰
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
۲-۱٫مقدمه ۱۲
۲-۲٫سرمایه ۱۲
۲-۳٫اشکال سرمایه ۱۲
۲-۴٫تفاوت انواع سرمایه ۱۴
۲-۵٫تاریخچه سرمایه ۱۵
۲-۶٫مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۵
۲-۷٫اجزاءسرمایه اجتماعی ۱۷
۲-۸٫دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی ۱۸
۲-۹٫دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی ۲۱
۲-۹-۱٫نظریه جیمز کلمن ۲۱
۲-۹-۲٫نظریه پیر بوردیو ۲۴
۲-۹-۳٫نظریه رابرت پاتنام ۲۵
۲-۹-۴٫نظریه فرنسیس فوکویاما ۲۶
۲-۱۰٫دیدگاه های حاشیه نشینی ۲۸
۲-۱۰-۱٫دیدگاه لیبرالیستی ۲۸
۲-۱۰-۲٫دیدگاه ساختارگرایان ۲۹
۲-۱۰-۳٫دیدگاه نوسازی ۳۰
۲-۱۱٫تعریف حاشیه نشینی ۳۲
۲-۱۲٫علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران ۳۵
۲-۱۳٫پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران ۳۷
۲-۱۴٫ویژگی های حاشیه نشینی ۳۹
۲-۱۴-۱٫نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی ۴۰
۲-۱۴-۲٫رشد حاشیه نشینی ۴۲
۲-۱۴-۳٫پیامدهای حاشیه نشینی ۴۳
۲-۱۵٫پیشینه تحقیق ۵۰
۲-۱۵-۱٫تحقیقات داخلی انجام شده ۵۰
۲-۱۵-۲٫تحقیقات خارجی انجام شده ۵۶
۲-۱۶٫مبانی نظری تحقیق ۵۸
۲-۱۶-۱٫نظریه استافر ۵۸
۲-۱۶-۲٫نظریه ساستاد ۵۸
۲-۱۶-۳٫نظریه اورت .اس.لی ۵۹
۲-۱۶-۴٫نظریه زلینسکی ۵۹
۲-۱۶-۵٫نظریه بوردیو ۵۹
۲-۱۷٫انواع حاشیه نشینی ۵۹
۲-۱۸٫چهارچوب نظری ۶۸
۲-۱۹٫فرضیات تحقیق ۷۱
۲-۲۰٫مدل نظری تحقیق ۷۲
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱٫مقدمه ۷۴
۳-۲٫روش تحقیق ۷۴
۳-۳٫جامعه آماری ۷۵
۳-۴٫تعیین حجم نمونه ۷۶
۳-۴-۱٫شیوه نمونه گیری ۷۷
۳-۴-۲٫ابزار گردآوری تحقیق ۷۷
۳-۵٫شیوه امتیاز دهی ۷۷
۳-۶٫روش تحلیل داده ها ۷۸
۳-۶-۱٫روش های آماری توصیفی ۷۸
۳-۶-۲٫روش های استنباطی ۷۸
۳-۷٫اعتبار و روایی تحقیق ۷۸
۳-۷-۱٫اعتبار ۷۸
۳-۷-۲٫روایی ۷۹
۳-۸٫قلمرو زمانی ۸۰
۳-۹٫قلمرو مکانی ۸۰
۳-۱۰٫واحد تحلیل و سطح مشاهده ۸۰
۳-۱۱٫استخراج ۸۰
۳-۱۲٫تعریف متغیرهای تحقیق ۸۱
۳-۱۲-۱٫تعاریف نظری متغیر وابسته ۸۱
۳-۱۲-۲٫تعاریف نظری متغیر مستقل ۸۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫مقدمه ۸۵
۴-۲٫آمار توصیفی ۸۵
۴-۳٫آمار استنباطی ۱۰۱
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
۵-۱٫مقدمه ۱۱۳
۵-۲٫نتایج تحقیق ۱۱۳
۵-۳٫محدودیت های تحقیق ۱۱۵
۵-۴٫پیشنهادات ۱۱۶
منابع و مآخذ
الف : فهرست منابع فارسی ۱۱۸
ب : فهرست منابع غیر فارسی ۱۲۲
پیوست ها ۱۲۳
چکیده انگلیسی ۱۲۴
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل