سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
حجم : 577 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف¬آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۰۰ نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف¬آباد در سال ۱۳۹۲ تشکیل می¬داد. از میان این تعداد نمونه¬ای به حجم ۳۰۰ نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۳)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه¬یر (۱۹۹۶) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵) بود. تجزیه و تحلیل داده¬های این پژوهش با استفاده از نرم¬افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص¬های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده¬ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده¬ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه¬ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته¬های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه¬ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه¬های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس¬های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه¬ی معنی¬داری توان پیش¬بینی تعهد سازمانی را به میزان ۱۶ درصد دارا هستند و مقیاس¬های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی¬داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۱۰ درصد داراست و زیرمقیاس¬های مؤلفه¬ی کیفیت زندگی کاری به گونه¬ی معنی¬داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۳۷ درصد دارا هستند.
كليد واژه ها: تعارض کار-خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.

فهرست مطالب
 
۱- کلیات پژوهش
۱-کلیات پژوهش    2
۱-۱-    مقدمه و بیان مسأله    2
۱-۲-    ضرورت و اهمیت مسأله    4
۱-۳-    اهداف پژوهش    6
۱-۴-    سوالات اصلی پژوهش    6
۱-۵-    فرضیات پژوهش    7
۱-۶-    تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها    7
۲-    مبانی نظری پژوهش و پیشینه
۲-۱-    مقدمه.      11
۲-۲-    تعاریف تعهد سازمانی    11
۲-۳-    دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی    13
۲-۳-۱-    دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت    13
۲-۳-۲-    دیدگاه اتزیونی    13
۲-۳-۳-    دیدگاه آرجریس    14
۲-۳-۴-    دیدگاه استاو و سالانسیک (۱۹۷۷)    14
۲-۳-۵-    -الگوی آنجل و پری    15
۲-۳-۶-    الگوی مایر و شورمن    15
۲-۳-۷-    -دیدگاه هارتمن و بمیکز    15
۲-۳-۸-    دیدگاه بالفور و وکسلر    16
۲-۳-۹-    الگوی مودی و همکاران    21
۲-۳-۱۰-    الگوی سه جزئی آلن و مایر    21
۲-۴-    فرآیند ایجاد تعهد سازمانی:    22
۲-۴-۱-    اریلی و چاتمن    22
۲-۴-۲-    مارتین و نیکولز    23
۲-۵-    نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی:    23
۲-۶-    عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی:    24
۲-۶-۱-    دیدگاه استرون    24
۲-۶-۲-    دیدگاه استیرز، پورتر و مودی    25
۲-۶-۳-    مودی و همکاران    25
۲-۷-    تعاریف کیفیت زندگی کاری    27
۲-۷-۱-    تعریف ولش    27
۲-۷-۲-    دیدگاه وک چیو    27
۲-۷-۳-    تعاریف فارکوهر    30
۲-۸-    ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری    30
۲-۹-    الگوهای کیفیت زندگی کاری:    31
۲-۹-۱-    الگوی توماس    31
۲-۹-۲-    الگوی والتون    31
۲-۹-۳-    الگوی کاسیو    32
۲-۹-۴-    الگوی هریکو مک بوی    32
۲-۹-۵-    الگوی مورتون    33
۲-۱۰-    راههای بهبود کیفیت زندگی کاری    33
۲-۱۱-    عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری    35
۲-۱۲-    مدلهای تعارض کار-خانواده:    37
۲-۱۲-۱-    مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی    38
۲-۱۲-۲-    مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی    43
۲-۱۲-۳-    مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی    44
۲-۱۳-    پیشینه پژوهش:    45
۲-۱۳-۱-    پژوهشهای داخلی:    45
۲-۱۳-۲-    پژوهشهای خارجی:    49
۲-۱۴-    خلاصه فصل    52
۳-    مواد و روش پژوهش
۳-۱-    مقدمه     54
۳-۲-    روش پژوهش    54
۳-۳-    جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا    54
۳-۴-    ابزارهای جمع آوری اطلاعات    54
۳-۴-۱-    پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (۱۹۹۱)    54
۳-۴-۲-    پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،۱۹۹۶)    55
۳-۴-۳-    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:    56
۳-۵-    روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    56
۴-    نتایج و یافته های پژوهش
۴-۱-    مقدمه ۵۸
۴-۲-    اطلاعات توصیفی    58
۴-۳-    یافته های استنباطی    62
۵-    نتیجه گیری و بحث
۵-۱-    مقدمه ۷۰
۵-۲-    بحث در مورد یافته های پژوهش    70
۵-۲-۱-    سؤالات پژوهش    70
۵-۲-۲-    فرضیه های پژوهش    72
۵-۳-    محدودیتها    73
۵-۴-    پیشنهادها    73
۵-۴-۱-    پیشنهادهای پژوهشی    73
۵-۴-۲-    پیشنهادهای کاربردی    73

 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران