سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه ساخت کامپوزيت پلي پيرول بر روي پلي وينيل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متيل اورانژ از محلول هاي آبي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
حجم : 1859 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده:
در اين تحقيق به بررسي جذب رنگ متيل اورانژ که از رنگ هاي پر کاربرد در صنايع نساجي است توسط جاذب پلي پيرول بر مبناي پلي وينيل الکل پرداخته شده است.
آزمايش ها در سيستم ناپيوسته و توسط محلول رنگي با غلظت ۴۰ppm انجام شد. جاذب پس از سنتز توسط آناليز اسکن ميکروسکپ الکتروني وتبديل فوريه مادون قرمز مورد بررسي قرارگرفت.
و در نهايت اثر پارامترهايي چون pH، زمان تماس،جرم جاذب و غلظت اوليه مطالعه شد و تمام اين پارامترها مورد بهينه سازي قرار گرفت.
نتايج حاکي از آن بود که pH بهينه براي جذب رنگ در شرايط مذکور و در دماي ۲۰ درجه سانتي گراد ، ۹ بوده است. ميزان جذب پس از ۱۷ دقيقه به تعادل رسيد و مقدار جرم جاذب بهينه با توجه به توجيه اقتصادي ۲۵/۰ گرم در نظر گرفته شد.
سينتيک با مدل هاي موريس وبر، شبه درجه اول و شبه درجه دوم بررسي و مدل شبه درجه دوم بهترين ضريب همبستگي و در نتيجه بهترين تطابق را داشت.
ايزوترم هاي لانگموير، فرندليچ و دوبينين – رادشکويچ بررسي و در نتيجه آن مدل لانگموير بهترين تطابق را نشان داد که در نتيجه آن جذب از يک مدل تک لايه تبعيت مي کند.
کليد واژه ها: جذب سطحي، کامپوزيت پلي پيرول بر مبناي پلي وينيل الکل، متيل اورانژ ، پساب رنگي
 
فهرست مطالب                                                                       
فصل اول:مقدمه و کليات تحقيق
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲-طبقه بندي رنگ ها۴
۱-۲-۱-رنگ هاي بازي۴
۱-۲-۱-۱-خصوصيات رنگ هاي بازي۵
۱-۲-۱-۲-کاربرد رنگ هاي بازي۵
۱-۲-۲-رنگ هاي اسيدي۵
۱-۲-۳-رنگ هاي مستقيم۶
۱-۲-۴-رنگ هاي دندانه اي۶
۱-۲-۵-رنگ هاي آزوييکي۷
۱-۲-۶-رنگ هاي گوگردي۷
۱-۲-۷-رنگ هاي خمره اي۷
۱-۲-۸-رنگ هاي کلوييدي ۸
۱-۲-۹-رنگ هاي فعال۸
۱-۳-آلودگي ناشي از رنگ ها۹
۱-۳-۱-آلودگي ناشي از حلال ها و کنترل آن۹
۱-۳-۲-آلودگي ناشي از رنگ ها و کنترل آن ها۱۰
۱-۳-۲-۱-رنگ هاي اپوکسي۱۰
۱-۳-۲-۲-رنگ هاي پلي اورتاني۱۰
  1-3-2-3-رنگ هاي وينيلي۱۱
   1-3-3-آلودگي ناشي از رنگدانه ها۱۱
۱-۴-مطالعات در طراحي رنگ ها۱۱
۱-۴-۱-رنگ هايي براي پلي استرها ۱۲
۱-۴-۲- رنگ هايي براي پلي آميدها و پروتئين ها۱۲
۱-۴-۳-رنگ هايي براي پليمرهاي کاتيوني۱۲
۱-۴-۴-رنگ براي پليمرهاي سلولزي۱۲
۱-۴-۵-رنگ مو ها۱۳
۱-۵-کاربرد رنگ ها۱۳
۱-۶-جنبه هاي محيط زيستي۱۷
۱-۷-جنبه هاي سمي بودن رنگ۱۷
۱-۸-حذف رنگ از پساب رنگي۱۸
۱-۸-۱-ويژگي فاضلاب هاي نساجي۱۸
۱-۹- تصفيه فاضلاب نساجي ۱۹
۱-۹-۱تيمارهاي فيزيکي۲۳
۱-۹-۱-۱-جذب۲۳
۱-۹-۱-۲-فيلتراسيون غشايي۲۴
۱-۹-۱-۳-تبادل يوني۲۴
۱-۹-۱-۴-انعقاد۲۴
۱-۹-۲-تيمارهاي شيميايي۲۵
۱-۹-۲-۱-شناساگر فنتون۲۵
۱-۹-۲-۲-ازون دهي۲۵
۱-۹-۲-۳-فتوشيميايي۲۶
۱-۹-۲-۴-سديم هيپوکلرايد ۲۶
۱-۹-۳-الکتروليز۲۶
۱-۹-۴-اکسيداسيون هواي مرطوب۲۶
۱-۹-۵-فراصوت۲۷
۱-۹-۶-تيمار بيولوژيکي۲۷
۱-۱۰-جذب۲۹
  1-10-1 جاذب هاي رايج ۲۹
۱-۱۰-۱-۱-کربن فعال۳۰
۱-۱۰-۱-۲-چيپس چوب۳۰
۱-۱۰-۱-۳-زغال نارس۳۰
۱-۱۰-۲-جذب سطحي ۳۱
۱-۱۰-۲-۱-عوامل موثر بر روي جذب۳۱
۱-۱۰-۲-۱-۱-سطح تماس۳۲
۱-۱۰-۲-۱-۲-غلظت۳۲
۱-۱۰-۲-۱-۳-دما۳۲
۱-۱۰-۲-۱-۴-نوع ماده جاذب و جذب شونده۳۲
۱-۱۰-۲-۱-۵- حالت ماده جاذب و جذب شونده۳۲
۱-۱۰-۲-۱-۶-pH محيط۳۳
۱-۱۰-۳-ايزوترم هاي جذب۳۴
۱-۱۰-۳-۱-مدل ايزوترم لانگموير۳۴
۱-۱۰-۳-۲-ايزوترم فروندليچ۳۵
۱-۱۰-۴-مدل هاي سينتيکي ۳۶
۱-۱۱-متيل اورانژ۳۸
۱-۱۲-طبقه بندي رنگ هاي آزو۳۸
 1-12-1-مونو آزو۳۸
۱-۱۳-ويژگي هاي پلي پيرول و کامپوزيت هايش۳۹
۱-۱۳-۱-روش توليد۳۹
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه ۴۲
۲-۱-تاريخچه رنگ ها۴۲
۲-۲-حذف متيل اورانژ و متيلن بلو از فاضلاب ۴۴
۲-۳-حذف رنگ از فاضلاب توسط کربن فعال ارزان قيمت به دست آمده از ضايعات کشاورزي  44
۲-۴-مطالعه سينتيک و ايزوترم حذف متيل اورانژ از فاضلاب با استفاده از کاتاليست اکسيد مس تهيه شده توسط کاغذ چاپ باطله ۴۵
۲-۵-سينتيک و مکانيزم جذب رنگ متيل اورانژ روي سيليکاژل اصلاح شده باقي مانده از يک کارخانه  46
۲-۶-تصفيه پيشرفته فاضلاب حاوي متيل اورانژ و فلزات سنگين بر روي Tio2 و خاکستر و مخلوطشان ۴۷
۲-۷-مدل سينتيکي براي حذف متيل اورانژ از محلول آبدار با استفاده از بذر درخت آووکادو ۴۷
۲-۸-ايزوترم دو پارامتري جذب متيل اورانژ توسط کربن فعال ۴۸
۲-۹-مطالعه سينتيک و ايزوترم جذب نيکل از فاضلاب رنگي توسط کامپوزيت PPy/PVA 49
۲-۱۰-روش هاي نوين ۵۰
۲-۱۰-۱-بهبود تصفيه پساب هاي نساجي توسط تابش پرتو الکتروني ۵۰
فصل سوم:مواد و روش آزمايش
۳-۱-مواد و روش هاي آزمايش ۵۳
۳-۲-مشخصات متيل اورانژ۵۴
۳-۳-روش انجام آزمايش۵۵
۳-۴-ساخت کامپوزيت PPy/PVA57
۳-۵-ساخت جاذب پلي پيرول۵۷
فصل چهارم:محاسبات و يافته هاي تحقيق
۴-۱-بررسي ساختار جاذب ها به وسيله FTIRوSEM60
۴-۱-۱-بررسي SEM64
۴-۲-بررسي عوامل مختلف روي جذب۶۸
۴-۲۳-۱-بررسي اثر pH بر راندمان جذب ۶۸
۴-۲-۲-بررسي اثر زمان انجام واکنش بر روي راندمان حذف۶۹
۴-۲-۳-بررسي اثر ميزان جاذب بر روي راندمان حذف ۷۰
۴-۲-۴-بررسي اثر غلظت محلول رنگي متيل اورانژ بر راندمان جذب۷۱
۴-۳-بررسي سينتيک جذب۷۲
۴-۳-۱-معادله خطي شده موريس وبر۷۳
۴-۳-۲-معادله خطي شده شبه درجه اول۷۳
۴-۳-۳-معادله خطي شده شبه درجه دوم۷۴
۴-۴-بررسي ايزوترم هاي جذب۷۵
۴-۴-۱-معادله خطي شده لانگموير۷۶
۴-۴-۲-معادله خطي شده فرندليچ ۷۷
۴-۴-۳-معادله خطي شده دوبينين-رادشکويچ ۷۸
۴-۵-مقايسه ميزان جذب متيل اورانژ توسط جاذب هاي PPy,PVA,PPy/PVA 79
فصل پنجم:جمعبندي و پيشنهادات
۵-۱-نتيجه گيري ۸۲
۵-۲-پيشنهادها ۸۳
پيوست: منابع و مآخذ
 
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران