سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 199 صفحه
حجم : 946 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده:
دیپلماسی عمومی به دلیل افزایش نقش بازیگران متعدد در تعاملات بین المللی نسبت به دیپلماسی کلاسیک و سنتی جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل یافته است . توسعه فنآوری نوین اطلاعات ابزار دیپلماسی کلاسیک را که بر مبنای قدرت سخت بود تغییر داده و گستره جدیدی بنام  سیاست هوشمند که از عناصر فرهنگی ،رسانه ای ، ورزشی ،افکار عمومی ، اینترنت ، شبکه های اجتماعی تشکیل شده است را بر روی رهبران ، سیاستمداران ،خبرنگاران ،دانشجویان و نهاد های  دولتی و غیر دولتی باز کرده است. به جرات می توان گفت روزی نیست  که فضای دیپلماسی عمومی و رسانه ای شکل گرفته بین دو کشور ایران و آمریکا دست مایه یک گزارش خبری ، فیلم ، مصاحبه ، مستند ، سرمقاله و  تفسیر خبری  در روزنامه ها ، شبکه های خبری ،  رادیو و تلویزیون ، نشریات داخلی و بین المللی و شبکه های اجتماعی اینترنتی نباشد.اگرچه روابط دو کشور فراز و نشیب های  بسیاری را طی چند دهه  اخیر پشت سر گذاشته است ، معهذا رویدادهای رسانه ای  و تحولات سیاسی که طی ۲ سال اخیر شروع گردیده ، بی سابقه می باشد.طی دو سال اخیر گفتمان شکل گرفته در زوایای پنهان و آشکار اکثر متون خبری ، مصاحبه ها و فیلم های سینمائی  و رویدادهای  خبری که جهت اقناع  افکار عمومی از سوی دو کشور منتشر می شود ، قابل مشاهده است . آیا گفتمان جدید از حالت گفتمان هژمونیک سابق خود دور گشته و شکل جدیدی از آن در حال ظهور است؟.با توجه به دو مولفه مهم دیپلمایسی عمومی یعنی دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی فرهنگی بخش عمده این تحقیق به بررسی گفتمان حاکم در رسانه های دو کشور خواهد پرداخت . روش تحقیق در این پژوهش تحلیل گفتمان می باشد که با استفاده از نظریات اندیشمندان این حوزه یعنی ساختارگرائی دوسوسور و پسا ساختارگرائی دریدا و نهایتا میشل فوکو و لاکلاو و موفه سعی شده است مفهوم گسست گفتمانی و عدم پیوستگی تاریخی گفتمان در مولفه های دیپلماسی عمومی و رسانه ای  دو کشور ایران و آمریکا بازنمائی و تحلیل گردد. به کمک نظریه گفتمان لاکلاو موفه که مهمترین کار را در مطالعات سیاسی شناخت گفتمانها می دانند به مفهوم گسست گفتمانی و عدم قطعیت معنا در رویداد های سیاسی می پردازیم .از نظر آنها گفتمان ، نظامی از معنا است که کنش و اندیشه های سیاسی در بستر آن شکل می گیرد .از دیدگاه لاکلاو و موفه گفتمانها ساختی سیاسی دارند هم خود مخلوق شرایط سیاسی اند و هم سیاست و کارگزاران سیاسی در قالب آن معنا و هویت می یابند. با توجه به این نظریات آنچه که از بازتاب رسانه ای و افکار عمومی دو کشور در دو سال اخیر مشاهده می گردد رویکرد کشور آمریکا در تاثیر گذاری افکار عمومی مردم ایران جدا از حکومت ایران ، و از سوی کشور ایران  گسست گفتمانی در سطح رسانه ای و افکار عمومی نسبت به دولت و مردم آمریکا می باشد. مخاطب دیپلماسی عمومی کشور ایران در رابطه با آمریکا ، ملت آمریکا نمی باشد بلکه ایرانیان مقیم و فارسی زبانان می باشد در صورتیکه مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی کشور آمریکا ، مردم ایران جدا از دولت و رهبران سیاسی آنان می باشد.در واقع یکی از علل مهم عدم موفقیت ایران در تاثیر گذاری افکار عمومی مردم آمریکا همین نکته مهم می باشد که هنوز در عرصه رسانه های بین المللیٍ خود، مخاطب را فارسی زبانان و ایرانیان مقیم جامعه آمریکا در نظر گرفته است و  عدم تماس مستقیم رسانه ای با مخاطبان غیر ایرانی در جامعه آمریکا ، باعث عدم درک صحیح افکار عمومی آنها در از واقعیتهای ملی ، مذهبی و سیاسی ما گردیده است و این موضوع تشدید کننده گفتمان ایران هراسی در نزد آنان شده است.
کلید واژه: دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای ،تحلیل گفتمان ،گفتمان ایران هراسی ، گفتمان آمریکا ستیزی،نظریه تاثیر سی ان انی.

"فهرست مطالب"
 چکیده
فصل اول :کلیات تحقیق                                        
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله  4
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۵- سئوالات تحقیق ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۸
فصل دوم : ادبیات  تحقیق
۲-۱ -پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۲ -تحقیقات داخلی  17
۲-۳ -تحقیقات  خارجی ۲۱
۲-۴ – مفهوم دیپلماسی     25
۲-۴ -۱- تعریف دیپلماسی  25
۲-۴ -۲- تعریف دیپلماسی عمومی ۲۷
۲-۴-۳-تاریخچه دیپلماسی عمومی ۲۹
۲-۴ -۴- دیپلماسی عمومی نوین ۲۶
۲-۴ -۵-عوامل موثر بر دیپلماسی عمومی ۳۳
۲-۴ -۶- مولفه های دیپلماسی عمومی ۳۵
۲-۴ -۷- تعریف دیپلماسی فرهنگی ۳۹
۲-۴ -۸-تعریف دیپلماسی رسانه ای  39
-۵-۲ تفاوت دیپلماسی عمومی و رسانه ای ۴۱
۲-۶- چارچوب نظری و روش شناسی  31
۲-۶-۱-دیپلماسی عمومی از دیدگاه  نظریه های روابط بین الملل ۳۱
۲-۶-۲-نظریه واقع‌گرایی ۳۱
۲-۶-۳-نظریه نو واقع گرائی  33
۲-۶-۴-دیپلماسی عمومی ازدیدگاه نظریه واقع گرائی و نو واقع گرائی ۳۳
۲-۶-۵-نظریه لیبرالیسم .  34
۲-۶-۶-نظریه نولیبرالیسم  34
۲-۶-۷-دیپلماسی عمومی از دیدگاه  نظریه لیبرالیسم و نو لیبرالیسم  34
۲-۶-۸-ساختارگرایان  35
۲-۶-۹-دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی ۳۶
۲-۶-۱۰-نظریه تاثیر سی ان انی ۳۶
۲-۶-۱۱-نظریه برجسته سازی  42
۲-۶-۱۲-نظریه برجسته سازی در تاثیر سی ان انی  43
۲-۶-۱۳-نظریه شاخص سازی   44
۲-۶-۱۴-نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا     45
۲-۷-تعریف دیپلماسی اقتصادی  45
۲-۸ –مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی  46
۲-۹ -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی  47
۲-۱۰ – اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای ۵۰
۲-۱۱ – دیپلماسی عمومی آمریکا ۵۴  
فصل سوم : روش تحقیق                         
۳-۱ –  روش تحقیق ۶۲
۳-۲- تاریخجه گفتمان……     63
۳-۳- مبانی نظری گفتمان  63
۳-۳- ۱- نظریه گفتمان در زبان شناسی  63
۳-۳-۲- ساختارگرائی و زبان ………    62
۳-۳-۳- پسا ساختارگرائی و گفتمان  63
۳-۴- نظریه های تحلیل گفتمان  64
۳-۴-۱- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو  65
۳-۴-۲- دریدا و پساساختارگرائی ۶۵
۳-۴-۳- نظریه گفتمان  لاکلاو موفه ۶۵
۳-۵- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان      66
۳-۶- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه  68
۳-۶-۱- غیریت سازی  68
۳-۶-۲- قابلیت دسترسی     69
۳-۶-۳- قابلیت اعتبار ۶۹
۳-۶-۴- هژمونی  70
۳-۷- کاربرد تحلیل گفتمان ۷۱
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادها ۷۲
فصل چهارم : یافته های تحقیق                                
۴-۱-گفتمان های هژمونیک  در دیپلماسی عمومی و رسانه ای آمریکا نسبت به ایران  74
۴-۲-گفتمان ایران هراسی  75
۴-۳-ساختارهای ثابت گفتمانی در دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران نسبت به آمریکا  76
۴-۴-گفتمان آمریکا ستیزی ۷۷
۴-۵-تببین گفتمان سیاست خارجی ۸۵
۴-۶-عناصر شکل دهنده گفتمان اعتدال ۸۶
۴-۷- تحلیل ادبیات رسانه ای رهبران سیاسی ایران و آمریکا ۸۷        
۴-۸- تحلیل تماس تلفنی روحانی – اوباما   96
۴-۹- تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای  روز ۱۳ ابان سال ۱۳۹۲ ۱۰۶
۴-۱۰- تحلیل گفتمان  فیلم های سینمایی ایران و آمریکا   110
۴-۱۱- تحلیل گفتمان مراکز نظر سنجی آمریکا نسبت به ایران  121
۴-۱۲- تحلیل گفتمان پیامهای تبریک نوروزی ۱۳۸
۴-۱۳- تحلیل گفتمان رسانه ای مسابقات کشتی ایران و آمریکا     143
فصل پنجم
۵-۱ – مروری بر پژوهش ۱۶۱
۵-۲ – پاسخ به سوالات تحقیق ۱۶۲     5-3 – نتایج تحقیق ۱۶۶
۵-۴–منابعو مآخذ ۱۷۰
۵-۶ – پیوست

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران