سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه صور خیال در غزلیّات شاه نعمت الله ولی
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 310 صفحه
حجم : 500 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
 شاه نعمت الله ولی که به شاه ولی در بین شاعران و اهل ادب معروف است از عرفای بزرگ و شاعران قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری است. وی قطب سلسله ی نعمت اللهی ست و به کثرت آثار بویژه آثار منثور معروف است. اشعار او بیشتر در قالب غزل سروده شده است و در به کار بردن اصطلاحات و ترکیبات عرفانی و بویژه انواع صور خیالی از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و قدرت طبع و ذوق و قریحه ی خود را نشان داده است. وی به غزل های شاعران عارف و غیر عارف پیش از خود طبعاً نظر داشته و از اصطلاحات و تعبیرات و گاه از صور خیال آنان در بسط و توضیح مسائل و مباحث عرفانی برای هواخواهان و مریدان خود، سود جسته است.در به کارگیری انواع صور خیال بویژه انواع تشبیه از محسوس و معقول و تشبیه مفرد و مرکّب و انواع استعاره بویژه استعاره ی مصرّحه و انواع آن مخصوصا استعاره ی مجرّده و نیز از استعاره ی مکنیّه و صنعت تشخیص که خود تبلور استعاره ی مکنیّه است، سود جسته است. در ساخت و پرداخت صور خیال یاد شده از آیات و احادیث عرفانی و نیز برخی از تمثیلات که بیشتر از نوع تشبیه تمثیل است، بهره برده و با ذوق و قریحه ی توانای خود، مباحث عرفانی را برای مریدان خویش بیان نموده است. وی با بکارگیری انواع مجاز بویژه مجاز به علاقه‌ی جزء و کل و کل و جزء و علاقه‌ی ملازمت و حال و محل و ظرف و مظروف و نیز با بهره جویی از انواع کنایات بویژه کنایات قریب که بیشتر ایماء نامیده می شود و بعضا رنگ و بوی ذهنیّت ها و تفکرات خاص شاه ولی را نشان می دهد به کلام خویش طراوت و تازگی بخشیده است. نگارنده با ارائه ی انواع صور خیال در غزلیّات این شاعر، که موضوع این پایان نامه است کوشیده است  با استناد به اشعار این عارف، قدرت وی را در ارائه انواع صور خیال به خوبی نشان دهد.
واژگان کلّیدی: شاه ولی، صور خیال، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، بیان.

فهرست مطالب
فصل اوّل : کلّیات تحقّیق…………………………………………………………………………………۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۹-۲
بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………۱۴-۱۰
اهمیت و ضرورت تحقّیق……………………………………………………………………………………………..۱۶-۱۵
اهداف تحقّیق……………………………………………………………………………………………………………۱۷-۱۶
اهداف کلّی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………..۱۹-۱۷
پیشینه تحقّیق………………………………………………………………………………………………………………۲۱-۲۰
روش تحقّیق………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
تحقّیق توصیفی و تحلیلی…………………………………………………………………………………………………۲۴-۲۳
اسناد عمده مورد استفاده در این تحقّیق…………………………………………………………………………۲۴
ابزار گردآوری مطالب………………………………………………………………………………………………….۲۴
فصل دوّم  : تشبیه……………………………………………………………………………………۲۵
تشبیه……………………………………………………………………………………………………………..۲۹-۲۶
تشبیه محسوس به محسوس………………………………………………………………………………………..۴۹-۳۰
تشبیه معقول به معقول………………………………………………………………………………………………..۵۲-۵۰
تشبیه محسوس به معقول……………………………………………………………………………………………. ۵۴-۵۲
تشبیه معقول به محسوس…………………………………………………………………………………………….۷۵-۵۴
تشبیه مفرد به مفرد………………………………………………………………………………………………..۸۹-۷۵
تشبیه مقیّد…………………………………………………………………………………………………………….۹۷-۸۹
تشبیه مرکّب و مضمر…………………………………………………………………………………………………….۹۸
تشبیه مضمر……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲-۹۸
تشبیه جمع………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴-۱۰۲
تشبیه ملفوف…………………………………………………………………………………………………………۱۰۶-۱۰۴
تشبیه مفروق……………………………………………………………………………………………………………۱۱۱-۱۰۶
تشبیه تفضیل………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴-۱۱۱
تشبیه خیالی………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
تشبیه وهمی………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵-۱۱۴
اضافه ی تشبیهی………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵-۱۱۵
تشبیه بلیغ……………………………………………………………………………………………………………۱۳۴-۱۲۵
تشبیه فشرده………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴-۱۳۴
تشبیه تمثیل………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵-۱۴۴
تشبیه با دو وجه شبه جداگانه……………………………………………………………………………………..۱۴۶
تشبیه با مشبّه مرکّب…………………………………………………………………………………………………..۱۴۶
تشبیه مرسل و مفرد مقیّد…………………………………………………………………………………………..۱۴۸-۱۴۶
تشبیه مرکّب………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۶-۱۴۹
فصل سوم: استعاره…………………………………………………………………………………………………..۱۶۰-۱۵۶
استعاره ی مصرّحه مجرّده…………………………………………………………………………………………..۱۹۱-۱۶۰
استعاره ی مصرّحه مرشّحه…………………………………………………………………………………………۱۹۲-۱۹۱
استعاره ی مصرّحه مطلقه…………………………………………………………………………………………. ۱۹۴-۱۹۲
استعاره ی مکنیّه تخییلیه…………………………………………………………………………………………۲۱۹-۱۹۴
استعاره ی اصلیّه……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۱-۲۱۹
استعاره ی تبعیّه………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۷-۲۲۱
استعاره و کنایه…………………………………………………………………………………………………………..۲۳۵-۲۲۷
فصل چهارم: مجاز و کنایه…………………………………………………………………………………….۲۳۶
مجاز……………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۲۳۷
مجاز به علاقه جزء به کل………………………………………………………………………………………….۲۴۳-۲۴۲
مجازبه علاقه ی کل به جزء……………………………………………………………………………………….۳۴۳
مجاز به علاقه ی ظرف و مظروف……………………………………………………………………………..۲۴۵-۲۴۳
مجاز به علاقه ی حال و محل……………………………………………………………………………………۲۴۵
مجازبه علاقه ی حال و محل و ملازمت…………………………………………………………………….۲۴۶
مجاز به علاقه ی جنسیّت و استعاره ی تبعیّه وصفی……………………………………………….۲۴۶
مجاز به علاقه ی آلیه…………………………………………………………………………………………………۲۴۷-۲۴۶
مجاز به علاقه ی ماکان……………………………………………………………………………………………..۲۴۸-۲۴۷
مجاز به علاقه ی مایکون و کنایه………………………………………………………………………………۲۴۸
مجاز براساس علاقه ی مسامحه…………………………………………………………………………………۲۴۹
مجاز به علاقه ی عدم تکرار و استعاره ی اصلیّه، تشبیه……………………………………………۲۵۰-۲۴۹
مجاز به علاقه ی ملازمت…………………………………………………………………………………………..۲۵۴-۲۵۰
مجاز و کنایه و استعاره………………………………………………………………………………………………۲۵۴
مجاز و تشبیه توام……………………………………………………………………………………………………..۲۵۵-۲۵۴
مجاز به علاقه ی علّت به معلول……………………………………………………………………………….۲۵۷-۲۵۵
مجاز به علاقه ی عرف………………………………………………………………………………………………..۲۵۷
مجاز به علاقه ی عام به خاص…………………………………………………………………………………….۲۵۷
مجاز و کنایه………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۸-۲۵۷
مجاز و استعاره……………………………………………………………………………………………………………..۲۵۸
ایهام و مجاز ملازمت………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۹-۲۵۸
کنایه……………………………………………………………………………………………………………………۲۶۲-۲۶۰
کنایه ی قریب……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۰-۲۶۲
کنایه ی بعید……………………………………………………………………………………………………………….۲۷۷-۲۷۰
ایهام و کنایه قریب……………………………………………………………………………………………………… ۲۷۹-۲۷۷
کنایه با ساختار جمله…………………………………………………………………………………………………..۲۸۰-۲۷۹
کنایه  و تشبیه مرکّب…………………………………………………………………………………………………..۲۸۳-۲۸۰
کنایه و استعاره…………………………………………………………………………………………………………….۲۹۰-۲۸۳
فصل پنجم : نتیجه گیری ………………………………………………………………………۲۹۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۲۹۳-۲۹۲
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………..۲۹۷-۲۹۵
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………۲۹۸
مشخّصات انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۲۹۹

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل