سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
حجم : 348 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی  استفاده شده است.نمونه آماری۲۵۸ نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی۹۴-۹۳ می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(۱۹۸۲ )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(۱۹۸۴ )و اضطراب امتحان فیلیپس(۱۹۷۹ )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(۰۱/۰ )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(۰۱/۰)همبستگی معنادار  در  جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(۱ ۰/۰ )  همبستگی  معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.
کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.
 
 
فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول : مقدمه پژوهش
۱-۱مقدمه  3-2
۱-۲بیان مسئله ۷-۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پرسش  9-7
۱-۴اهداف پژوهش  9
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۶ متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۶-۱ تعریف مفهومی ۱۱
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ پیشرفت تحصیلی ۱۳
۲-۳ تعاریف پیشرفت تحصیلی ۱۴
۲-۴ معیارهای پیشرفت تحصیلی ۱۵-۱۴
۲-۵ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی   16
۲-۵-۱ آموزش خانواده ۱۶
۲-۵-۲ طبقه اجتماعی والدین ۱۶
۲-۵-۳ تحرک اجتماعی ۱۶
۲-۵-۴ ایدئولوژی ۱۷
۲-۶ خودکار آمدی ۲۰-۱۸
۲-۶-۱ تعریف خودکار آمدی ۲۲-۲۱
۲-۶-۲ انواع خود کارآمدی ۲۳
۲-۶-۳ تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود ۲۳
۲-۶-۳-۱ خود پنداره  24
۲-۶-۳-۲ عزت نفس….  24
۲-۶-۳-۳ انتظارات عملکرد  25
۲-۶-۳-۴ کنترل تصویری ۲۵
۲-۶-۴ ابعاد خود کار آمدی ۲۶
۲-۶-۴-۱ سطح ۲۶
۲-۶-۴-۲ عمومیت  27
۲-۶-۴-۳ نیرومندی ۲۷
۲-۶-۵ منابع باورهای خود کار آمدی  28
۲-۶-۵-۱ تجارت مسلط ۲۹
۲-۶-۵-۲ تجارت جانشینی ۲۹
۲-۶-۵-۳ قانع سازی کلامی  30
۲-۶-۵-۴ حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی  31
۲-۶-۵-۵ تجارت تصویر سازی ذهنی ۳۱
۲-۶-۶ خود کار آمدی بالا و پایین ۳۱
۲-۶-۷ خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد  33-32
۲-۶-۸  جنسیت و خود کار آمدی ۳۴
۲-۶-۹ خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی ۳۵
۲-۶-۱۰ تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی ۳۶
۲-۶-۱۱ نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار ۳۸-۳۷
۲-۶-۱۲ تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی…  39
۲-۶-۱۲-۱ تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی….  39
۲-۶-۱۲-۲ تأثیر دوستان و همسالان ۳۹
۲-۶-۱۲-۳ نقش مدرسه  40
۲-۶-۱۳ رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی ۴۰
۲-۶-۱۴ خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی ۴۰
۲-۶-۱۵ راهبردهای بهبود خود کار آمدی   42-41
۲-۷ اهمال کاری تحصیلی ۴۳
 2-7-1 تعاریف ۴۴
۲-۷-۲ رویکرد اهمال کاری  44
۲-۷-۲-۱ رویکردهای رفتاری  45
۲-۷-۲-۲ رویکردهای منطقی – هیجانی ۴۹-۴۶
۲-۷-۲-۳ رویکردهای شناختی  50
۲-۷-۲-۴ رویکرد انگیزشی  51
۲-۷-۳ اهمال کاری بعنوان یک عادت ۵۲
۲-۷-۴ اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی ۵۳-۵۲
۲-۷-۵ اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی  55-54
۲-۷-۶اهمال کاری  و اهمال کاری فعال  57-56
۲-۷-۷ درماندگی آموخته شده ۵۸
۲-۸ اضطراب آموزشگاهی ۵۹
۲-۸-۱ نشانه های اضطراب امتحان  61-60
۲-۸-۲ سبب شناسی اضطراب امتحان ۶۲
۲-۸-۳ سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان ۶۳
۲-۸-۳-۱ مدل توجهی – شناختی ۶۵-۶۴
۲-۸-۳-۲ مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون ۶۶
۲-۸-۳-۳ مدل نقض در مهارت مطالعه ۶۷
۲-۸-۴ عوامل مرتبط با اضطراب  68
۲-۸-۴-۱ روابط والدین با فرزند ۶۸
۲-۸-۴-۲ انتظارات معلم  69
۲-۸-۴-۳ مهارت های تحصیلی ۷۰
۲-۸-۴-۴- دشواری امتحان ۷۰
۲-۸-۴-۵ محیط برگزاری امتحان ۷۱-۷۰
۲-۸-۵ مثلث اضطراب امتحان ۷۲
۲-۸-۵-۱ بخش فیزیکی ۷۲
۲-۸-۵-۲ بخش هیجانی – عاطفی ۷۳
۲-۸-۵-۳ بخش شناختی – ذهنی ۷۴
۲-۸-۶ رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان  75
۲-۸-۶-۱ رویکرد شناختی – رفتاری ۷۵
۲-۸-۶-۲ کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس ۷۶
۲-۸-۶-۳ کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک ۷۷
۲-۹ پیشینه پژوهش  77
۲-۹-۱ الف : تحقیقات انجام شده داخلی ۸۰-۷۸
۲-۹-۲ ب : تحقیقات انجام شده خارجی ۸۲-۸۰
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱ طرح پژوهش ۸۳
۳-۲ جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه  84
۳-۳ ابزار گرد آوری داده ها ۸۴
۳-۳-۱ الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی ۸۴
۳-۳-۲ ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان  85
۳-۳-۳ ج : پرسشنامه اضطراب امتحان   85
۳-۴ روش گرد آوری داده ها ۸۵
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱ تحلیل توصیفی داده ها ۹۰-۸۹
۴-۲ تحلیل استنباطی داده ها ۹۳-۹۰
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱بحث و نتیجه گیری ۹۹-۹۵
۵-۲ محدودیت های پژوهشی  100
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۱
۵-۳-۱ پیشنهادات کاربردی  101
۵-۳-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۰۱
فهرست منابع فارسی ۱۰۳-۱۰۲
فهرست منابع انگلیسی ۱۰۶-۱۰۴
پیوست ها:
الف : پرسشنامه خودکارآمدی ۱۰۸
ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۱۰۹
ج : پرسشنامه اضطراب امتحان ۱۱۰
چکیده انگلیسی ۱۱۱

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل