سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پیرامون «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲»
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 225 صفحه
حجم : 792 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
پژوهش حاضر در پی بررسی و کشف گفتمان یا گفتمان‌های شکل‌گرفته پیرامون کودتای ۲۸ مرداد در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد» است. به همین منظور از نظریه‌هایی همچون بازنمايي رسانه‌اي، چارچوب‌سازی، انگاره‌سازی، نظریه گفتمان و دیپلماسی رسانه‌ای استفاده‌شده است. روش بکار گرفته‌شده در پژوهش حاضر تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان کاوی ون‌دایک است. متن موردمطالعه این پژوهش، ۷ گزارش و مستند «مصدق، نفت و کودتا» است که پس از بررسی، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متون تمام گزارش‌ها و مستند از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح‌شده در متن، قطب‌بندی، استنادها، پیش¬فرض¬ها، دلالت‌های ضمنی، مؤلبفه¬های اجماع و توافق و گزاره¬های اساسی شباهت‌های بسیاری دارند. بر اساس یافته‌های تحقیق، اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرارگرفته در این گزارش‌ها و مستند در خصوص کودتای ۲۸ مرداد «چارچوب دیپلماسی رسانه‌ای غرب» بوده است که گفتمان‌های مشترکی چون گفتمان ناسیونالیسم ایرانی، گفتمان منافع ملی، گفتمان ابرقدرتی آمریکا، پاد گفتمان استکبارستیزی، و گفتمان صلح‌طلبی، گفتمان خیانت رهبران مذهبی به منافع ملی، گفتمان تسلیم و سازش و زیر سؤال بردن گفتمان اسلام سیاسی با توجه به مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی چارچوب مورداشاره در هر گزارش برجسته شده‌اند. هر یک از این گزارش‌ها انگاره‌های خود را نیز بر اساس گفتمان‌های ساخته‌شده، ارائه کرده‌اند.
واژگان کلیدی: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گزارش‌های ویژه شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، گفتمان، تحلیل گفتمان، تاریخ
 
۱- فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱-۱-‌ طرح مسئله    2
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق    3
۳-۱- هدف‌های تحقیق    4
۴-۱- سؤال‌های تحقیق    4
۵-۱- تعریف مفاهیم و مقوله‌ها    5
۲- فصل دوم: مبانی نظری تحقیق    7
۱-۲- بررسی تحقیقات پیشین    8
۲-۲- مبانی نظری تحقیق    13
۱-۲-۲-‌ مفهوم ایدئولوژی و نظریه بازتولید    13
۲-۲-۲- نظريه بازنمايي رسانه‌اي    14
۳-۲-۲- دیپلماسی رسانه‌ای    15
۴-۲-۲- امپریالیسم رسانه‌ای    16
۳-۲- چارچوب نظری تحقیق    17
۱-۳-۲- نظریه برجسته‌سازی    17
۱-۱-۳-۲- تعاریف نظریه برجستهسازی    17
۲-۱-۳-۲- عوامل مؤثر در برجستهسازی    20
۲-۳-۲- نظریه گفتمان    22
۱-۲-۳-۲- تعاریف تحلیل گفتمان    22
۲-۲-۳-۲- مهم‌ترين اهداف تحليل گفتمان    27
۳-۲-۳-۲- رویکرد تئون وندایک در تحلیل گفتمان    27
۳-۳-۲- نظریه انگاره‌سازی    28
۴-۳-۲- نظریه چارچوب‌سازی    32
۳- فصل سوم: روش تحقیق    40
۱-۳- روش تحقیق    41
۲-۳- عملیاتی کردن یا مقوله‌سازی    44
۳-۳- متن موردمطالعه    47
۴-۳- حجم نمونه    48
۵-۳- روش نمونهگیری    48
۶-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات    49
۷-۳- روش تجزیه‌ وتحلیل اطلاعات    49
۸-۳- اعتبار و پایایی تحقیق    50
۴- فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق    52
۱-۱-۴- تحلیل و بررسی متن گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد»    53
۱-۱-۱-۴- گزارش اول: فراز و فرود زندگی سیاسی محمد مصدق    54
۲-۱-۱-۴- گزارش دوم: مطالب رسانههای آمريکا در دوران مصدق،    60
۳-۱-۱-۴- گزارش سوم: نگاهي به وقايع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲    65
۴-۱-۱-۴- گزارش چهارم: مصاحبه اختصاصي با طراح اصلي کودتاي ۲۸ مرداد    70
۵-۱-۱-۴- گزارش پنجم: پیامدهای کودتاي ۲۸ مرداد    75
۶-۱-۱-۴- گزارش ششم: سهم نیروهای داخلی در کودتاي ۲۸ مرداد    82
۷-۱-۱-۴- گزارش هفتم: بررسی دلایل و روند شکل‌گیری کودتای ۲۸ مرداد    88
۱-۲-۱-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- دکتر مصدق و جبهه ملی    97
۲-۲-۱-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آمریکا    103
۳-۲-۱-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- انگلیس    109
۴-۲-۱-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- شاه و نیروهای طرفدار سلطنت    111
۵-۲-۱-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی    114
۶-۲-۱-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- حزب توده و کمونیست‌ها    118
۳-۱-۴- گفتمان و انگاره‌های متن گزارش‌های «ویژهی شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد»    119
۲-۴- تحلیل و بررسی متن مستند «مصدق، نفت و کودتا»    121
۱-۱-۲-۴ مضمون اول: جنبش ملی نفت؛ بهم ‌خوردن خواب آرام استعمار    121
۲-۱-۲-۴ مضمون دوم: جنگ سرد؛ نظم جدیدی برای جهان    128
۳-۱-۲-۴ مضمون سوم: ایالات‌متحده؛ متحدی فرضی علیه بریتانیا    131
۴-۱-۲-۴ مضمون چهارم: بحران ملی    135
۵-۱-۲-۴ مضمون پنجم: قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱    138
۶-۱-۲-۴ مضمون ششم: نزدیکی حزب توده به مصدق    143
۷-۱-۲-۴ مضمون هفتم: طراحی کودتا    145
۸-۱-۲-۴ مضمون هشتم: مرحله اول عملیات؛ کودتای ناکام    151
۹-۱-۲-۴ مضمون نهم: مرحله دوم عملیات؛ موفقیت کودتای ۲۸ مرداد    158
۱-۲-۲-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- دکتر مصدق و جبهه ملی    163
۲-۲-۲-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آمریکا    168
۳-۲-۲-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- انگلیس    172
۴-۲-۲-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- شاه و نیروهای طرفدار سلطنت    175
۵-۲-۲-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی    178
۶-۲-۲-۴- تحلیل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- حزب توده و کمونیست‌ها    182
۳-۲-۴- گفتمان و انگاره‌های متن مستند «مصدق، نفت و کودتا»    184
۳-۴- جداول يافته‌هاي تحقيق    188
۵- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها    190
۱-۵- خلاصه¬ی یافته‌ها    191
۱-۱-۵- گزارش‌های «ویژهی شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد»    193
۲-۱-۵- مستند «مصدق، نفت و کودتا»    196
۲-۵- جمع‌بندی    199
۳-۵- محدودیت‌های تحقیق    200
۴-۵- پیشنهادها    200
۱-۴-۵- پیشنهادهای آموزشی    200
۲-۴-۵-پیشنهادهای پژوهشی    201
۳-۴-۵-پیشنهادها به رسانهی ملی و سایر رسانه‌ها    201
فهرست منابع و مآخذ    203
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران