سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي جامعه شناسي در کشف المحجوب از (ديدگاه کنش اجتماعي)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 256 صفحه
حجم : 1298 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکيده :
اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري، ايران بويژه خراسان در نابساماني و تشويش اوضاع سياسي، جنگ‌هاي داخلي، تعدد روزافزون فرقه هاي مذهبي و نزاع بر سر حقانيت هر يک، به سر برده است. آشفتگي‌هاي سياسي و مذهبي منجر به رواج ناامني، فقر و غارت و ديگر نابساماني هاي اجتماعي شده بود.
ميان ائمه و مشايخ متعصب و رياکار، که هر يک  در پي کسب قدرت و محبوبيت‌اند، هجويري، عارف پاک باخته ظهور مي کند که با رفتار و گفتار محبت‌آميز خود توام با تساهل و مردمداري و با تکيه بر علم و آگاهي خويش و با صبر و بردباري تاثير شگرف بر مردمان آن عصر داشته و با کنش و رفتار و شيوه هاي تربيتي خاص خود بدور از هر گونه خصومت و خشونتي، با مردم جامعه رفتار  کرده و ضد ارزشهاي بسياري را به ارزش مبدل کرده است. هجويري با طي مسافت‌هاي زياد و سفرهاي طولاني به سرزمين هاي اسلامي از محضر عارفان و صوفيان بزرگي بهره برده و با توجه به اهميت تصوف و عرفان به عنوان يکي از نهادهاي مذهبي جامعه، تاثير شگرفي بر مردم به ويژه در جو حاکم آن عصر داشته است.
اين پژوهش کوشيده است تا با بهره‌گيري از روش اسنادي و بر اساس تحليل گفتمان و محتوايي به تبيين رابطه علّي بين متن کتاب کشف‌المحجوب و سياست، اجتماع، دين و … پرداخته و با توجه به محتواي کتاب کشف المحجوب که بازتاب دهنده اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري است،  آن را بر اساس ديدگاه کنش اجتماعي جامعه شناختي بر مبناي ساختار اجتماع، فرهنگ، شخصيت هجويري مورد تحليل و بررسي قرار دهد.
واژگان کليدي: کنش اجتماعي ( ساختار اجتماع، شخصيت، فرهنگ)، ابوالحسن علي بن عثمان هجويري، کشف‌المحجوب

 

فهرست
عنوان    صفحه
فصل اول:کليات طرح
۱-۱ بيان مسئله تحقيق    2
۱-۲- هدف‌هاي تحقيق    4
۱-۲-۱ هدف کلي    4
۱-۲-۲ اهداف جزئي    4
۱-۳ اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن    4
۱-۴ سئوالات و فرضيه‌هاي تحقيق (بيان روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه)    5
۱-۴-۱ سوال اصلي    5
۱-۴-۲ سوال فرعي    5
۱-۵-فرضيه‌هاي تحقيق    5
۱-۶- مدل تحقيق    6
۱-۷- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي کليدي    6
۱-۸- روش تحقيق    7
۱-۹- قلمرو تحقيق    8
۱-۱۰ جامعه‌آماري و حجم نمونه    8
۱-۱۱ محدوديت و مشکلات پژوهش    8
فصل دوم:مطالعات نظري
مقدمه    11
۲-۱ جامعه‌شناسي    12
۲-۱-۱ هدف جامعه‌شناسي    14
۲-۱-۲ موضوع جامعه‌شناسي    15
۲-۱-۳- ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسي    15
۲-۲ نظريه کارکردگرائي    16
۲-۲-۱ نظريه تضاد    18
۲-۲-۲ نظريه کنش اجتماعي    19
۲-۳ ساختار اجتماعي    30
۲-۳-۱نهاد اجتماعي    32
۲-۳-۲انواع نهادهاي اجتماعي    33
۲-۳-۳گروه‌هاي اجتماعي    33
۲-۳-۴پايگاه اجتماعي    35
۲-۳-۵ نقش‌ها    36
۲-۳-۶ انواع نقش ‌هاي اجتماعي    37
۲-۴ فرهنگ    38
۲-۴-۱خرده فرهنگ‌ها    41
۲-۴-۲ انواع فرهنگ    42
۲-۴-۳ باورها    45
۲-۴-۴ارزش‌ها    46
۲-۴-۵ شخصيت    47
۲-۵ ادبيات    50
۲-۵-۱ زبان و ادبيات    52
۲-۵ -۱-۱ زبان    52
۲-۵-۱-۲ رسالت ادبيات    55
۲-۵-۱-۳ جامعه‌شناسي ادبيات:    57
۲-۵-۱-۴ زمينه‌هاي مورد مطالعه جامعه‌شناسي ادبيات    59
۲-۵-۱-۵نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ادبيات    59
۲-۵-۱-۶ جامعه شناسي ادبيات و تقسيمات کلي آن    71
۲-۵-۱-۷ جامعه شناسي پديده ادبي    71
۲-۵-۱-۸جامعه‌شناسي ادبي يا جامعه شناسي آفرينش ادبي    73
۲-۵-۱-۹جامعه‌شناسي محتواي اثر ادبي    75
۲-۵-۱-۱۰ اجتماعات در ادبيات فارسي    77
۲-۶زندگي هجويري    78
۲-۶-۱مقدمه کتاب کشف المحجوب    80
۲-۶-۲کتاب کشف المحجوب    83
۲-۶-۳ ارزش اجتماعي کتاب    86
۲-۶-۴ارزش تاريخی کتاب    86
۲-۶-۵ ارزش ادبي کتاب    87
۲-۶-۶  اوضاع سياسي ايران مخصوصا خراسان    91
۲-۷ نهاد دين    95
۲-۷-۱ تصوف در قرن پنجم    99
۲-۷-۲سير تصوف در ايران پس از جنيد    100
۲-۷-۳تصوف در سده چهارم هجري/ دهم ميلادي:    101
۲-۷-۳-۱ خرقه افکني و جامه دراني:    104
۲-۷-۳-۲ سماع    107
۲-۷-۳-۳ خرقه    112
فصل سوم:روش‌شناسي تحقيق (متدولوژي) پژوهش
روش شناسي (متدولوژي) پژوهش    117
مقدمه    117
۳-۱ روش تحقيق    117
۳-۲ جامعه آماري    117
۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه‌گيري    118
۳-۴ ابزار جمع آوري اطلاعات    118
۳-۵ روش تجزيه و تحليل داده‌ها    118
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده‌ها
مقدمه    122
۴-۱-ساختار اجتماع    123
۴-۱-۱ نهاد اجتماع    124
۴-۱-۱-۱- اوضاع اجتماع    124
۴-۱-۱-۲زنان در جامعه آن روزگار    125
۴-۱-۱-۳مشاغل    127
۴-۱-۲نهاد سياست    129
۴-۱-۲-۱رابطه هجويري با دربار غزنوي و سلجوقي    131
۴-۲-۲-۱رابطه هجويري با مشايخ    133
۴-۱-۲-۳ شخصيت هاي متصوفه    134
۴-۱-۲-۳-۱ ابوالقاسم کرکاني    136
۴-۱-۲-۳-۲ ابوالقاسم قشيري    137
۴-۱-۲-۳ -۳از ديگر نام‌هاي درخشان در زندگي عارفانه هجويري ابوالعباس شقاني است:    139
۴-۱-۲-۳-۴ مظفر حمدان    140
۴-۱-۲-۳-۵ ابوعلي الحسن بن ابي الحسن البصري    141
۴-۱-۲-۳-۶  ابوالقاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري    142
۴-۱-۲-۳-۷ مالکم بن دينار    143
۴-۱-۲-۳-۸ ابوالسحاق ابراهيم بن ادهم بن منصور    143
۴-۱-۲-۳-۹ابوسعيد فضل الله بن محمد الميهني    144
۴-۲ فرهنگ    146
۴-۲-۱ باورها    148
۴-۲-۲ ارزش‌ها    150
۴-۲-۳ هنجارهاي اجتماعي    152
۴-۲-۳-۱رسوم اجتماعي    152
۴-۲-۳-۲ رسوم اخلاقي    153
۴-۲-۳-۳-کنترل اجتماعي    155
۴-۳شخصيت هجويري    157
۴-۳-۱ صورت هجويري    158
۴-۳-۲ سيرت هجويري    160
۴-۳-۲-۱ديدگاه هجويري در باب تصوف    161
۴-۴ تصوف    164
۴-۴-۱ ارتباط فقر و تصوف از ديدگاه هجويري    164
۴-۴-۲ديدگاه هجويري در باب تصوف    165
۴-۳-۲-۱ صفات و ويژگي هاي اخلاقي هجويري    165
۴-۳-۲-۱-۱ تساهل و مردم داري از ديدگاه هجويري    165
۴-۳-۲-۱-۲- مدارا و عدم خصومت و بخشندگي    167
۴-۳-۲-۲-طنز از ديدگاه هجويري    167
۴-۳-۲-۳-شعر در نزد هجويري    170
۴-۴-۲-۱ اعقايد    172
۴-۴-۲-۱-۱ اعتقاد به خواب از ديدگاه هجويري    172
۴-۴-۲-۱-۲ رضا از ديدگاه هجويری    174
۴-۴-۲-۱-۳- ديدگاه هجويری در مورد صحو سکر    175
۴-۴-۲-۱-۴  نماز از ديدگاه هجويری و بيان نظرات مشايخ    175
۴-۴-۲-۱-۵  محبّت از ديدگاه هجويری    176
۴-۴-۲-۱-۶  دوستی از ديدگاه هجويری    177
۴-۴-۲-۱-۷ ديدگاه هجويري راجع به سماع    178
۴-۴-۲-۱-۸ تفسير و تعبير آيات و عبارات از ديدگاه هجويري    180
۴-۴-۲-۱-۹ ديدگاه هجويري راجع به  خرقه    182
۴-۴-۲-۱-۱۰ خرق از ديدگاه هجويري    183
۴-۴-۲-۱-۱۱شرط مقعه پوشيدن از ديدگاه هجويري    185
۴-۴-۲-۱-۱۲ شرط پوشيدن مرقعات از ديدگاه هجويري    185
۴-۴-۲-۱- ۱۳ آداب و رسوم و سنت: از ديدگاه هجويري    186
۴-۴-۲-۱-۱۴ خرقه افکني و جامه دراني: از ديدگاه هجويري    187
۴-۴-۲-۱-۱۵ آداب سفر و اقامت کردن در جايي از ديدگاه هجويري    191
۴-۴-۲-۱-۱۶ علم از ديدگاه هجويري    193
۴-۴-۲-۱-۱۷  ملامت از ديدگاه هجويري    194
۴-۴-۲-۱-۱۷-۱ صورتِ ملامت راست رفتن    195
۴-۴-۲-۱-۱۷-۲ صورتِ ملامت قصد کردن    196
۴-۴-۲-۱-۱۸ اعتقاد به حل مشکلات از طريق ملامت از ديدگاه هجويري    198
۴-۴-۲-۱-۱۹ رسم ملامت از ديدگاه هجويري    199
۴-۴-۲-۱-۲۰ حج از ديدگاه هجويري    199
۴-۴-۲-۱-۲۰-۱ بيان خاطرات حج از زبان ديگران    200
۴-۴-۲-۱-۲۱ رحمت‌الهي  از ديدگاه هجويري    201
۴-۴-۲-۱-۲۲  قبض و بسط – وقت  از ديدگاه هجويری    202
۴-۴-۲-۱-۲۳ وقت    203
۴-۴-۲-۱-۲۴ رياضت ازديدگاه هجويري    203
فصل پنجم:نتيجه‌گيري
۵-۱ نتيجه‌گيری    207
۵-۲ پيشنهادات پژوهشي    209
فهرست منابع    210

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران