سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه رابطه اندازه گیری سود با کارایی و اثر بخشی و ارزیابی مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 83 صفحه
حجم : 1200 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
موضوع مورد بحث در این پروژه درمورد رابطه اندازه گیری سود با کارایی و اثر بخشی و ارزیابی مدیران، کاربرد و ویژگیهای آن می باشد و هدف از تنظیم این پروژه تجزیه و تحلیل سود از نظر ابعاد مختلف در راستای معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت،پیش بینی و تصمیم گیری های مالی از طریق سود و چگونگی گزارش آن به استفاده کنندگان می باشد.
اين پژوهش از سوي تحقيق پيمايشي است و از طرفی هم کاربردي مي باشد که به صورت علمي و مقايسه اي انجام شده است و از آمار استنباطي در مورد تجزيه و تحليل رد يا تأييد فرضيه ها مدد گرفته شده است و به صورت کتابخانه اي و ميداني صورت و انجام گرفته يعني هم از کتب استفاده مي شده و هم جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه بسته به آنچه هست گزارش شده است.
واژگان کلیدی:    
سود،مدیریت،سودحسابداری،اثر بخشی،کارایی،مبنای تعهدی،اصل تحقق،اصل تطابق،مدیریت سود
فهرست مطالب
چکیده:    ‌ط
فصل اول    1
کلیات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه :    1
۱-۲- بیان مسأله    2
۱-۳- ضرورت واهمیت پژوهش    3
۱-۴- اهداف پژوهش    3
۱-۵-کاربرد نتایج پژوهش    4
۱-۶- فرضیه های پژوهش    4
۱-۷- روش پژوهش    5
۱-۸- جامعه آماری و نمونه گیری:    5
۱-۹- روش وابزار گرد آوری اطلاعات:    6
۱-۱۰- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات:    6
۱-۱۱- کلید واژه ها    6
۱-۱۲خلاصه فصل    10
فصل دوم    11
مبانی نظری و پیشینه تحقیق    11
۲-۱- مقدمه:    12
۲-۲- مبنای نظری:    12
۲-۳- تعریف سود    13
۲-۴- مفهوم سود    14
۲-۵ سود حسابداری    14
۲-۶- ماهیت سود    15
۲-۷- مفهوم اقتصادی سود    16
۲-۸- سود و زیان در معنای عام    16
۲-۹- مهمترین هدف استفاده کنندگان    16
۲-۱۰- نقش سود در شرکت    16
۲-۱۱- نگرش حسابداران به سود    17
۲-۱۲- اهداف و دلایل اندازه گیری سود    17
۲-۱۳- نظریه های مربوط به اندازه گیریسود    17
۲-۱۳-۱- نظریه عملکرد جاری    17
۲-۱۳-۲- نظریه شمول کلی    17
۲-۱۴- دلایل طرفداران نظریه عملکرد جاری    18
۲-۱۵- دلایل طرفداران نظریه شمول کلی    18
۲-۱۶- ثبات سود (سود دائمی)    18
۲-۱۷- تصمیم گیری از طریق سود و زیان    19
۲-۱۸- پیش بینی بحران های مالی از طریق سود    19
۲-۱۹- محدودیت سود حسابداری    20
۲-۲۰-نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري    20
۲-۲۰-۱- نقاط ضعف سود حسابداری    20
۲-۲۰-۲ – نقاط قوت سود حسابداري    21
۲-۲۱- مفهوم سود در گزارشگري مالي    21
۲-۲۲- اهداف مشخص گزارشگري سود    23
۲-۲۳- نظریه های سود    23
۲-۲۴- نظریه درآمد، هزینه    24
۲-۲۵- نظریه استقلال ترازنامه و سود و زیان    24
۲-۲۶- سود قابل تقسیم    24
۲-۲۷- عوامل تقسیم سود    25
۲-۲۸- سهام ممتاز    25
۲-۲۹- انواع سهام ممتاز    25
۲- ۳۰- انواع توزیع سود سهام    26
۲-۳۱- سود نقدی    26
۲-۳۲- سود غیر نقدی :    26
۲-۳۳- سود سهمی    27
۲-۳۴- سود تعهد شده    27
۲-۳۵- سود تصفیه    28
۲-۳۶- سود سهام    28
۲-۳۷- ماهیت سود سهام    29
۲-۳۸- انواع سود    29
۲-۳۹- سود تجاری    30
۲-۴۰- اجزاتشکیل دهنده ی سود    30
۲-۴۱- سود( زیان )عملیاتی    30
۲-۴۲-سود( زیان) غیر عملیاتی    30
۲-۴۳- قیمت هر سهم به سود هر سهم و سایر معیارهای ارزشگذاری :    31
۲-۴۴- مبانی نظری مدیریت سود    32
۲-۴۵- مدیریت    32
۲-۴۶- تعریف مدیریت بر سود    33
۲-۴۷- مفهوم مدیریت سود    34
۲-۴۸- اهداف و انگیزه های مدیریت سود    34
۲-۴۹- ابزارهای مدیریت سود    35
۲-۵۰- پیشینه تحقیق    35
۲-۵۱- مطالعات خارجی    36
۲-۵۲- مطالعات داخلی :    39
۲-۵۳- خلاصه فصل:    41
فصل سوم    42
روش تحقیق    42
۳-۱ مقدمه    43
۳-۲نوع پژوهش    43
۳-۳جامعه آماری    44
۳-۴قلمرو پژوهش    44
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش    44
۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش    44
۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش    44
۳-۵ نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری    44
۳-۶روش وابزارجمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش    45
۳-۷مسئله پژوهش:    45
۳-۸فرضیه های پژوهش:    46
۳-۹ ابزار تجزیه و تحلیل    46
۳-۱۰ متغیر های پژوهش    46
۳-۱۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    47
۳-۱۲روش آماری مورد استفاده در پژوهشآزمون t test    47
۳-۱۳خلاصه فصل    47
فصل چهارم    48
تجزیه وتحلیل اطلاعات داده ها    48
۴-۱مقدمه    49
۴-۲آمار توصیفی    49
۴-۳ روش آزمون فرضیه های پژوهش    52
۴-۴خلاصه فصل    68
فصل پنجم    69
نتیجه گیری و پیشنهادات    69
۵-۱مقدمه    70
۵-۲خلاصه موضوع پژوهش    70
۵-۳ تجزیه وتحلیل اطلاعات    71
۵-۴ نتیجه گیری    75
۵-۵ پیشنهادهای پژوهش    76
۵-۶ محدودیت های پژو هش    77
۵-۷ خلاصه فصل    78
منابع و ماخذ    79
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران