سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه سنتز غربال های مولکولی سیلیکوآلومینو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهای آن (در الکتروشیمی)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه
حجم : 6045 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در این پروژه سعی بر این بود گامی کوچک در راستای سنتز غربال مولکولی سیلیکوآلومینوفسفات در ابعاد نانو و بکارگیری آن در پیل¬های سوختی با سوخت متانول برداشته شود. لذا در این راه نانو سیلیکوآلومینوفسفات در شرایط هیدروترمال در شرایط بهینه تولید گردید. در ادامه از تکنیک های  XRD، FT-IR, SEM برای شناسایی غربال های مولکولی استفاده شد. نتایج طیف XRD نشان داد که سنتز غربال مولکولی سیلیکوآلومینوفسفات موفقیت آمیز بوده و میانگین اندازه ذرات تقریباً ۳۵ نانومتر تخمین زده شد. نمونه ی سنتز شده در پیل های سوختی متانول مستقیم به کار برده شد. در غیاب متانول، مقدار ضریب انتقال الکترون (α) برابر با ۵۵۴۷/۰، میانگین ثابت بار (ks)  برابر با ۰۲۳/۰ (۱/s)، میانگین پوشش سطح الکترود   برابر با ۷-۱۰ × 89/9 و نیز در حضور متانول مقدار سرعت کاتالیزوری برابر با ۱۰۴×  616/4 و ضریب نفوذ آشکار برابر با × 〖۱۰〗^(-۶)۸۴۸ /۴  بدست آمد.
کلمات کلیدی: نانو سیلیکوآلومینوفسفات، سنتز هیدروترمال، غربال مولکولی، ولتامتری چرخه ا ی، پیل سوختی متانول مستقیم
 
فهرست مطالب
فصل اول – مقدمه و کلیات تحقیق
  مروری کلی بر غربال مولکولی سیلیکوآلومینوفسفات    2
زئولیت های طبیعی    6
سنتز غربال های مولکولی    6
 اصلاح غربال  های مولکولی سیلیکوآلومینوفسفاتی    9
 شناسایی غربال های مولکولی سیلیکوآلومینوفسفاتی    11
 روش میکروسکوپ الکترونی    11
 روش پراش اشعه  X (XRD)      12
 روش FTIR    12
 مقدمه ای بر پیل های سوختی    12
 الکترودهای اصلاح شده و فرایند الکتروکاتالیزور    15
  انواع کاتالیزورهای مورد استفاده در الکترواکسیداسیون آندی متانول    18
 الکتروکاتالیزورهای متانول در محیط اسیدی    18
۱-۷-۲٫ الکتروکاتالیزورهای متانول در محیط قلیایی    18
 اندازه گیری الکتروشیمیایی    19
 هدف از پژوهش    19
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه ی پیل سوختی    21
 مروری بر تحقیقات الکتروکاتالیزوری    22
 تاریخچه ی مواد غربال  های مولکولی    23
 زئولیت های آلومینو سیلیکاتی و غربال¬های مولکولی سیلیسی    23
فصل سوم – روش تحقیق
   مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی    30
 مواد اولیه    30
 تجهیزات آزمایشگاهی    32
 دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات    32
 سنتز و ساخت    33
سنتز نانو سیلیکوآلومینوفسفات    33
 ﺳﺎﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎﺗﺎﻟﻴزور    34
 روش ارزیابی عملکرد الکتروکاتالیزوری    35
 مقایسه الکترود مربوطه با الکترود خمیر کربن    36
فصل چهارم – محاسبات و یافته¬های تحقیق
  تعیین خصوصیات کاتالیزور¬های سنتزی    39
 آنالیز XRD    39
 آنالیز FESEM    40
 آنالیز FTIR    42
  ارزیابی عملکرد الکتروکاتالیزورها    44
 آنالیز الکتروشیمی الکترودهای اصلاح شده    47
 اکسیداسیون الکترولیت متانول در سطح الکترود اصلاح شده    54
 ارزیابی کرنوآمپرومتری    58
 بررسی عملکرد و پایداری الکترود Ni-SAPO/CPE    63
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
 غربال مولکولی کریستال نانو سیلیکوآلومینوفسفات    66
 الکترود اصلاح شده با نانوسیلیکوآلومینوفسفات سنتز شده    66
 پیشنهادات    67
پیوست – منابع و ماخذ    68
چکیده انگلیسی    72
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران