سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 91 صفحه
حجم : 805 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعي، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رويكرد تحليل و آماره مورد استفاده تعيين شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واريانس و توکی استفاده شد.  طبق نتايج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بيش از زنان به نزاع دسته جمعي گرايش دارند. بين میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامي تحقيقات بررسي شده دارندگان تحصيلات بالاتر گرايش كمتري به نزاع دارند. همچنين بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معكوسي وجود دارد.
 در رابطه با متغير عوامل موثر در نزاع گفتني است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرايي در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ايلام و لردگان بالاتر از متوسط است.
كليدواژه: فراتحليل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعي
 
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:    3
۱-۲ بیان مسأ له    4
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق    7
۱-۴ اهداف تحقیق    8
۱-۵ فرضیه های تحقیق    9
فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش
۲-۱ پیشینه تحقیق    11
۲-۱-۱ مطالعات داخلی پیرامون تحقیق    11
۲-۱-۲ پیشینه خارجی تحقیق    15
۲-۲ ادبیات تحقیق    17
۲-۲-۱مقدمه:    17
۲-۲-۲ مفهوم نزاع دسته جمعی:    18
۲-۲-۳ تحليل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگري و نزاع هاي دسته جمعی    20
۲-۲-۴ جایگاه نزاع در فرهنگ دینی    23
۲-۲-۵راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی    25
۲-۲-۵-۱جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع    26
۲-۲-۵-۲ نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی    26
۲-۳ نظریه های مرتبط با تحقیق    27
۲-۳-۱ مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع    28
۲-۳-۲ طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری    30
۲-۳-۲-۱ فرضیه ناکامی پرخاشگری    31
۲-۳-۲-۲ نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری)    32
۲-۳-۲-۳ نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری    32
۲-۴-۱طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری    33
۲-۴-۱-۱ نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری    33
۲-۴-۱-۲ منابع مورد منازعه:    33
۲-۴-۱-۳ نقش هاي ناسازگار    34
۲-۴-۱-۴ ارزش هاي ناسازگار    34
۲-۴-۱-۵ الگوي كنترل اجتماعي هيرشي    35
۲-۴-۱-۶ نظریه منابع    35
۲-۴-۱-۷ نظریه تضاد    36
۲-۴-۱-۸نهادهای مبتنی بر اطلاعات:    36
۲-۴-۱-۹  تضادهای مبتنی بر منافع:    37
۲-۴-۱-۱۰  تضادهای ساختاری    37
۲-۴-۱-۱۱  تضادهای ارزشی    37
۲-۴-۱-۱۲  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد    37
۲-۴-۱-۱۳نظریه رابرت کینگ مرتون    38
۲-۵-۱-۱۴  نظریه رایان    38
۲-۴-۱-۱۵ نظریه پیوند افتراقی ساترلند    39
۲-۴-۱-۱۶ نظریه کلوارد و اهلین    39
۲-۵-۱ نظریه مارکسیستی    40
۲-۵-۲نظریه غیر مارکسیستی    40
۲-۵-۳ نظریه ساختی- کارکردی    41
۲-۵-۴ نظریه آسیب شناسی اجتماعی    41
۲-۵-۵ نظریه بی سازمانی اجتماعی    42
۲-۵-۶ تئوری یادگیری اجتماعی    42
۲-۶جمع بندی:    43
فصل سوم:  روش شناسي تحقيق
۳-۱ مقدمه    46
۳-۲  نوع روش تحقیق:    47
۳-۳  روش گرد آوری اطلاعات    48
۳-۴  ابزار گردآوری اطلاعات    48
۳-۵  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات    49
فصل چهارم:تجزيه و تحليل اطلاعات
۴-۱مقدمه    52
۴-۲ یافته های توصیفی    53
۴-۳ بررسی فرضیه ها    58
فصل پنجم:  نتيجه گيري و پيشنهادات
۵-۱مقدمه :    72
۵-۲ نتیجه گیری :    73
۵-۳ پیشنهادات:    77
۵-۳-۱ سایر پیشنهادت کاربردی:    78
فهرست منابع داخلی    82
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل