سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
حجم : 1785 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
مشخصات بحرانی برای مواد از قبیل دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی مشخصات مهمی برای پیش گویی بسیاری از خواص ترمودینامیکی مواد مختلف هستند. در کلیه عملیات های تولید و فرآیند هیدروکربن ها دانستن خواص بحرانی نقش اساسی دارد. زیرا این عملیات ها در شرایط بسیار نزدیک به نواحی نقاط شبنم و حباب صورت می گیرد و اغلب با پدیده های هم دما یا هم فشار همراه است.
تاكنون روش هاي مختلفي براي تخمين خواص بحرانی مواد آلی ارائه شده كه اساس كار آنها با هم متفاوت مي باشد.
در این تحقیق با در دست داشتن ۷۰۰۰ مشخصه ی بحرانی مواد آلی، مدلهای نیمه تجربی جدید برای خواص بحرانی ارائه شده است. در ادامه، مدلهایی برگرفته از هوش مصنوعی یعنی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي ارائه شده اند.
در مدلهای نیمه تجربی ارائه شده با در دست داشتن نقطه جوش نرمال و جرم مولکولی ماده (ورودی های دمای بحرانی)، تعداد اتم و جرم مولکولی ماده (ورودی های حجم بحرانی) و دمای بحرانی و حجم بحرانی ماده (ورودی های فشار بحرانی)، می توانیم خواص بحراني را تخمين بزنیم.
مدلهای پیشنهادی در عین سادگی خطای کمی دارند. از دیگر مشخصات مدلها می توان به عمومیت معادلات و قابل دسترس بودن پارامترهای ورودی نیز اشاره کرد.
در پایان تحقیق با مقایسه بین مدل های پیشنهادی و مدل های برگرفته از هوش مصنوعی و نیز ۴ رابطه نیمه تجربی، مشخص می شود که مدلهای پیشنهادی دقت خوبی جهت تخمین خواص بحرانی مواد دارند.
میانگین خطای نسبی مدل نهایی برای دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی به ترتیب برابر با ۸۶/۳ ، ۰۶/۵ و ۵۷/۵ می باشد که حاکی از دقت کافی مدلها می باشد.
کلمات کلیدی:
خواص بحرانی، مدلهای نیمه تجربی، شبکه عصبی مصنوعی
 
فهرست مطالب
فصل اول: مباحث نظری و تئوری
۱-۱- مقدمه    2
۱-۱-۱- هدف از انجام تحقیق    3
۱-۲- تاریخچه    3
۱-۳- روابط موجود در تخمین خواص بحرانی    5
۱-۳-۱- رابطه های کاوت    5
۱-۳-۲- رابطه های لی- کسلر    7
۱-۳-۳- رابطه های وین- ثیم    8
۱-۳-۴- رابطه های تعمیم یافته ریاضی- دابرت    9
۱-۳-۵- رابطه های تعمیم یافته لین- چاوو    11
۱-۳-۶- رابطه های واتنسیری    14
۱-۳-۷- رابطه ارائه شده توسط پازوکی و همکارانش    15
۱-۳-۷-۱- مقایسه بین مدل پازوکی با داده های تجربی    16
۱-۳-۸- مدل یاسر خلیل و همکارانش    17
فصل دوم: روش های انجام تحقیق
۲-۱- مقدمه ای بر روش های انجام تحقیق    20
۲-۲- شبکه عصبی مصنوعی    20
۲-۲-۱- سابقه تاریخی شبکه عصبی    21
۲-۲-۲- شبکه عصبی اشتراک به جلو    22
۲-۲-۳- مزیت های شبکه های عصبی    23
۲-۲-۴- انواع یادگیری برای شبکه های عصبی    23
۲-۲-۵- ساختار شبکه‌های عصبی    25
۲-۲-۶- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی    27
۲-۲-۶-۱- تقسیم بندی داده ها در شبکه عصبی مصنوعی    28
۲-۲-۷- کاربرد شبکه‌های عصبی    29
۲-۲-۷-۱-کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در این تحقیق    30
۲-۲-۸- معایب شبکه‌های عصبی    31
۲-۳- سیستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي (انفیس)    31
۲-۳-۱- دسته بندی  قواعد انفیس    32
۲-۳-۱-۱- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ    32
۲-۴- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده    34
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
۳-۱-هدف تحقیق    36
۳-۲- مدل های نیمه تجربی ارائه شده    36
۳-۲-۱- مدل ارائه شده برای دمای بحرانی    37
۳-۲-۲- مدل ارائه شده برای حجم بحرانی    37
۳-۲-۳- مدل ارائه شده برای فشار بحرانی    38
۳-۳- مقایسه مدل های ارائه شده با داده های تجربی    38
۳-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده  برای دمای بحرانی با داده های تجربی    38
۳-۳-۲- مقایسه مدل ارائه شده  برای حجم بحرانی با داده های تجربی    39
۳-۳-۳- مقایسه مدل ارائه شده  برای فشار بحرانی با داده های تجربی    40
۳-۴- توزیع خطای نسبی مدل های ارائه شده    41
۳-۵- مدل های ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی    42
۳-۵-۱- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی    42
۳-۵-۱-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی    46
۳-۵-۲- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی    47
۳-۵-۲-۱-مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی    51
۳-۵-۳- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی    52
۳-۵-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی    56
۳-۶- مدل های ارائه شده توسط انفیس    57
۳-۶-۱- مدل ارائه شده توسط انفیس برای دمای بحرانی    57
۳-۶-۱-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای دمای بحرانی    59
۳-۶-۲- مدل ارائه شده توسط انفیس برای حجم بحرانی    59
۳-۶-۲-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس با داده های تجربی برای حجم بحرانی    61
۳-۶-۳- مدل ارائه شده توسط انفیس برای فشا ر بحرانی    61
۳-۶-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای فشار بحرانی    63
۳-۷- مقایسه مدل های ارائه شده با مدل های دیگر    63
۳-۷-۱- مقایسه مدل ارائه شده برای دمای بحرانی    64
۳-۷-۲- مقایسه مدل ارائه شده برای حجم بحرانی    65
۳-۷-۳- مقایسه مدل ارائه شده برای فشار بحرانی    66
۳-۸- نتیجه گیری    68
۳-۹- پیشنهادات    69
۳-۱۰- منابع    70
جدول ضمیمه     74
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت