سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
حجم : 348 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی  استفاده شده است.نمونه آماری۲۵۸ نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی۹۴-۹۳ می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(۱۹۸۲ )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(۱۹۸۴ )و اضطراب امتحان فیلیپس(۱۹۷۹ )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(۰۱/۰ )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(۰۱/۰)همبستگی معنادار  در  جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(۱ ۰/۰ )  همبستگی  معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.
کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.
 
 
فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول : مقدمه پژوهش
۱-۱مقدمه  3-2
۱-۲بیان مسئله ۷-۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پرسش  9-7
۱-۴اهداف پژوهش  9
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۶ متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۶-۱ تعریف مفهومی ۱۱
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ پیشرفت تحصیلی ۱۳
۲-۳ تعاریف پیشرفت تحصیلی ۱۴
۲-۴ معیارهای پیشرفت تحصیلی ۱۵-۱۴
۲-۵ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی   16
۲-۵-۱ آموزش خانواده ۱۶
۲-۵-۲ طبقه اجتماعی والدین ۱۶
۲-۵-۳ تحرک اجتماعی ۱۶
۲-۵-۴ ایدئولوژی ۱۷
۲-۶ خودکار آمدی ۲۰-۱۸
۲-۶-۱ تعریف خودکار آمدی ۲۲-۲۱
۲-۶-۲ انواع خود کارآمدی ۲۳
۲-۶-۳ تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود ۲۳
۲-۶-۳-۱ خود پنداره  24
۲-۶-۳-۲ عزت نفس….  24
۲-۶-۳-۳ انتظارات عملکرد  25
۲-۶-۳-۴ کنترل تصویری ۲۵
۲-۶-۴ ابعاد خود کار آمدی ۲۶
۲-۶-۴-۱ سطح ۲۶
۲-۶-۴-۲ عمومیت  27
۲-۶-۴-۳ نیرومندی ۲۷
۲-۶-۵ منابع باورهای خود کار آمدی  28
۲-۶-۵-۱ تجارت مسلط ۲۹
۲-۶-۵-۲ تجارت جانشینی ۲۹
۲-۶-۵-۳ قانع سازی کلامی  30
۲-۶-۵-۴ حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی  31
۲-۶-۵-۵ تجارت تصویر سازی ذهنی ۳۱
۲-۶-۶ خود کار آمدی بالا و پایین ۳۱
۲-۶-۷ خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد  33-32
۲-۶-۸  جنسیت و خود کار آمدی ۳۴
۲-۶-۹ خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی ۳۵
۲-۶-۱۰ تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی ۳۶
۲-۶-۱۱ نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار ۳۸-۳۷
۲-۶-۱۲ تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی…  39
۲-۶-۱۲-۱ تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی….  39
۲-۶-۱۲-۲ تأثیر دوستان و همسالان ۳۹
۲-۶-۱۲-۳ نقش مدرسه  40
۲-۶-۱۳ رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی ۴۰
۲-۶-۱۴ خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی ۴۰
۲-۶-۱۵ راهبردهای بهبود خود کار آمدی   42-41
۲-۷ اهمال کاری تحصیلی ۴۳
 2-7-1 تعاریف ۴۴
۲-۷-۲ رویکرد اهمال کاری  44
۲-۷-۲-۱ رویکردهای رفتاری  45
۲-۷-۲-۲ رویکردهای منطقی – هیجانی ۴۹-۴۶
۲-۷-۲-۳ رویکردهای شناختی  50
۲-۷-۲-۴ رویکرد انگیزشی  51
۲-۷-۳ اهمال کاری بعنوان یک عادت ۵۲
۲-۷-۴ اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی ۵۳-۵۲
۲-۷-۵ اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی  55-54
۲-۷-۶اهمال کاری  و اهمال کاری فعال  57-56
۲-۷-۷ درماندگی آموخته شده ۵۸
۲-۸ اضطراب آموزشگاهی ۵۹
۲-۸-۱ نشانه های اضطراب امتحان  61-60
۲-۸-۲ سبب شناسی اضطراب امتحان ۶۲
۲-۸-۳ سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان ۶۳
۲-۸-۳-۱ مدل توجهی – شناختی ۶۵-۶۴
۲-۸-۳-۲ مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون ۶۶
۲-۸-۳-۳ مدل نقض در مهارت مطالعه ۶۷
۲-۸-۴ عوامل مرتبط با اضطراب  68
۲-۸-۴-۱ روابط والدین با فرزند ۶۸
۲-۸-۴-۲ انتظارات معلم  69
۲-۸-۴-۳ مهارت های تحصیلی ۷۰
۲-۸-۴-۴- دشواری امتحان ۷۰
۲-۸-۴-۵ محیط برگزاری امتحان ۷۱-۷۰
۲-۸-۵ مثلث اضطراب امتحان ۷۲
۲-۸-۵-۱ بخش فیزیکی ۷۲
۲-۸-۵-۲ بخش هیجانی – عاطفی ۷۳
۲-۸-۵-۳ بخش شناختی – ذهنی ۷۴
۲-۸-۶ رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان  75
۲-۸-۶-۱ رویکرد شناختی – رفتاری ۷۵
۲-۸-۶-۲ کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس ۷۶
۲-۸-۶-۳ کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک ۷۷
۲-۹ پیشینه پژوهش  77
۲-۹-۱ الف : تحقیقات انجام شده داخلی ۸۰-۷۸
۲-۹-۲ ب : تحقیقات انجام شده خارجی ۸۲-۸۰
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱ طرح پژوهش ۸۳
۳-۲ جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه  84
۳-۳ ابزار گرد آوری داده ها ۸۴
۳-۳-۱ الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی ۸۴
۳-۳-۲ ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان  85
۳-۳-۳ ج : پرسشنامه اضطراب امتحان   85
۳-۴ روش گرد آوری داده ها ۸۵
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱ تحلیل توصیفی داده ها ۹۰-۸۹
۴-۲ تحلیل استنباطی داده ها ۹۳-۹۰
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱بحث و نتیجه گیری ۹۹-۹۵
۵-۲ محدودیت های پژوهشی  100
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۱
۵-۳-۱ پیشنهادات کاربردی  101
۵-۳-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۰۱
فهرست منابع فارسی ۱۰۳-۱۰۲
فهرست منابع انگلیسی ۱۰۶-۱۰۴
پیوست ها:
الف : پرسشنامه خودکارآمدی ۱۰۸
ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۱۰۹
ج : پرسشنامه اضطراب امتحان ۱۱۰
چکیده انگلیسی ۱۱۱

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران