سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 207 صفحه
حجم : 494 کیلوبایت
قیمت : 140,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب:
فصل اول
۱–۱مقدمه ۱۰
۱-۲-بيان مسئله ۱۲
۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق ۱۵
۱-۴-سوالات تحقيق  19
۱-۵-قلمرو تحقيق ۱۹
۱-۶-اهداف تحقيق ۲۰
۱-۷-فرضيات تحقيق ۲۱
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه ۲۴
۲-۱-۱-مطالعات داخلی ۲۴
۲-۱-۲-مطالعات خارجی ۲۷
۲-۲- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه ۲۸
۲-۲-۱- تاریخچه سرمایه اجتماعی ۲۹
۲-۲-۲- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ۳۱
۲-۲-۳- ابعاد سرمایه اجتماعی ۳۴
۲-۳- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی ۳۵
۲-۳-۱- پیر بوردیو ۳۵
۲-۳-۲- جیمز کلمن ۴۰
۲-۳-۳- رابرت پانتام ۴۶
۲-۳-۴- فرانسیس فوکویاما ۵۳
۲-۴-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار ۵۹
۲-۴-۱- مفاهیم توسعه پایدار ۵۹
۲-۴-۲- انواع توسعه پایدار ۶۶
۲-۴-۲-۱-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار ۶۶
۲-۴-۲-۲- توسعه پایدار ضعیف ۶۸
۲-۴-۲-۳- توسعه پایدار قوی ۶۹
۲-۴-۲-۴- مدل ایده آل توسعه پایدار ۷۰
۲-۵- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری ۷۲
۲-۵-۱- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر ۷۲
۲-۵-۲- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر ۷۴
۲-۶-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری ۸۸
۲-۶-۱- نظریه قطب رشد ۸۹
۲-۶-۲- توسعه اگروپلیتن ۹۱
۲-۶-۳- رشد شهرهای کوچک و متوسط ۹۴
۲-۷- شهر پایدار ۹۶
۲-۸- نگرش اجتماعی به پایداری شهر ۹۹
۲-۹- پایداری و عدالت اجتماعی ۱۰۱
۲-۱۰- خاستگاه بوم- شهر ۱۰۲
۲-۱۱- مفهوم بوم شهر پایدار ۱۰۶
۲-۱۲-۱- اطلاعات بندرعباس ۱۰۷
۲-۱۲-۲- تاریخچه بندرعباس ۱۰۷
۲-۱۲-۳-موقعیت جغرافیایی و وسعت ۱۱۰
۲-۱۲-۴- آب و هوا ۱۱۱
۲-۱۲-۵- ویژگیهای طبیعی ۱۱۲
۲-۱۲-۶- خلیج فارس ۱۱۳
۲-۱۲-۷- تنگه هرمز ۱۱۳
۲-۱۲-۸- آب و هوای هرمزگان ۱۱۴
۲-۱۲-۹- ویژگیهای اجتماعی ۱۱۴
۲-۱۲-۱۰- سابقه تاریخی ۱۱۵
۲-۱۳- چارچوب نظری ۱۱۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۱۲۰
۳-۲- شرح واژه ها و اصطلاحات ۱۲۱
۳-۲-۱- تعاریف نظری ۱۲۱
۳-۲-۱-۱- سرمایه اجتماعی ۱۲۱
۳-۲-۱-۲- اعتماد ۱۲۲
۳-۲-۱-۳- مسئولیت اجتماعی ۱۲۳
۳-۲-۱-۴- آگاهی عمومی ۱۲۳
۳-۲-۱-۵- مشارکت ۱۲۴
۳-۲-۱-۶- پایداری ۱۲۴
۳-۲-۱-۷- پایداری شهری ۱۲۵
۳-۲-۱-۷-۱- شاخصهای توسعه پایدار شهری ۱۲۷
۳-۲-۱-۸- توسعه پایدار ۱۳۶
۳-۲-۱-۹- توسعه پایدار شهری ۱۳۷
۳-۳- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴۰
۳-۴- نوع پژوهش ۱۴۶
۳-۵- جامعه آماری ۱۴۷
۳-۶- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش ۱۴۸
۳-۷- روش نمونه گیری ۱۴۹
۳-۸- اعتبار و پایایی تحقیق ۱۴۹
۳-۹- ابزارجمع آوری داده ها ۱۵۱
۳-۱۰- روش جمع آوری داده ها ۱۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه ۱۵۳
۴-۲- اطلاعات توصیفی ۱۵۴
۴-۲-۱- متغیرهای زمینه ای ۱۵۴
۴-۳- تجزیه و تحلیل ۱۶۹
۴-۳-۱- آزمون فرضیات ۱۶۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل چند متغیره ۱۸۸
۴-۴-۱- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی ۱۸۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۵-۱- مقدمه ۱۹۰
۵-۲- خلاصه پژوهش ۱۹۰
۵-۳- تفسیر روابط متغیرها ۱۹۳
۵-۴- استنتاج آماری ۱۹۴
۵-۵- استنتاج تئوریکی ۱۹۹
۵-۶- محدودیتهای پژوهش ۲۰۰
۵-۷- پیشنهادات پژوهشی ۲۰۰
فهرست منابع فارسی ۲۰۱
فهرست منابع انگلیسی ۲۰۵
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران