سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 147 صفحه
حجم : 433 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده :
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی جایگاه تبلیغ دینی درسیاست ها وبرنامه ریزی های فرهنگی کشور، بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله است. از آنجا که این پژوهش، کاربردی می باشد و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد، از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است. محتوای مورد تحقیق را پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وسندچشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد. باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، دربرنامه اول ودوم ازالگوی خاصی برای تدوین بخش فرهنگ استفاده نشده است. توجه به بخش فرهنگ وتبلیغ دینی در برنامه ریزی فرهنگی برنامه اول ودوم بسیارضعیف بوده است بطوریکه در برنامه اول تنها یک تبصره از۵۲تبصره ودر برنامه دوم ۶ تبصره از ۱۰۱ تبصره به حوزه فرهنگ وتبلیغ دینی پرداخته است. از برنامه سوم به بعد برنامه ها با دید واقع بینانه تری تنظیم شدند وهرچه رو به جلوتر حرکت کردیم بیشتر اصول برنامه ریزی در برنامه ها رعایت شده است، بطوری که برنامه پنجم نسبت به دیگربرنامه ها جامع تر است. بابررسی صورت گرفته مشخص شدکه برنامه ریزان کشور از الگوی توسعه گرا برای تدوین برنامه های سوم، چهارم وپنجم استفاده نموده اند.درتمام برنامه ها رویکرد مصداق گرایانه به ارتباط دین وفرهنگ مشاهده شد. فقط برنامه های چهارم وپنجم توسعه  بعد از سندچشم انداز بیست ساله تهیه وتدوین گردیده اند. براساس مشاهدات صورت گرفته در سندچشم انداز بیست ساله فرهنگ وتبلیغ دینی به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. طبق بررسی انجام گرفته بخش فرهنگ در برنامه های چهارم وپنجم منطبق بر اهداف ترسیم شده در سندچشم انداز بیست ساله است.
کلیدواژه: برنامه ریزی-فرهنگی- بررسی تطبیقی-توسعه-چشم انداز
 
فهرست مطالب
فصل اول :    1
مقدمه :    2
۱-۱    طرح مسئله :    3
۲-۱    اهمیت پژوهش :    3
۳-۱    اهداف پژوهش :    4
 الف . هدف اصلی:    4
ب .اهداف فرعی:    4
۴-۱    پیشینه تحقیق ۴
الف . پایان نامه ها :    5
ب . کتاب ها :    6
۵-۱    سوالات تحقیق :    7
الف . سوال اصلی :    7
ب . سوال های فرعی :    7
فصل دوم :    8
مقدمه :    9
۱-۲    تعریف تبلیغات :    10
۲-۲    تعريف تبليغ در كتب مرجع :    12
۳-۲    اصول نظري تبليغ :    13
۴-۲    تاريخچه تبليغات :    14
الف . تبليغات نخستين :    15
ب . تبليغات چاپي اوليه :    15
ج . پيدايش تبليغات نوين :    16
د. موسسه هاي تبليغاتي نوين :    18
ه. رسانه الكترونيك :    18
۵-۲    كاركردهاي اجتماعي تبليغات :    19
۶-۲    انواع تبليغات :    20
الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف :    21
ب . تبلیغات محلی :    21
ج . تبلیغات ملی :    21
د. تبلیغات بین المللی – جهانی :    21
۷-۲    انواع نقش هاي تبليغات :    24
۸-۲    شيوه هاي تبليغات :    25
الف . اقدام مستقیم :    25
ب. اقدام غیر مستقیم :    25
۹-۲    دین :    25
۱۰-۲    تبلیغ دینی ۳۱
۱۱-۲    ویژگی های تبلیغ دینی  32
۱۲-۲    تعريف فرهنگ  33
۱۳-۲    تاريخچه فرهنگ  34
-الف. مرحله اول :    35
-ب . مرحله دوم :    35
-ج. مرحله سوم :    35
۱۴-۲    ويژگي هاي فرهنگ :    35
۱۵-۲     سياست گذاري فرهنگي  37
۱۶-۲    جايگاه سياست گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي  39
۱۷-۲    چارچوب نظری پژوهش  40
الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی  :    40
ب. الگوی آرمان شهرگرایی :    40
ج. الگوی راهبردی :    43
د. الگوی توسعه گرا :    43
۱۸-۲    ارتباط دین و فرهنگ :    44
الف) نسبت دين اسلام و فرهنگ با رويكرد مصداق گرايي :    45
ب) نسبت دين و فرهنگ با رويكرد كاركردگرايي :    46
۱۹-۲    قلمرو دين و فرهنگ :    47
فصل سوم :    49
مقدمه :    50
۱-۳    روش كيفي :    50
۲-۳    تفاوت روش كيفي با روش كمي :    51
۳-۳    ويژگي هاي روش تحقيق كيفي :    52
۴-۳    روش اسنادی :    52
۵-۳    انواع اسناد :    53
۶-۳    نقاط قوت روش اسنادي :    54
۷-۳    نقاط ضعف روش اسنادي :    56
۸-۳    محتوای موردتحقیق :    56
۹-۳    ابزاروشیوه گردآوری داده ها :    57
۱۰-۳    شيوه تجزيه و تحليل داده ها  57
فصل چهارم :    58
۱-۴    برنامه اول:    59
الف . هدفهای کلی :    62
        ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی ۶۴
ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول:    66
۲-۴    برنامه دوم :    70
الف . هدفهای کلی کیفی :    70
ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی:    73
ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم :    74
۳-۴    برنامه سوم :    78
الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم :    80
۴-۴    برنامه چهارم :    93
الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم:    95
۵-۴    برنامه پنجم :    108
الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم:    110
۶-۴    متن کامل سند چشم انداز بيست ساله :    115
۷-۴    پاسخ به سوالات تحقیق:    117
الف . سوال اصلی:    117
ب. سوال های فرعی:    117
ج . برنامه اول :    118
د . برنامه دوم :    120
ه . برنامه سوم :    122
ی. برنامه چهارم :    124
و. برنامه پنجم :    125
سند چشم انداز بیست ساله:    127
۸-۴    میزان تطبیق بخش فرهنگ برنامه چهارم و پنجم با سند چشم انداز:    128
فصل پنجم:    130
۱-۵    نتیجه گیری:    131
۲-۵    پیشنهادات:    132
۳-۵    محدودیتها:    133
 
منابع:    134
 
 
 
 
 
 
 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران