سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 56 صفحه
حجم : 90 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
تراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این امر از طریق انتقال انرژی به وسیله امواج صورت می گیرد. تراکم دینامیکی یک روش تجربی بوده و برای هر محل بر اساس مشخصات زمین آن محل و امکانات در دسترس، مؤثرترین و اقتصادی ترین الگو انتخاب می¬شود. با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین در این تحقیق جهت بررسی و تعیین الگوی بهینه عملیات تراکم دینامیکی، پروژه انجام گرفته در بندر بوشهر بصورت عددی شبیه سازی شده است. 
در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است. 
نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. همچنین با مقایسه مقادیر چگالی نسبی نهایی در لایه روانگرا در منطقه و مدلسازی عددی، تطابق قابل قبولی بین این مقادیر مشاهده شد.
با استفاده از نتایج مدلسازی و پس از تعيين ماکزيمم کرنشهاي ايجاد شده در مدل، مي‌توان ميزان بهسازي در اعماق مختلف را تخمين زد و مقادير بهبود يافته هر يک از پارامترهاي توده خاک را پيش بيني کرد. با انجام اين تحليل براي ضربات متوالي، مي‌توان ميزان تاثير هر يک از ضربات را نيز در رسيدن به حدنهايي بهسازي و افزايش پارامترهاي مهندسي توده خاک تعيين کرد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد. همچنین با بررسی افزایش چگالی نسبی در عرض می توان الگوی مناسب برای شبکه کوبش بدست آورد. 
واژگان کلیدی: تراکم دینامیکی، مدلسازی عددی، روش تفاضل محدود

 
فهرست مطالب
فصل ۱ مقدمه    1
۱-۱ مقدمه    2
فصل ۲: مروري بر منابع    4
۲-۱ مقدمه    5
۲-۲ تاریخچه    5
۲-۳ مبانی تئوری تراکم دینامیکی    5
۲-۳-۱ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای دانه ای    8
۲-۳-۲ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای ریز دانه    8
۲-۳-۲-۱ قابلیت تراکم    8
۲-۳-۲-۲ روانگرایی    8
۲-۳-۲-۳ نفوذ پذیری    9
۲-۳-۲-۴ بندش بازیافتی خاک    9
۲-۳-۲-۵ نمایش ترسیمی    10
۲-۴ کاربرد تراکم دینامیکی در خاکهای مختلف    10
۲-۵ واژگان    14
۲-۶ روش شناسی    15
۲-۷ نشست به وجود آمده در اثر کوبش    18
۲-۸ لرزشهای زمین    21
۲-۹ عمق مؤثر بهسازی    24
۲-۱۰ توزیع تنش در اثر ضربه    26
۲-۱۱ تراکم دینامیکی در نوشیرو ژاپن    32
فصل ۳: روش تحقيق    34
۳-۱ مقدمه    35
۳-۲ روش تفاضل محدود    35
۳-۳ معرفی نرم افزار FLAC    36
۳-۴ مراحل محاسباتی برنامه FLAC    36
۳-۵ مراحل کلی مدلسازی در FLAC    37
۳-۵-۱ انتخاب محدوده مناسبی از توده سنگ و خاک    37
۳-۵-۲ انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن    37
۳-۵-۳ اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه    38
۳-۵-۴ حل مدل تا رسیدن به تعادل    38
۳-۵-۵ ایجاد تغییرات در مدل    38
۳-۵-۶ حل مجدد مدل    38
۳-۶ الگوریتم حل مدل در FLAC    40
۳-۷ مروری بر مطالعات عددی    41
۳-۷-۱ پارن و رودریگز    41
۳-۷-۲ پن و سلبی    41
۳-۷-۳ گو و لی    42
۳-۸ شبیه سازی اثر برخورد کوبه با سطح زمین    42
۳-۸-۱ مدلسازی برخورد با استفاده از تنش    42
۳-۸-۲ مدلسازی برخورد با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم    43
۳-۵-۶ مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه    43
۳-۹ ایجاد تغییرات در مدل    44
فصل ۴: نتايج و تفسير آنها    45
۴-۱ مقدمه    46
۴-۲ معرفی منطقه مورد مطالعه    46
۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی    46
۴-۲-۲ وضعیت ژئوتکنیکی    46
۴-۳ پروژه انجام شده در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر    47
۴-۴ شبیه سازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر    49
۴-۴-۱ شبکه مش بندی در روش تفاضل محدود    49
۴-۴-۲ پارامترهای استفاده شده برای مدلسازی    49
۴-۵ بررسی تطبیقی نتایج شبیه سازی و پروژه انجام شده    50
۴-۵-۱ عمق چاله ایجاد شده    52
۴-۲-۱ چگالی نسبی    54
۴-۶ تعداد ضربه بهینه جهت فرآیند تراکم    55
۴-۷ گسترش افقی ناحیه متراکم شده    56
۴-۸ عوامل ژئومکانیکی مؤثر بر تراکم دینامیکی    57
۴-۸-۱ جرم و ارتفاع سقوط کوبه    57
۴-۸-۲ سطح مقطع کوبه    59
۴-۸ بررسی تنش قائم    61
فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهادها    63
۵-۱ مقدمه    64
۵-۲ جمع بندی    64
۵-۳ نتیجه گیری    65
۵-۴ پیشنهادات    65
مراجع    66
پيوست‌ها    70

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل