سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه
حجم : 483 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.  
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
 
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول: کلیات ورشکستگی۵
فصل اول : تعریف ورشکستگی ۶
مبحث اول : تعریف لغوی۶
مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ۶
فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران ۷
مبحث اول :  قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ۷
مبحث دوم :  قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری۸
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت۱۰
فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی ۱۴
مبحث اول : تاجر بودن۱۴
گفتار اول: اشخاص حقیقی۱۴
۱-  تاجر حقیقی در قید حیات ۱۴
۲- تاجر متوفی۱۶
گفتار دوم: اشخاص حقوقی  16
مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون۱۷
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت۱۸
۱- نظرات حقوقدانان۱۸
۱-۱- نظریه توقف واقعی۱۸
۲- ۱- نظریه توقف ظاهری  19
۲- رویه قضایی ۲۲
 گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ۲۳
۱- تعداد دین۲۳
۲- نوع دین۲۳
۳- ویژگی های دین۲۵
فصل چهارم : احراز ورشکستگی  26
مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار۲۶
گفتار اول: صلاحیت ذاتی۲۶
گفتار دوم:  صلاحیت محلی ۲۷
مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی۲۸
گفتار اول:  اعلام توقف به وسیله خود تاجر۲۹
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران ۳۰
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان۳۰
مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ۳۱
بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن ۳۴
فصل اول:کلیات ۳۷
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی۳۷
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال۳۸
مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی۴۰
فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن۴۳
مبحث اول : تاجر در مقام امین۴۳
 گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت ۴۴
گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت ۴۵
 گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ۴۵
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار۴۶
 گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده۴۷
 گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار ۴۹
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل-کار۵۰
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر خیار تفلیس۵۱
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر حق حبس۵۵
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است ۵۶
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن۵۷
گفتار اول:  اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت۵۷
۱-  شرایط استرداد۵۸
۲- استثنای اصل قابلیت استرداد۶۰
 گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت ۶۱
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده ۵۳۲ قانون تجارت ۶۲
۱-  بررسی انطباق ماده ۵۳۲ قانون تجارت بر حق حبس۶۳
۲- بررسی انطباق ماده۵۳۲ قانون تجارت بر خیار تفلیس۶۴
 مبحث دوم:  بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن۶۴
 گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال  موضوع ماده ۵۳۳ قانون تجارت ۶۵
 گفتار دوم:  شرایط اعمال  حق موضوع ماده ۵۳۳۶۷
 گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت۶۸
۱- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی۶۸
۲- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران۶۹
۱-۲- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ۶۹
۲-۲- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران  69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده ۵۳۳ قانون تجارت۷۲
۱-  بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر خیار تفلیس۷۲
۲- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر حق حبس ۷۳
۳- ثمره ی بحث ۷۵
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط ۷۶
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته۷۷
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ۷۷
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ۷۹
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد  اسناد تجاری امانی۸۱
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد  اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته۸۲
بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد  83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۸۵
منابع ومأخذ۹۰
پیوست ها۹۴
پیوست۱- رای اصراری شماره ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور۹۵
پیوست۲- نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۱-۲۱/۱۲/۱۳۴۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری۹۸
پیوست۳- رای وحدت رویه شماره ۲۹۰-۱۷/۹/۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور۱۰۰
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت