سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه
حجم : 1696 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
هدف توسعه، رشد و تعالي همه جانبه ي جوامع بشري است. از اين رو، در فرآيند برنامه ريزي توسعه، شناخت و درک شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نيازهاي آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروري محسوب مي گردد. از طرفي،  با توجه به آن که زيربنا و اساس هر کشوري، روستا و جمعيت روستايي است، براي ارتقاي کيفيت زندگي و معشيت اين جمعيت بايد استراتژي‌هاي خاص و متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي- اجتماعي آنها اتخاذ گردند. بنابراين، براي رسيدن به توسعه ي روستايي بايد نخست امکانات، تنگناها و ظرفيت ها ي موجود هر روستا مشخص شوند و بر اساس آن براي هر روستا يا مجموعه اي از روستاها برنامه ريزي دقيق صورت پذيرد. به عبارت ديگر، با پي بردن به علل توسعه نيافتگي روستاها، مي توان برنامه ريزي مناسبي براي دست يابي به توسعه پايدار داشت. لذا، هدف مطالعه ي حاضر بررسي علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي بخش مارگون در شهرستان بويراحمد بود. به اين منظور از دو رويکرد کمّي و کيفي بهره گرفته شد. در بخش کمّي به تعيين و تفکيک روستاهاي توسعه يافته و توسعه نيافته از طريق سطح بندي پرداخته شد. براي اين بخش پژوهش از روش اسکالوگرام گاتمن استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل از اسکالوگرام نشان داد که روستاهاي درصحه، بيدک، باغچه، رتين، نسه‌مورغم، دربيد، يورک عليا، زيرنا، کلوار، بالرود، موشمي‌عليا، گهورمرده، له فرخ موشمي، سرچال، تاکسيسه سفلي، قلعه سقاوه در سطح پنجم توسعه‌يافتگي و در سطح اول اولويت برنامه ريزي قرار گرفتند. جوبريز، شهنيز و موشمي سفلي نيز در سطح  اول توسعه يافتگي و در سطح پنجم اولويت برنامه ريزي بودند. به اين ترتيب روستاهاي سطح پنجم، در گروه توسعه‌نيافته‌ترين روستاها و در سطح اول از نظر اولويت برنامه ريزي توسعه قرار گرفته که بايد مورد توجه بيشتري باشد. همچنين روستاهاي سطح اول توسعه يافتگي (جوبريز، شهنيز، موشمي سفلي) در بهترين وضع بودند. با توجه به اينکه در سطح پنجم توسعه يافتگي بيشترين روستاها (۱۷ از ۴۷ روستا) قرار داشتند، چنين استنباط مي‌گردد که روستاهاي اين بخش بسيار توسعه نيافته مي باشند. همچنين در اين پژوهش علل توسعه نيافتگي روستاهاي بخش مارگون نيز بررسي شد. به منظور جمع آوري داده ها در اين قسمت، از پرسش نامه و به منظور تجزيه و تحليل آنها از تحليل عاملي و مقايسه ميانگين ها بهره گرفته شد. در اين زمينه ابتدا به منظور اندازه‌گيري انسجام دروني داده‌ها براي بهره‌گيري از تکنيک تحليل عاملي از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده شد. محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام دروني داده‌ها براي بهره‌گيري از تکنيک تحليل عاملي مناسب (KMO برابر با ۷۱۲/۰) و آماره بارتلت نيز در سطح يک درصد معني‌دار بود. در اين بررسي با توجه به ملاک کيسِر، دَه عامل با مقدار ويژه بالاتر از يک استخراج شد که به نام هاي مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، نگرشي، زيربنايي، رضايتي، فردي، مشارکتي، اخلاقي، و مالي و اعتباري نامگذاري شدند. اين عوامل در مجموع ۲۱/۷۳ درصد از واريانس کل عامل ها را تبيين مي کنند. همچنين يافته هاي استخراج شده از مقايسه ميانگين ها بين اين عوامل در دوگروه روستاهاي توسعه يافته و توسعه نيافته نشان داد که بين ميانگين عامل¬هاي اجتماعي، مالي و اعتباري، مشارکتي، زيربنايي، اخلاقي و فردي بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين براي تعيين اهميت هر يک از اين عوامل در تفکيک دو گروه از تابع تشخيص استفاده به عمل آمد، که عامل هاي عمراني، مالي و اعتباري، و مشارکتي بيشترين اهميت را در تفکيک دو گروه داشتند. در بخش کيفي نيز در بررسي و تحليل علل توسعه نيافتگي روستايي در بخش مارگون شهرستان بويراحمد، از نظريه ي بنيادي استفاده شد. نتايج حکايت از آن دارد که عوامل توسعه نيافتگي روستاها را سه گروه دولت، خود مردم روستا و همچنين مسائل مربوط به محيط روستا به وجود مي آورند که در نهايت اين عوامل با توجه به تقسيم بندي هاي کدگذاري محوري به پنج گروه اجتماعي، اقتصادي، محيطي، فرهنگي، و سياسي و اداري تقسيم بندي شدند. با توجه به مدل ارائه شده و همچنين کدگذاري محوري، عوامل توسعه نيافتگي مربوط به دولت شامل عدم تخصيص بودجه و اعتبارات لازم به روستاها، وضع قوانين مشابه براي شهر و روستا، مديريت سليقه اي، رابطه در سطح ادارات، اقدامات مقطعي در رسيدگي به روستاها، عمل نکردن به برنامه هاي تدوين شده، بي عدالتي دولت مرکزي و عدم پي گيري مسئولين استاني، اعتقاد نداشتن به روستاها، فساد اداري، کشمکش هاي سياسي، عدم ارائه تسهيلات و قوانين سخت اخذ تسهيلات، بي‌توجهي مسئولين، اختيارات کم مديريت روستا، و عوامل مربوط به مردم روستا شامل نبود مديريت آگاه و با دانش، عدم همکاري با مديريت روستا و نهادهاي دولتي، عدم آگاهي از حقوق خود، عدم پي گيري مردم، مهاجرت، اختلاف هاي طايفه اي، در بُعد محيطي و طبيعي نيز محدوديت اراضي کشاورزي، کمبود آب کشاورزي، واقع شدن روستاها در ارتفاعات، نحوه ي استقرار روستا، ناهموار بودن روستا و زمين‌هاي کشاورزي بودند. با توجه به نتايج حاصل، در پايان پيشنهاد مي شود که تأمين خدمات و امکانات مورد نياز و خدمات رساني بر اساس نظام سلسله مراتبي سکونتگاه هاي روستايي بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين انجام مطالعات کارشناسي جهت ساماندهي روستاهاي پراکنده، خصوصاً روستاهاي کم جمعيت با توجه به وجود حدود ۱۱۰ روستاي زير ۲۰ خانوار در اين بخش، توصيه مي گردد.
کلمات کليدي: اسکالوگرام، توسعه نيافتگي، توسعه روستايي، نظريه بنياني، مارگون

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه ۱
۱-۱-اهميت موضوع ۱
۱-۲- بيان مسئله ۶
۱-۳- اهداف تحقيق ۷
۱-۳-۱- هدف کلي ۷
۱-۳-۲- اهداف اختصاصي ۷
۱-۴- سؤالات تحقيق ۷
فصل دوم: مباني نظري پژوهش و مرور پيشينه¬نگاشته-ها ۸
۲-۱- تعاريف و مفاهيم ۸
۲-۱-۱- تعريف روستا ۸
۲-۱-۲- تعريف توسعه ۸
۲-۱-۳-توسعه روستايي و مفهوم آن ۱۰
۲-۱-۴- توسعه همه جانبه روستايي ۱۱
         2-1-4-1- توسعه فرهنگي ۱۲
         2-1-4-2- توسعه اجتماعي ۱۴
         2-1-4-3- توسعه اقتصادي  14
         2-1-4-4- توسعه سياسي ۱۶
         2-1-4-5- توسعه انساني ۱۷
۲-۱-۵-توسعه پايدار ۱۷
۲-۱- ۶-توسعه-نيافتگي ۱۹
۲-۲- آثار و پيامدهاي توسعه روستايي ۲۱
۲-۲-۱- اشتغال ۲۱
۲-۲-۲- جلوگيري از مهاجرت ۲۲
۲-۳- تاريخچه توسعه روستايي در ايران ۲۲
۲-۴- موانع توسعه روستايي در ايران ۲۶
      2-4-1- موانع ساختي ۲۶
   2-4-1-1-فقدان سيستم اصلاحات اراضي شايسته ۲۶
   2-4-1-2- مشکلات اداري اجرايي برنامه هاي عمراني ۲۷
۲-۴-۲- موانع اجتماعي ۲۷
     2-4-2-1 کاهش ميزان روستانشيني و جمعيت روستاها ۲۷
     2-4-2-2-کمبود فرصت هاي شغلي در مناطق روستايي و پايين بودن سطح درآمد روستاييان ۲۷
۲-۴-۳- کشاورزي و اقتصاد ۲۸
  2-4-3-1-عدم گسترش بخش نوين اقتصادي ۲۸
 2-4-4- تله محروميت ۲۸
۲-۵- جايگاه توسعه روستايي در برنامه هاي توسعه ايران ۲۹
  2-5-1- جايگاه توسعه روستايي در برنامه هاي توسعه پيش از انقلاب ۲۹
  2-5-2- توسعه روستايي در برنامه هاي توسعه پس از انقلاب ۳۲
۲-۶- راهبردهاي توسعه روستايي  34
   2-6-1- راهبرد نيازهاي اساسي ۳۴
   2-6-2- راهبرد روستا شهر ۳۵
   2-6-3- الگوي عبيدالله خان ۳۶
۲-۷- نظريه¬هاي توسعه نيافتگي ۳۶
   2-7-1- نظريه نوسازي ۳۶
       2-7-1-1-نظريه پردازان نظريه نوسازي ۳۷
       2-7-1-1-1-نظريه ساخت اجتماعي و رشد هوزليتز ۳۸
      2-7-1-1-2- نظريه لرنر ۳۸
      2-7-1-1-3- نظريه مراحل رشد روستو ۳۸
      2-7-1-1-4-شومپيتر ۳۹
      2-7-1-1-5- نظريه تفکيک ساختاري نيل اسملسر ۴۰
      2-7-1-1-6- نظريه خرده فرهنگ راجرز ۴۰
      2-7-1-1-7- نظريه روانشناختي هوزليتز و ديگران ۴۰
۲-۷-۲- نظريه وابستگي ۴۱
     2-7-2-1- نظريه پردازان وابستگي ۴۲
     2-7-2-1-1- فرانک ۴۲
     2-7-2-1-2- پل باران ۴۳
     2-7-2-1-3- کاردوزو ۴۳
     2-7-2-1- 4- نظريه دوسانتوس ۴۴
۲-۸- نظريه انگيزه به پيشرفت  44
۲-۹- مطالعات تجربي پيرامون علل توسعه¬نيافتگي روستاهاي ايران ۴۵
۲-۱۰- جمع بندي از مرور پيشينه نگاشته-ها ۴۸
فصل سوم: مواد و روش ها ۴۹
۳-۱- معرفي منطقه مورد مطالعه ۴۹
۳-۱-۱- پيشينه ي تاريخي ۴۹
۳-۱-۲- جغرافياي طبيعي ۵۰
      3-1-2-1- موقعيت جغرافيايي استان کهگيلويه و بويراحمد  50
      3 -1-2-2- شهرستان بويراحمد ۵۰
      3 -1-2-3- منطقه مارگون ۵۱
۳-۲- روش تحقيق ۵۲
۳-۲-۱- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعيين و تفکيک روستاهاي توسعه يافته و توسعه نيافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون) ۵۲
۳-۲-۱-۱ روش-شناسي ۵۲
۳-۲-۱-۲ جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش ۵۳
۳-۲-۱-۳- روش گردآوري داده ها در مرحله اول پژوهش ۵۵
۳-۲-۲- روش هاي مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسي علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون) ۵۵
۳-۲-۲-۱- تحليل عاملي ۵۵
۳-۲-۲-۱-۱- جامعه و نمونه ۵۶
۳-۲-۲-۱-۲- ابزار گردآوري دادها ۵۶
۳-۲-۲-۱-۳- پايايي و روايي پرسش-نامه ۵۶
۳-۲-۲-۱-۳-۱- اعتبار (روايي) ۵۶
۳-۲-۲-۱-۳- ۲-  اعتماد (پايايي) ۵۷
۳-۲-۲-۲- روش کيفي تئوري بنيادي ۵۸
۳-۲-۲-۲-۱- جامعه و نمونه ۶۲
۳-۲-۲-۲-۱-۱- انواع نمونه گيري در تحقيقات کيفي ۶۲
۳-۲-۲-۲-۲- ابزار گردآوري دادها ۶۳
۳-۲-۲-۲-۳- اعتبار و پايايي تحقيق ۶۳
۳-۳- نحوه تجزيه و تحليل داده¬ها در کل مراحل پژوهش ۶۴
۳-۴- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش ۶۴
۳-۴-۱- روستا ۶۴
۳-۴-۲- خانوار معمولي ۶۵
       3-4-3- سرپرست خانوار ۶۵
    3-4-4- ويژگي هاي فردي ۶۵
۳-۴-۴- ۱- جنس ۶۵
۳-۴-۴-۲- سن ۶۵
۳-۴-۴- ۳- وضعيت تأهل ۶۵
۳-۴-۴- ۴- سطح سواد ۶۵
۳-۴-۴-۵- شغل ۶۶
۳-۴-۳- توسعه ۶۶
۳-۴-۴- توسعه نيافتگي ۶۶
فصل چهارم: يافته ها و بحث ۶۷
۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- يافته هاي مربوط به مرحله اول پژوهش: رتبه بندي و سطح بندي مناطق روستايي منطقه مورد مطالعه ۶۷
 4-2-1- يافته هاي حاصل از اسکالوگرام  67
۴-۲-۱-۱- رتبه بندي روستاهاي بخش مارگون ۶۸
۴-۲-۱-۲- سطح بندي و سلسله مراتب سکونتگاه هاي روستايي منطقه مورد مطالعه ۶۹
۴-۳- بخش دوم پژوهش: تعيين علل توسعه¬نيافتگي روستاهاي بخش مارگون ۷۰
۴-۳-۱- يافته هاي توصيفي ۷۰
۴-۳-۱-۱- ويژگي هاي سن و جنس افراد ۷۰
۴-۳-۱-۲- سطح تحصيلات ۷۱
۴-۳-۱-۳- شغل افراد مورد مطالعه ۷۲
۴-۳-۱-۴- ويژگي هاي فردي در روستاهاي توسعه-نيافته ۷۲
۴-۳-۱-۵- ويژگي هاي فردي در روستاهاي توسعه-يافته ۷۳
۴-۳-۲- تحليل عاملي علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي ۷۴
۴-۳-۳-۲- مقايسه ميانگين بين دو گروه توسعه يافته و توسعه نيافته ۷۷
۴-۲-۳-۲-۱- عامل اجتماعي ۷۷
۴-۲-۳-۲-۲- مالي و اعتباري ۷۷
۴-۲-۳ -۲-۳- فردي (شخصيتي) ۷۸
۴-۲-۳ -۲-۴- مشارکتي ۷۹
۴-۲-۳ -۲-۵-زيربنايي ۷۹
۴-۲-۳ -۲-۶-نگرشي (ايستاري)  80
۴-۲-۳ -۲-۷- اخلاقي ۸۰
۴-۲-۳ -۲-۸- رضايتي ۸۱
۴-۲-۳ -۲-۹- مديريتي ۸۱
۴-۲-۳-۲-۱۰- اقتصادي ۸۲
۴-۲-۳ -۲- ۱۱- مقايسه عوامل کلي توسعه نيافتگي ۸۲
۴-۲-۳- يافته هاي حاصل از تابع تشخيص: تعيين مدل پيش بيني کننده توسعه ۸۴
۴-۲-۴-  يافته هاي حاصل از روش کيفي نظريه بنيادي ۸۶
۴-۲-۴- ۱- کدگذاري باز ۸۶
۴-۲-۴- ۱- کدگذاري محوري ۸۷
۴-۲-۴-۳- کدگذاري انتخابي و طراحي مدل ۸۹
۴-۲-۴- ۴- خط سير داستاني ۹۱
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها ۹۳
 5-1- مقدمه ۹۳
 5-2- نتيجه-گيري ۹۴
۵-۲-۱- نتايج مرحله اول:  تعيين روستاهاي توسعه يافته و توسعه-نيافته ۹۴
۵-۲-۲- نتايج مرحله دوم پژوهش: علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي منطقه مورد مطالعه ۹۵
۵-۲-۲-۱- نتايج حاصل از تحليل عاملي ۹۵
۵-۲-۲-۲- نتايج حاصل از تابع تشخيص ۹۵
۵-۲-۲-۲- نتايج حاصل از تئوري بنيادي ۹۶
۵-۳- پيشنهادها ۹۷
منابع ۱۰۰
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل