سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه
حجم : 863 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات طرح
۱-۱- بیان مسئله ۴
۱-۲-  هدف های تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۴
۱-۴- سؤالات و فرضیه های تحقیق۵
۱-۵- مدل تحقیق۵
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی۶
۱-۷- روش تحقیق۶
۱-۸- محدودیت ها و مشکلات تحقیق۶
۱-۹- تقسیم بندی مطالب تحقیق۷
فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
الف:درحقوق ايران ۹
۲-۱-مفهوم شرکت مدنی ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم لغوی شرکت۱۱
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت۱۲
۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی ۱۲
۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک ۱۳
۲-۱-۲-۱- ۲- شرکت عقود۱۴
۲-۱-۲-۲- در حقوق موضوعه ایران و مصر۱۴
۲-۱-۲-۲-۱- در حقوق موضوعه ایران۱۴
۲-۱-۲-۲-۲- در حقوق موضوعه مصر۱۶
۲-۱-۲-۳- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی  17
۲-۱-۲-۳-۱- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی۱۸
۲-۱-۲-۳-۲- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل۱۸
۲-۱-۲-۳-۳-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد۲۱
۲-۱-۲-۳-۴- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع۲۱
۲-۱-۲-۳-۵- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر۲۲
۲-۱-۳- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران  23
 2-1-3-1- عقد۲۳
 2-1-3-2- معوض۲۳
۲-۱-۳-۳- مستمر۲۳
 2-1-3-4- رضایی۲۳
 2-1-3-5- عهدی۲۴
۲-۱-۳-۶- لازم۲۴
۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر ۲۶
۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر۲۸
 2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر۲۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ۳۲
۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه۳۳
 2-2-2-1- واقعۀ حقوقی۳۳
 2-2-2-1- 1- ارث۳۳
۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج ۳۴
۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی۳۵
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد۳۵
 2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء۳۶
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر۳۶
۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت  37
۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۳۸
۲-۳-۱- ۱- قصد۳۹
۲-۳-۱- ۲- رضا ۴۰
۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء ۴۰
۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت۴۱
۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت ۴۱
 2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۴۲
۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء۴۲
۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی ۴۲
۲-۳-۲- ۳-  آورده های غیر نقدی۴۳
۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت۴۴
۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۶
۲-۳-۳-۱- قصد ۴۶
۲-۳-۳-۲- اهلیت شرکا۴۷
۲-۳-۳-۳- موضوع شرکت۴۷
۲-۳-۴-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۸
۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود  48
۲-۳-۴-۲- آورده نقدی۴۸
۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی۴۹
۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه ۴۹
فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر
۳-۱- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر ۵۲
۳-۱-۱- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران۵۲
۳-۱-۱-۱- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی۵۲
۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی ۵۵
۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل۵۵
۳-۱-۲-۲- دیدگاه دوم ۵۷
۳-۱-۳- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر  61
۳-۲- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر ۶۱
۳-۲-۱- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی۶۲
۳-۲-۲- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی  65
۳-۲-۲-۱- شرکت غیر عقدی۶۵
۳-۲-۲-۲- شرکت عقدی ۶۵
۳-۲-۳- تنوع پذیری براساس آورده شرکت۶۶
۳-۲-۳-۱- شرکت در اموال ۶۷
۳-۲-۳-۲- شرکت در اعمال ۶۷
۳-۲-۳-۳- شرکت وجوه یا اعتبارات ۶۸
۳-۲-۳-۴- شرکت مفاوضه ۶۹
۳-۲-۴- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر۷۰
فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
۴-۱- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :  75
۴-۱-۱- اداره شرکت مدنی ۷۵
۴-۱-۲- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی ۷۶
۴-۱-۳- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی۷۷
۴-۱-۳-۱- حق بهره مندی از منافع۷۷
۴-۱-۳-۲- حق نظارت و کسب اطلاعات۷۹
 4-1-3-3- تملیک مال المشارکه۷۹
۴-۱-۳-۴- اختیارات مدیران شرکت۸۰
۴-۱-۳-۵- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران ۸۱
۴-۱-۴- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ۸۳
۴-۱-۴-۱- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ۸۵
۴-۱-۵- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها۸۷
۴-۱-۶- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر  89
۴-۱-۷- انواع تقسیم در حقوق مصر ۹۱
۴-۱-۷-۱- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها ۹۲
۴-۱-۷-۲- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ۹۲
 4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی۹۳
۴-۱-۷-۴- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء۹۴
۴-۱-۸- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ۹۶
۴-۱-۸-۱- تصرفات حقوقی شرکاء ۹۷
۴-۱-۸-۲- تصرفات مادی شرکاء۹۸
۴-۱-۸-۲-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر ۱۰۰
۴-۱-۸-۳- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ۱۰۱
۴-۱-۸-۳-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۲- حق شریک نسبت به سهم خود۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۳-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء۱۰۳
۴-۱-۸-۳-۴- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع ۱۰۴
۴-۱-۸-۳-۵- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن ۱۰۵
۴-۱-۸-۳-۶- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث۱۰۹
۴-۲- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال) ۱۱۳
۴-۲-۱- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت ۱۱۳
۴-۲-۱-۱-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم  114
۴-۲-۱-۱-۱- تعریف تقسیم۱۱۶
۴-۲-۱-۱-۲- ماهیت تقسیم۱۱۷
۴-۲-۱-۱-۳- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۱- شریک بودن ۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۲- مالکیت مشاعی۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۳- قابلیت تفکیک مادی۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۴- حفظ مالیت سهام۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۵- عدم ورود ضرر۱۲۰
۴-۲-۱-۱-۳-۶- طلق بودن مال مشاع ۱۲۰
۴-۲-۱-۲- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۱- اشتباه در شریک ۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۲- اشتباه در موضوع۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۳- اشتباه در حصه۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۴- اشتباه در سلامت حصه۱۲۲
۴-۲-۲- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت 
شرکت ۱۲۶
۴-۲-۲-۱- تقسیم عین۱۲۶
۴-۲-۲-۱-۲- تقسیم منافع (مهایات) ۱۲۷
۴-۲-۲-۱-۳- تقسیم حقوق تبعی۱۲۹
۴-۲-۲-۱-۴- تقسیم مطالبات و سرقفلی ۱۳۰
۴-۲-۲-۱-۵- وجود دین نسبت به مال مشاع ۱۳۰
۴-۲-۲-۲-  عوامل پایان مدت شرکت۱۳۱
۴-۲-۲-۲-۱- فسخ و اقاله عقد شرکت۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۲- انحلال عقد شرکت۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۳- تلف مال الشرکه۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۴- غیر مقدور شدن هدف مشترک ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵- انحلال اذن در اداره ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۱- رجوع از اذن۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۲- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت۱۳۴
۴-۲-۲-۲-۵-۳- فوت و حجر یکی از شریکان۱۳۴
نتیجه گیری۱۳۸
منابع۱۴۲

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت