سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه تهیه و بررسی نانوزئولیتZSM-5 و کاربرد آن جهت اصلاح الکترود خمیر کربن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 83 صفحه
حجم : 3430 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده:
در این تحقیق یک روش برای سنتز نانو زئولیت ZSM-5 ارائه شد. سپس این نانوزئولیت با ماده ی فعال سطحی CTAB اصلاح گردید و ویژگیهای آن با استفاده از روش¬های XRD، FT-IR، SEM مورد بررسی قرار گرفت. از این نانوزئولیت، برای تهیه¬ی الکترود خمیر کربن اصلاح شده (SMNZ/CPE) برای اندازه گیری آنیون سولفات استفاده شد. همچنین اثر عواملی مانند نسبت¬های جرمی مختلف نانوزئولیت ZSM-5 و گرافیت، غلظت ماده¬ی فعال سطحی، قدرت یونی، دما و pH بر روی پاسخ پتانسیومتری الکترود اصلاح  شده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. این پاسخ در محدوده ی pH 0/9-0/4 و همچنین غلظت (۳- ۱۰ × 0/1 – 4- 10 × 0/1) مولار NaNO3  ثابت باقی می¬ماند. تحت شرایط بهینه در یک محلول بافری ولتاژ به صورت خطی نسبت به غلظت یون سولفات کاهش می-یابد و رفتار نرنستی در محدوده ی غلظت (۲-۱۰ × 0/1 – 6-10 × 0/1) مولار یون سولفات با شیب mV 2/29 و حد آشکارسازی (DL)  6-10 × 41/0 قابل مشاهده می باشد. این الکترود مزایایی از قبیل مقاومت کم، پاسخ سریع و گزینش پذیری بالا را نسبت به محدوده ی گسترده ای از آنیون-های مختلف دارد. همچنین از این الکترود به عنوان یک الکترود شناساگر برای اندازه گیری یون سولفات در آب های معدنی دماوند و نوا و داروی سولفات آهن استفاده شد.

کلمات کلیدی:نانوزئولیت ZSM-5 با ماده¬ی فعال سطحی CTAB، الکترود اصلاح شده ی خمیر کربن، روش پتانسیومتری، اندازه گیری آنیون سولفات.    
  
فهرست مطالب
فصل اول    
مقدمه ۳
فصل دوم        
۲-۱- نانوذرات ۹
۲-۲- خواص نانوذرات ۹                    
۲-۳- تاریخچه ی پیدایش زئولیت۱۱
۲-۴- ساختار زئولیت ۱۳
۲-۵- زئولیت های خانواده ی MFI  15
۲-۶- شرایط عمومی سنتز زئولیت ها ۱۹
۲-۷- سنتز زئولیت ها ۱۹
۲-۸- زئولیت های کلوئیدی۲۲
۲-۹- سنتز نانوبلور های زئولیت ۲۳
۲-۱۰- ویژگی های زئولیت ۲۴
۲-۱۱- روش های فیزیکی- شیمیایی شناسایی و تعیین ساختار زئولیت ها ۲۴
۲-۱۱-۱- پراش اشعه ی X XRD) 25
۲-۱۱-۲- میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) 26
۲-۱۱-۳- طیف سنجی مادون قرمز(¬IR) 28
۲-۱۲- تعویض یون  29
۲-۱۲-۱- خواص یون سولفات و روشهای اندازهگیری آن ۳۰
۲-۱۳- روش های پتانسیومتری ۳۱
۲-۱۴- گزینش  پذیری ۳۲
فصل سوم    
۳-۱- مواد شیمیایی  35
۳-۲-۱- وسایل و تجهیزات ۳۶
۳-۲-۲- محاسبات و بررسی های نرم افزاری ۳۷
۳-۳- سنتز نانوزئولیت ۵ZSM- 37
۳-۴- مراحل آزمایشگاهی ۳۸
۳-۴-۱- تهیه ی الکترود اصلاح شده ۳۹
۳-۴-۲- روش انجام کار با الکترود ۳۹
فصل چهارم    
۴-۱- بررسی ویژگی های نانوزئولیت ۵ZSM-  41
۴-۲- بررسی ویژگی الکترود SMNZ 43
۴-۳- ملاحظات تئوری SMNZ45
۴-۴- بهینه¬سازی مقدار اصلاح کننده ی مورد نیاز در ساخت الکترود ۴۷
۴-۵- بررسي اثر pH بر روي عملكرد الكترود ۵۰
۴-۶- بررسي تأثيرقدرت يوني محیط بر روي عملكرد الكترود ۵۱
۴-۷- بررسی تأثیر دما بر روی پاسخ الکترود ۵۳
۴-۸- چگونگی تعیین گزینش پذیری  54
۴-۹- ویژگی های پاسخ الکترود ۵۸
۴-۱۰- کاربرد های تحلیلی/CPE5ZSM- الکترود ۵۹
۴-۱۱- استفاده از SMNZ/CPE در اندازه گیری سولفات در نمونه های حقیقی ۶۰
۴-۱۲- نتیجه گیری نهایی ۶۲
مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی و بین المللی و مقاله ی فرستاده شده ۶۳
پیشنهاد برای کارهای آینده  65
منابع ۶۶
چکیده ی انگلیسی ۷۲

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران