سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
حجم : 577 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف¬آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۰۰ نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف¬آباد در سال ۱۳۹۲ تشکیل می¬داد. از میان این تعداد نمونه¬ای به حجم ۳۰۰ نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۳)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه¬یر (۱۹۹۶) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵) بود. تجزیه و تحلیل داده¬های این پژوهش با استفاده از نرم¬افزار spss-21 در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص¬های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده¬ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده¬ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونه¬ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافته¬های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه¬ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه¬های کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مقیاس¬های تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونه¬ی معنی¬داری توان پیش¬بینی تعهد سازمانی را به میزان ۱۶ درصد دارا هستند و مقیاس¬های تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به طرز معنی¬داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۱۰ درصد داراست و زیرمقیاس¬های مؤلفه¬ی کیفیت زندگی کاری به گونه¬ی معنی¬داری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان ۳۷ درصد دارا هستند.
كليد واژه ها: تعارض کار-خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.

فهرست مطالب
 
۱- کلیات پژوهش
۱-کلیات پژوهش    2
۱-۱-    مقدمه و بیان مسأله    2
۱-۲-    ضرورت و اهمیت مسأله    4
۱-۳-    اهداف پژوهش    6
۱-۴-    سوالات اصلی پژوهش    6
۱-۵-    فرضیات پژوهش    7
۱-۶-    تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها    7
۲-    مبانی نظری پژوهش و پیشینه
۲-۱-    مقدمه.      11
۲-۲-    تعاریف تعهد سازمانی    11
۲-۳-    دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی    13
۲-۳-۱-    دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت    13
۲-۳-۲-    دیدگاه اتزیونی    13
۲-۳-۳-    دیدگاه آرجریس    14
۲-۳-۴-    دیدگاه استاو و سالانسیک (۱۹۷۷)    14
۲-۳-۵-    -الگوی آنجل و پری    15
۲-۳-۶-    الگوی مایر و شورمن    15
۲-۳-۷-    -دیدگاه هارتمن و بمیکز    15
۲-۳-۸-    دیدگاه بالفور و وکسلر    16
۲-۳-۹-    الگوی مودی و همکاران    21
۲-۳-۱۰-    الگوی سه جزئی آلن و مایر    21
۲-۴-    فرآیند ایجاد تعهد سازمانی:    22
۲-۴-۱-    اریلی و چاتمن    22
۲-۴-۲-    مارتین و نیکولز    23
۲-۵-    نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی:    23
۲-۶-    عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی:    24
۲-۶-۱-    دیدگاه استرون    24
۲-۶-۲-    دیدگاه استیرز، پورتر و مودی    25
۲-۶-۳-    مودی و همکاران    25
۲-۷-    تعاریف کیفیت زندگی کاری    27
۲-۷-۱-    تعریف ولش    27
۲-۷-۲-    دیدگاه وک چیو    27
۲-۷-۳-    تعاریف فارکوهر    30
۲-۸-    ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری    30
۲-۹-    الگوهای کیفیت زندگی کاری:    31
۲-۹-۱-    الگوی توماس    31
۲-۹-۲-    الگوی والتون    31
۲-۹-۳-    الگوی کاسیو    32
۲-۹-۴-    الگوی هریکو مک بوی    32
۲-۹-۵-    الگوی مورتون    33
۲-۱۰-    راههای بهبود کیفیت زندگی کاری    33
۲-۱۱-    عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری    35
۲-۱۲-    مدلهای تعارض کار-خانواده:    37
۲-۱۲-۱-    مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی    38
۲-۱۲-۲-    مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی    43
۲-۱۲-۳-    مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی    44
۲-۱۳-    پیشینه پژوهش:    45
۲-۱۳-۱-    پژوهشهای داخلی:    45
۲-۱۳-۲-    پژوهشهای خارجی:    49
۲-۱۴-    خلاصه فصل    52
۳-    مواد و روش پژوهش
۳-۱-    مقدمه     54
۳-۲-    روش پژوهش    54
۳-۳-    جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا    54
۳-۴-    ابزارهای جمع آوری اطلاعات    54
۳-۴-۱-    پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (۱۹۹۱)    54
۳-۴-۲-    پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،۱۹۹۶)    55
۳-۴-۳-    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:    56
۳-۵-    روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    56
۴-    نتایج و یافته های پژوهش
۴-۱-    مقدمه ۵۸
۴-۲-    اطلاعات توصیفی    58
۴-۳-    یافته های استنباطی    62
۵-    نتیجه گیری و بحث
۵-۱-    مقدمه ۷۰
۵-۲-    بحث در مورد یافته های پژوهش    70
۵-۲-۱-    سؤالات پژوهش    70
۵-۲-۲-    فرضیه های پژوهش    72
۵-۳-    محدودیتها    73
۵-۴-    پیشنهادها    73
۵-۴-۱-    پیشنهادهای پژوهشی    73
۵-۴-۲-    پیشنهادهای کاربردی    73

 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل