سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه
حجم : 1947 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد. قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از ۷۰% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می­باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي ۸۴ و ۸۵ كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي ۸۶ و ۸۷ كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي ۸۸ و ۸۹ كه مديريت و بيش از ۷۰ درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر ۵۲ معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار  Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.
 
فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی    5
۳-۱- بيان مسئله    9
۴-۱- چارچوب نظري تحقيق    12
۵-۱- فرضيه هاي تحقيق    15
۶-۱- اهداف تحقيق :    15
۱-۶-۱- اهداف كلي    15
۲-۶-۱- اهداف ويژه    16
۷-۱- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق    16
۸-۱حدود مطالعاتی    18
۱-۸-۱ قلمرو مكاني تحقيق    18
۲-۸-۱ قلمرو زماني تحقيق    18
۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات    18
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه    23
۲-۲ بخش اول: خصوصي سازي    23
۱-۲-۲ تعريف خصوصي سازي    23
۲-۲-۲ علل پيدايش خصوصي سازي    24
۳-۲-۲ اهداف خصوصي سازي    25
۴-۲-۲ روشهاي خصوصي سازي    26
۵-۲-۲-تاريخچه خصوصي سازي    27
۶-۲-۲- خصوصي سازي در جهان    31
۷-۲-۲- خصوصی سازی در ایران    34
۱-۷-۲-۲- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه    35
۲-۷-۲-۲- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه    36
۳-۷-۲-۲- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم    37
۸-۲-۲- سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي    39
۱-۸-۲-۲- كليات    39
۲-۸-۲-۲- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴    41
۳-۲ بخش دوم: ارزيابي عملكرد    44
۱-۳-۲- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد    44
۱-۱-۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي)    45
۲-۱-۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي    47
۴-۲ بخش سوم : بهره وري    53
۱-۴-۲- تعريف بهره وري    53
۲-۴-۲ ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري    57
۳-۴-۲- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري    59
۴-۴-۲- سطوح بهره وري    60
۵-۴-۲- شاخصهاي ارزيابي بهره وري    61
۶-۴-۲- چرخه مديريت بهره وري    62
۵-۲- بخش چهارم : پيشينه تحقيق    63
۱-۵-۲- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    64
۲-۵-۲- تحقيقات انجام شده در داخل كشور    66
۶-۲- بخش پنجم: معرفي شركت    69
۱-۶-۲- كليات    69
۲-۶-۲- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه    70
۳-۶-۲- سرمايه و سهام شركت    71
۴-۶-۲- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو    73
۵-۶-۲- محصولات اصلي شركت ايرالكو    75
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه    78
۲-۳ روش تحقیق    78
۳-۳- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات)    79
۴-۳ روش گردآوري اطلاعات    80
۵-۳  مدل تحقيق :    80
۶-۳ شيوه اندازه گيري متغيرها    83
۱-۶-۳ شاخصهاي سنجش عملكرد    83
۱-۱-۶-۳ معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري)    83
۱-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي نقدينگي:    83
۲-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي فعاليت    83
۳-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي اهرمي    84
۴-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي سود آوري    85
۲-۱-۶-۳  معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي    86
۱-۲-۱-۶-۳  ارزش افزوده اقتصادي    86
۲-۲-۱-۶-۳  ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده    87
۳-۲-۱-۶-۳  ارزش افزوده بازار    87
۲-۶-۳  شاخصهاي سنجش بهره وري    87
۱-۲-۶-۳ معيارهاي سنجش كارايي    87
۲-۲-۶-۳ معيارهاي سنجش اثربخشي    88
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها    89
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    96
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها    96
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها    99
۴-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    102
۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول    102
۱-۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول    102
۲-۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم    116
۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم    120
۱-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم    120
۲-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم    124
۳-۴-۴ تجزيه و تحليل كلي    129
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه    133
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه    133
۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول    133
۱-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول    133
۲-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم    135
۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم    136
۱-۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم    136
۲-۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم    136
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق    137
۴-۵ پیشنهادها    138
۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    138
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    139
۵-۵ محدودیت های تحقیق    139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات    146
پیوست ب: محاسبات نهایی    146
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    149
منابع لاتین:    151
چکیده انگلیسی:    152
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران