سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 222 صفحه
حجم : 3907 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکيده
کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم نسبت به شبکه هاي سنتي بسيار متفاوت است. بعضي از پارامترهايي که در ارزيابي کيفيت سرويس در اين شبکه ها مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهينه نودهاي فعال در شبکه, طول عمر شبکه و ميزان مصرف انرژي. در اين پايان نامه سه مسئله اساسي شبكه ها ي حسگر بي سيم مطرح گرديده و با هدف بهبود پارامترهاي کيفيت سرويس، براي اين مسائل، راه حلهايي کارا با استفاده از روش هوشمند آتوماتاهاي يادگيرسلولي ارائه شده است. ابتدا مسئله پوشش محيط در شبكه هاي حسگر را با استفاده از غير فعال نمودن نودهاي غير ضروري و فعال نگه داشتن بهينه نودها حل مي گردد، تا در مصرف انرژي صرفه جويي به عمل آمده و عمر شبکه افزايش يابد. سپس به مسئله خوشه بندي در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهاي يادگيرسلولي, شبکه هاي حسگر به گونه اي خوشه بندي مي شوند که انرژي به صورت يکنواخت در شبکه بمصرف رسيده وعمر شبکه  افزايش يابد. پس از آن با استفاده از آتوماتاهاي يادگير يک روش تجميع داده هاي محيط حسگري پيشنهاد مي گردد که در مصرف انرژي شبکه صرفه جويي به عمل آورده و عمر شبکه را افزايش مي دهد. همه روشهاي ارائه شده با استفاده از نرم افزار J-Sim شبيه سازي گرديده اند. نتايج شبيه سازي ها نشان دهنده عملکرد بهتر روشهاي پيشنهادي نسبت به روشهاي مشابه مي باشد.
کلمات کليدي: شبکه هاي حسگر بي سيم، آتوماهاتاي يادگير، کيفيت سرويس،  پوشش، خوشه بندي، تجميع داده ها
 
فهرست مطالب
چکيده    9
۱-    مقدمه    10
۱-۱-    شبكه هاي حسگر بي سيم    10
۱-۱-۱-    مسائل مطرح در شبکه هاي حسگر بي سيم    13
۱-۱-۲-    پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم    15
۱-۱-۳-    خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم    16
۱-۱-۴-    تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر    17
۱-۲-    کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم    18
۱-۲-۱-    کيفيت سرويس در شبکه هاي داده اي سنتي    20
۱-۲-۲-    کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم    26
۱-۳-    آتوماتاي يادگير    29
۱-۳-۱-    آتوماتاي يادگير    31
۱-۳-۲-    معيار‌هاي رفتار اتوماتاي يادگير    34
۱-۳-۳-    الگوريتمهاي يادگيري    35
۱-۳-۴-    آتوماتاي يادگير با عملهاي متغير    39
۱-۴-    آتوماتاي يادگير سلولي    40
۱-۴-۱-    آتوماتاي سلولي    40
۱-۴-۲-    آتوماتاي يادگير سلولي (CLA)    44
۱-۴-۳-    آتوماتاي يادگير سلولي نامنظم (ICLA)    47
۱-۵-    اهداف پايان نامه و ساختار آن    48
۲-    پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگيرسلولي    50
۲-۱-    مقدمه        50
۲-۱-۱-    اشكال مختلف طراحي    51
۲-۲-    دسته بندي مسائل پوشش در شبکه هاي حسگر    52
۲-۲-۱-    پوشش ناحيه اي    53
۲-۲-۲-    پوشش نقطه اي    56
۲-۲-۳-    پوشش مرزي        57
۲-۳-    روش پوشش CCP    59
۲-۳-۱-    فرضيات مسئله    59
۲-۳-۲-    تشريح روش        59
۲-۴-    حل مسئله پوشش(k-پوششي ) با استفاده از آتوماتاهاي يادگير    61
۲-۴-۱-    فرضيات و مدل مسئله    63
۲-۴-۲-    روش تشخيص افزونه بودن نود حسگر    64
۲-۴-۳-    شبيه سازي        72
۲-۵-    جمع بندي        79
۳-    خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي    80
۳-۱-    مقدمه        80
۳-۲-    کارهاي انجام شده    83
۳-۲-۱-    پروتکل خوشه بندي LEACH    85
۳-۲-۲-    پروتکل خوشه بندي HEED    88
۳-۳-    خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي    93
۳-۳-۱-    روش خوشه بندي پيشنهادي    94
۳-۳-۲-    شبيه سازي        102
۳-۴-    جمع بندي        107
۴-    تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر با استفاده از آتوماتاهاي يادگير    108
۴-۱-    مقدمه        108
۴-۲-    كارهاي انجام گرفته    109
۴-۳-    تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر با استفاده از آتوماتاهاي يادگير    112
۴-۳-۱-    بيان مسئله و مفروضات آن    113
۴-۳-۲-    تشريح روش پيشنهادي    115
۴-۴-    شبيه سازي        119
۴-۴-۱-    آزمايش اول        122
۴-۴-۲-    آزمايش دوم        122
۴-۴-۳-    آزمايش سوم        123
۴-۵-    جمع بندي        125
۵-    نتيجه گيري    126
۶-    پيوست اول: شبكه هاي حسگر بي سيم    127
۶-۱-    تاريخچه شبكه هاي حسگر    127
۶-۲-    ساختار هر گره حسگر    128
۶-۲-۱-    اجزاء دروني يک گره حسگر    128
۶-۲-۲-    محدوديتهاي سختافزاري يک گره حسگر    130
۶-۳-    پشته پروتکلي    131
۶-۴-    مزاياي شبکه هاي حسگر بيسيم    132
۶-۵-    کاربردهاي شبکه هاي حسگر بيسيم    134
۷-    پيوست دوم:آتوماتاي يادگيرسلولي    138
۷-۱-    تاريخچه آتوماتاي يادگير    138
۷-۲-    معيار‌هاي رفتار اتوماتاي يادگير    139
۷-۳-    آتوماتاي يادگير با عملهاي متغير    141
۷-۴-    آتوماتاي يادگير تعقيبي    142
۷-۵-    آتوماتاي يادگير سلولي (CLA)    150
۷-۶-    آتوماتاي يادگير سلولي باز(OCLA)    151
۷-۷-    آتوماتاي يادگير سلولي ناهمگام (ACLA)    152
۸-    پيوست سوم: شرح نرم افزار J-SIM و پياده سازي الگوريتمهاي پيشنهادي با آن    155
۸-۱-    مقدمه        155
۸-۲-    شبيه ساز J-Sim    158
۸-۲-۱-    شبيه سازي شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از J-sim    158
۸-۲-۲-    نصب و اجرا        162
۸-۳-    پياده سازي الگوريتم خوشه بندي پيشنهادي    163
۸-۴-    پياده سازي الگوريتم پوشش پيشنهادي    185
۸-۵-    پياده سازي الگوريتم تجميع پيشنهادي    190
۹-    واژه نامه    195
مراجع    199
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل