سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه
حجم : 4573 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
تخمير نيمه پيوسته، روشي کارا و سودمند جهت توليد محصولات متابوليکي ارزشمند مانند سوخت های زیستی مي باشد. مدلسازي رياضي بيوراکتورهاي نيمه پيوسته با توجه به طبيعت گذرا و ناپاياي تخمير و همچنين پيچيدگي متابوليسم سلولي، مسأله اي بسيار دشوار و پيچيده است. در این زمینه برخی از محققین مدل هایی ساخت یافته ارائه کرده اند که نسبت به  مدل های غیر ساخت یافته دقت و بازده بیشتری دارند. در اين تحقيق، مدل ساختار يافته دقيق و کاراي موازنة فلاکس پويا براي توصيف رفتار باکتري کلستریدیوم استوبوتیلیکوم) (clostridium acetobutylicum مطرح شده است. اين مدل حاصل تلفيق مدل پاياي متابوليسم درون سلولي و معادلات موازنة جرم پويا بر روي اجزاي اصلي برون سلولي مي باشد. مدل پوياي مذکور بر پاية شبکة  متابوليکي بازسازي شدة ۸۲۴_cellb بيان شده است. در مدلسازی فرايند تخمير نيمه پيوسته، جهت همبستگي توليد بوتانول و رشد ميکروارگانيسم، ژن هاي CoATدر مدل ۸۲۴_cellb حذف شده و ژن AAD بیش از حالت طبیعی بیان شده و شرايط اوليه و پارامترهاي عملياتي بهينه براي توليد بيشينه محصول مطلوب، مورد استفاده قرار گرفته است. اين پارامترها عبارتند از: زمان نهايي عمليات، حجم اولیه راکتور و دبي خوراک ورودي. روند كلي عمليات نيمه‌پيوسته به دو فاز عملياتي اسیدی (جهت رشد و تكثير باكتري‌ها از غلظت كم تا غلظتي قابل توجه) و خنثی (جهت افزايش غلظت توده زيستي و جهت افزايش توليد بوتانول) با نرخ خوراك ورودي ثابت تقسيم‌بندي شده است. بهينه سازي در حالت نیمه پیوسته صورت گرفته است. شايان ذكر است كه نتايج به خوبي اهميت حدف ژن و بیان بیش از حد ژن را در تعيين شرايط عملياتي فرايندهاي نيمه پيوسته نشان مي دهد، در واقع مي توان گفت كه حدف ژن و بیان بیش از حد ژن در شرایط بي هوازي با حفظ ساير پارامترها نسبت به حالت بهينه، موجب افزایش ميزان محصول مطلوب(بوتانل) و کاهش ميزان توليد محصول نامطلوب(اتانول و استون) خواهد شد. استفاده از مدلهای ساختار يافته مبتنی بر آناليز موازنه فلاکس، بدون نياز به اطلاعات سينتيکی آنزيمی، قادر به مدلسازی دقيق رفتار ميکرو ارگانيسم ها می باشند.
کلید واژه :راکتور -بیولوژیک -بوتانول

فهرست
۱- مقدمه    2
۱- ۱- مقدمه‌اي بر بيوتكنولوژي    2
۱-۲- بيوتكنولوژي- يك هسته مركزي با دو جزء    4
۱-۳- مقدمه‌اي بر فرآيند‌هاي تخميري    5
۱-۳-۱- بخش‌هاي اصلي فرايند تخميري    7
۱-۳-۲- محيط كشت تخمير صنعتي    8
۲- مروري بر كارهاي گذشته    11
۲-۱- مروري بر كاربردهاي كشت نيمه‌پيوسته (غير مداوم خوراك‌دهي شده)    11
۲-۲- مروري بر توليد بوتانل از طريق كشت ميكروبي    13
۲-۳- مروري بر بهينه‌سازي فرايند‌هاي تخمير نيمه‌پيوسته    13
۳- فرايند    16
۳-۱- طراحي فرمانتور    17
۳-۲- كشت نيمه پيوسته (غير مداوم خوارك‌دهي‌شده)    19
۳-۲-۱- مزاياي كشت نيمه پيوسته (غير مداوم خوارك‌دهي‌شده)    20
۳-۳- بوتانول(بوتیل الکل)    22
۳-۳- ۱- روش های تولید بوتانول    25
۳-۳-۲-۱- استفاده از بوتانول به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی    25
۳-۳-۱-۲-تحقيقات انجام شده در زمينه توليد بيولوژيکي بوتانول    27
فصل چهارم    29
۴- مدلسازي    30
۴-۱- مدل بيوراكتور نيمه پيوسته    30
۴-۲- مدل‌هاي رشد ميكروارگانيسم‌ها    31
۴-۲-۱- مدل‌هاي ساختار نيافته    31
۴-۲-۱-۱- مدل‌هاي مونود، هالدن، كناك، تيسير و موزر    31
۴-۲-۱-۲- مدل شبكه عصبي    33
۴-۲-۲- مدل‌هاي ساختاريافته    33
۴-۲-۲-۱- مدل‌هاي مبتني بر آناليز موازنه فلاكس (FBA)    35
۴-۲-۲-۲- مدل‌هاي مبتني بر آناليز موازنه فلاكس پويا (DFBA )    39
۴-۳- مدلسازي مورد استفاده در اين تحقيق    40
۴-۳-۱- معادلات حاكم    41
۴-۴-۱- مدل آناليز موازنه فلاکس پويا براي کشت ناپيوسته گونه طبيعي (وحشي) باکتري کلستریدیوم استوبوتیلیکوم    42
۴-۴-۱-۱- تعيين پارامترهاي بهينه معادلات جذب مواد غذايي    43
۴-۴-۲- مدل آناليز موازنه فلاکس پويا براي کشت نيمه پيوسته گونه جهش يافته باکتري کلستریدیوم استوبوتیلیکوم    50
۵- بهينه‌سازي    59
۵-۱- استراتژي عملياتي    61
۶- نتايج، بحث و نتيجه گيري    64
۶-۱- نتايج حاصل از بهينه سازي    ش۶۴
۶-۲- مطالعات موضوعي    67
۶-۳- بحث و نتيجه گيري    68
منابع    70
پيوست يك    74
پيوست دو    80
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران