سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه
حجم : 863 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات طرح
۱-۱- بیان مسئله ۴
۱-۲-  هدف های تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۴
۱-۴- سؤالات و فرضیه های تحقیق۵
۱-۵- مدل تحقیق۵
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی۶
۱-۷- روش تحقیق۶
۱-۸- محدودیت ها و مشکلات تحقیق۶
۱-۹- تقسیم بندی مطالب تحقیق۷
فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
الف:درحقوق ايران ۹
۲-۱-مفهوم شرکت مدنی ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم لغوی شرکت۱۱
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت۱۲
۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی ۱۲
۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک ۱۳
۲-۱-۲-۱- ۲- شرکت عقود۱۴
۲-۱-۲-۲- در حقوق موضوعه ایران و مصر۱۴
۲-۱-۲-۲-۱- در حقوق موضوعه ایران۱۴
۲-۱-۲-۲-۲- در حقوق موضوعه مصر۱۶
۲-۱-۲-۳- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی  17
۲-۱-۲-۳-۱- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی۱۸
۲-۱-۲-۳-۲- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل۱۸
۲-۱-۲-۳-۳-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد۲۱
۲-۱-۲-۳-۴- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع۲۱
۲-۱-۲-۳-۵- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر۲۲
۲-۱-۳- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران  23
 2-1-3-1- عقد۲۳
 2-1-3-2- معوض۲۳
۲-۱-۳-۳- مستمر۲۳
 2-1-3-4- رضایی۲۳
 2-1-3-5- عهدی۲۴
۲-۱-۳-۶- لازم۲۴
۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر ۲۶
۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر۲۸
 2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر۲۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ۳۲
۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه۳۳
 2-2-2-1- واقعۀ حقوقی۳۳
 2-2-2-1- 1- ارث۳۳
۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج ۳۴
۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی۳۵
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد۳۵
 2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء۳۶
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر۳۶
۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت  37
۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۳۸
۲-۳-۱- ۱- قصد۳۹
۲-۳-۱- ۲- رضا ۴۰
۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء ۴۰
۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت۴۱
۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت ۴۱
 2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۴۲
۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء۴۲
۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی ۴۲
۲-۳-۲- ۳-  آورده های غیر نقدی۴۳
۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت۴۴
۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۶
۲-۳-۳-۱- قصد ۴۶
۲-۳-۳-۲- اهلیت شرکا۴۷
۲-۳-۳-۳- موضوع شرکت۴۷
۲-۳-۴-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۸
۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود  48
۲-۳-۴-۲- آورده نقدی۴۸
۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی۴۹
۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه ۴۹
فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر
۳-۱- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر ۵۲
۳-۱-۱- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران۵۲
۳-۱-۱-۱- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی۵۲
۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی ۵۵
۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل۵۵
۳-۱-۲-۲- دیدگاه دوم ۵۷
۳-۱-۳- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر  61
۳-۲- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر ۶۱
۳-۲-۱- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی۶۲
۳-۲-۲- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی  65
۳-۲-۲-۱- شرکت غیر عقدی۶۵
۳-۲-۲-۲- شرکت عقدی ۶۵
۳-۲-۳- تنوع پذیری براساس آورده شرکت۶۶
۳-۲-۳-۱- شرکت در اموال ۶۷
۳-۲-۳-۲- شرکت در اعمال ۶۷
۳-۲-۳-۳- شرکت وجوه یا اعتبارات ۶۸
۳-۲-۳-۴- شرکت مفاوضه ۶۹
۳-۲-۴- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر۷۰
فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
۴-۱- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :  75
۴-۱-۱- اداره شرکت مدنی ۷۵
۴-۱-۲- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی ۷۶
۴-۱-۳- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی۷۷
۴-۱-۳-۱- حق بهره مندی از منافع۷۷
۴-۱-۳-۲- حق نظارت و کسب اطلاعات۷۹
 4-1-3-3- تملیک مال المشارکه۷۹
۴-۱-۳-۴- اختیارات مدیران شرکت۸۰
۴-۱-۳-۵- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران ۸۱
۴-۱-۴- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ۸۳
۴-۱-۴-۱- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ۸۵
۴-۱-۵- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها۸۷
۴-۱-۶- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر  89
۴-۱-۷- انواع تقسیم در حقوق مصر ۹۱
۴-۱-۷-۱- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها ۹۲
۴-۱-۷-۲- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ۹۲
 4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی۹۳
۴-۱-۷-۴- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء۹۴
۴-۱-۸- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ۹۶
۴-۱-۸-۱- تصرفات حقوقی شرکاء ۹۷
۴-۱-۸-۲- تصرفات مادی شرکاء۹۸
۴-۱-۸-۲-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر ۱۰۰
۴-۱-۸-۳- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ۱۰۱
۴-۱-۸-۳-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۲- حق شریک نسبت به سهم خود۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۳-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء۱۰۳
۴-۱-۸-۳-۴- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع ۱۰۴
۴-۱-۸-۳-۵- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن ۱۰۵
۴-۱-۸-۳-۶- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث۱۰۹
۴-۲- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال) ۱۱۳
۴-۲-۱- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت ۱۱۳
۴-۲-۱-۱-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم  114
۴-۲-۱-۱-۱- تعریف تقسیم۱۱۶
۴-۲-۱-۱-۲- ماهیت تقسیم۱۱۷
۴-۲-۱-۱-۳- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۱- شریک بودن ۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۲- مالکیت مشاعی۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۳- قابلیت تفکیک مادی۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۴- حفظ مالیت سهام۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۵- عدم ورود ضرر۱۲۰
۴-۲-۱-۱-۳-۶- طلق بودن مال مشاع ۱۲۰
۴-۲-۱-۲- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۱- اشتباه در شریک ۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۲- اشتباه در موضوع۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۳- اشتباه در حصه۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۴- اشتباه در سلامت حصه۱۲۲
۴-۲-۲- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت 
شرکت ۱۲۶
۴-۲-۲-۱- تقسیم عین۱۲۶
۴-۲-۲-۱-۲- تقسیم منافع (مهایات) ۱۲۷
۴-۲-۲-۱-۳- تقسیم حقوق تبعی۱۲۹
۴-۲-۲-۱-۴- تقسیم مطالبات و سرقفلی ۱۳۰
۴-۲-۲-۱-۵- وجود دین نسبت به مال مشاع ۱۳۰
۴-۲-۲-۲-  عوامل پایان مدت شرکت۱۳۱
۴-۲-۲-۲-۱- فسخ و اقاله عقد شرکت۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۲- انحلال عقد شرکت۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۳- تلف مال الشرکه۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۴- غیر مقدور شدن هدف مشترک ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵- انحلال اذن در اداره ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۱- رجوع از اذن۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۲- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت۱۳۴
۴-۲-۲-۲-۵-۳- فوت و حجر یکی از شریکان۱۳۴
نتیجه گیری۱۳۸
منابع۱۴۲

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران