سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه برنامه زمان بندی تولید پیشرفته چند دوره ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
حجم : 379 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
   برنامه‌ريزي توليد در واقع تخصیص و تعيين ترتيب اولويت‌هاي انجام كارها به صورت بهينه مي‌باشد واضح است كه براي يك واحد توليدي حداقل نمودن هزينه و افزايش بهره‌وري اهميت زيادي دارد بنابراين تنظیم فعالیت ها در برنامه به منظور حداقل كردن هزينه و افزايش بهره‌وري ضرورت دارد. در نظرگيري تقاضا به صورت متغير تصادفي نتايج برنامه¬ريزي را به واقعيت نزديك مي كند. در حالتي كه مقدار تقاضا متغير تصادفي باشد مسئله بسيار پيچيده مي شود. در این تحقیق با ارائه یک مدل تعیین اندازه انباشته با ظرفیت محدود  (CLSP) برای محیط های احتمالی اندازه انباشته بهینه بدست می آید تا مجموع کل هزینه ها بهینه گردد. محصول مورد نظر در طول افق زمان بندی متناهی و طی چند دوره تولید می شود که در پایان هر دوره مقداری از آن باید تولید و به مشتریان و بازار عرضه شود. با توجه به شرایط دنیای واقعی و عدم توانایی در تعیین میزان تقاضا به طور دقیق، میزان تقاضا بصورت احتمالی مورد بررسی قرار می¬گیرد و در هر دوره تقاضا مستقل از دوره های دیگر از یک توزیع احتمال پیروی می کنند. برای حل مدل تعیین اندازه انباشته بهینه با ظرفیت محدود از ترکیب دو الگوریتم حل pdla و کوتاهترین مسیر استفاده شده است که نتایج بدست آمده کارایی این ترکیب را برای حل مسله CLSP نشان می دهد.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی تولید ، تقاضای احتمالی، مسئله اندازه انباشته با ظرفیت محدود

فصل اول:  مقدمه و کلیات ۱
 1-1 مقدمه ۲
 2-1 مفروضات ۳
 3-1 هدف از اجرا۳
۴-۱  توجیح ضرورت انجام طرح ۴
۵-۱  روش پژوهش و روش های اجرایی  آن ۴
۶-۱   آرایش کلی تحقیق۵
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق۶
۱-۲ مقدمه ۷
۲-۲  تعریف علم تحقیق در عملیات ۸
۲-۳  تعریف برنامه ریزی خطی۹
۲-۴  زمان بندی۱۰
۵-۲   برنامه ریزي در محیط تولید۱۱
۲     -5-1  کاربرد های برنامه ریزی تولید ۱۲
  2-5-2 اقسام برنامه ریزي تولید۱۳
  2-5-2-1برنامه ریزي بلند مدت۱۳
  2-5-2-2 برنامه ریزي میان مدت۱۴
  2-5-2-3- برنامه ریزي کوتاه مدت۱۵
۲-۶  برنامه ریزي مواد مورد نیاز۱۵
۲-۷  برنامه ریزي ظرفیت مورد نیاز۱۶
۲-۸  تولید بهنگام۱۶  
۲-۹  برنامه ریزي تولید ادغامی۱۷
    2-9-1 اهداف برنامه ریزي تولید ادغامی۱۸
  2-9-2  نقش برنامه ریزی ادغامی در زنجیره تامین۲۰
۲    -9-3  پاسخ¬گویی به تغییرپذیری قابل پیش¬بینی در زنجیره تامین۲۰
  2-9-4  برنامه ریزی ادغامی با استفاده از برنامه ریزی خطی۲۴
۲-۹-۵  استراتژي هاي برنامه ریزي تولید ادغامی براي ارضاي تقاضا۲۵
  2-9-6  فرایند برنامه ریزي تولید ادغامی۲۶
۲-۱۰ منطق فازي۲۸
۲-۱۱ ویژگی های مدل های تعیین اندازه اندازه انباشته۳۱
۲      -11-1  افق برنامه ریزی ۳۱
۲      -11-2 راه اندازی  32
۲      -11-3  سطح تولید ۳۲
۲      -11-4 تعداد محصول نهایی ۳۳
۲      -11-5 تقاضا ۳۴
۲      -11-6  ظرفیت ۳۵
۲      -11-7  کمبود ۳۶
۲      -11-8  محدودیت موجودی ۳۶
۲      -11-9  انبار ۳۷
۲      -11-10  زمان تحویل ۳۷
۲-۱۲  مروری بر تحقیقات پیشین۳۸
فصل سوم:  مدل پیشنهادی و الگوریتم حل آن۴۶
۳-۱  مقدمه ۴۷
۳-۲  تعریف مسله ۴۷
۳-۳  مفروضات ۴۹
۳-۴  علایم ۴۹
۳-۵  مدل پیشنهادی ۵۱
۳-۶  الگوریتم حل ۵۲
فصل چهارم:  محاسبات و تحلیل نتایج۶۱
 1-4 مقدمه۶۲
 2-4 مثال عددی ۶۲
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷
 1-5 مقدمه۷۸
 2-5  خلاصه فصول۷۸
 3-5 نتایج۷۹
۴-۵   ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۷۹
منابع و مراجع ۸۱
پیوست ۸۹
Abstract  91
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران