سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بهینه سازی فرایند واجذب WF6 بر روی نانوجاذب NaF
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
حجم : 1490 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در واحد غنی سازی اورانیوم بوسیله سانتریفیوژ، گاز UF6 پس از عبور از سانتریفیوژ و انجام فرایند غنی سازی، وارد تله سرد شده و در دمای پایین جامد و جمع آوری می گردد.
یکی از جاذب های مورد استفاده برای جذب هگزا فلورید اورانیوم، سدیم فلوراید می باشد. منحنی تعادلی جذب UF6 توسط جاذب سدیم فلوراید یکی از اطلاعات مهم برای طراحی برج های جذب می باشد. مزیت سدیم فلوراید نسبت به جاذب های دیگر UF6 امکان واجذب، احیاء دوباره جاذب و استفاده دوباره UF6 می باشد. در این پایان نامه ابتدا جذب سطحی UF6 بر روی سدیم فلوراید در فشار های ۱۰،۲۰،۳۰و۴۰ میلی بار انجام و بر اساس نمودار ایزوترم لانگمویر، میزان جذب اشباع در دمای محیط بدست می آید، سپس واجذب UF6 در دماها و فشار های مختلف بر اساس نیاز صنعت انجام گرفته همچنین عوامل موثر در واجذب بررسی و بهترین شرایط فرایندی ارائه شده است. در ادامه میزان از دست دادن ظرفیت جذب بعد از جذب و واجذب های متوالی در شرایط فرایندی یکسان بررسی و گزارش شده است. آنالیز کیفی UF6 در قبل و بعد از واجذب انجام و گزارش شده است. بر روی نحوه بدست آمدن سدیم فلوراید و ساختار حفرات آن مطالعاتی انجام و آنالیز های کیفی از آن گزارش شده است.
کلمات کلیدی: جذب سطحی، دفع سطحی، ایزوترم، سدیم فلوراید، هگزا فلورید اورانیوم
 
فهرست مطالب
۱-    فصل نخست:    7
۱-۱-    بخش اول : مقدمه    8
۱-۱-۱-    جذب سطحي    8
۱-۱-۲-    مقایسه کلی انواع جذب سطحی    12
۱-۱-۳-    معيار انتخاب فرآيندهاي جذب سطحي    12
۱-۱-۴-    پارامترهاي مؤثر بر جذب    13
۱-۱-۵-    جاذب ها    16
۱-۱-۶-    روشهاي احیاي جاذب    18
۱-۱-۷-    تعادل : منحنی هم دماي جذب    18
۱-۱-۸-    ایزوترم هاي جذب سطحی    21
۱-۲-    بخش دوم: بررسی ویژگی اورانیوم    27
۱-۲-۱-    اورانیوم    27
۱-۲-۲-    کاربردهای فلز اورانیوم    28
۱-۲-۳-    تولید و توزیع    29
۱-۲-۴-    هشدارها    29
۱-۲-۵-    هگزافلوراید اورانیوم    30
۱-۲-۶-    روش های تولید انرژی هسته ای    31
۱-۲-۷-    غني سازي    31
۱-۲-۸- غنی سازی با دستگاه سانتریفیوژ    33
۱-۲-۹- غنی سازی اورانیوم از طریق میدان مغناطیسی بسیار قوی    33
۱-۲-۱۰-    تله شیمیایی    34
۱-۲-۱۱- بررسی انواع جاذب مورد استفاده در سیستم غنی سازی اورانیوم    35
۱-۲-۱۲-    کربن فعال    36
۱-۲-۱۳-    فلورید سدیم    41
۱-۳-    بخش سوم: بررسی جاذب هاي مورد استفاده در صنایع غنی سازي    42
۱-۳-۱-    جذب UF6 روی آلومینا و فلورید سدیم    43
۱-۳-۲-    سرعت واکنش    44
۱-۳-۳-    احیا و قابلیت هاي بازیافت    46
۱-۳-۴-    تاثیر دیگر اجزاي خوراك گازي    46
۱-۳-۵-    مطالعه افت فشار    47
۱-۳-۶- نمودار شکست و مدل سازی آن    47
۲-    فصل دوم:    49
۲-۱-    بخش اول: مقدمه    50
۲-۱-۱-    اثر ناپذيرسازى    51
۲-۱-۲-    آزمایش جذب استاتيك    52
۲-۱-۳-    نتايج تجربی    55
۲-۲-    بخش دوم: تغییرات فشار گاز UF6 نسبت به زمان در هنگام جذب سطحی    56
۲-۳-    بخش سوم:ایزوترم جذب UF6 توسط سدیم فلوراید    62
۲-۴-    بخش چهارم:آزمایش های واجذب UF6 از روی نانو جاذب سدیم فلوراید    64
۲-۴-۱-    واجذب:    65
۲-۴-۲-    جذب:    66
۲-۴-۳-    مراحل آزمایش:    67
۲-۵-    بخش پنجم: آزمایش های جذب و واجذب متوالی UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلوراید    73
۲-۵-۱-    آزمایش اول جذب و واجذب    73
۲-۵-۲-    آزمایش دوم جذب و واجذب    75
۲-۵-۳-    آزمایش سوم جذب و واجذب    77
۲-۵-۴-    آزمایش چهارم جذب و واجذب    79
۲-۵-۵-    آزمایش پنجم جذب و واجذب    81
۲-۵-۶-    نتایج آزمایشات جذب و واجذب متوالی    82
۲-۵-۷-    جذب در دمای بالا:    83
۳-    فصل سوم:    85
۳-۱-    نتایج جذب سطحی    86
۳-۲-    نتایج واجذب    87
۴-    فصل چهارم:    89
۴-۱-    نتیجه گیری    90
۴-۲-    پیشنهادات    91
منابع و مآخذ:    92
پیوست الف : اورانیوم    94
پیوست (ب) سدیم فلورید    101
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل