سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
حجم : 1785 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
مشخصات بحرانی برای مواد از قبیل دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی مشخصات مهمی برای پیش گویی بسیاری از خواص ترمودینامیکی مواد مختلف هستند. در کلیه عملیات های تولید و فرآیند هیدروکربن ها دانستن خواص بحرانی نقش اساسی دارد. زیرا این عملیات ها در شرایط بسیار نزدیک به نواحی نقاط شبنم و حباب صورت می گیرد و اغلب با پدیده های هم دما یا هم فشار همراه است.
تاكنون روش هاي مختلفي براي تخمين خواص بحرانی مواد آلی ارائه شده كه اساس كار آنها با هم متفاوت مي باشد.
در این تحقیق با در دست داشتن ۷۰۰۰ مشخصه ی بحرانی مواد آلی، مدلهای نیمه تجربی جدید برای خواص بحرانی ارائه شده است. در ادامه، مدلهایی برگرفته از هوش مصنوعی یعنی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي ارائه شده اند.
در مدلهای نیمه تجربی ارائه شده با در دست داشتن نقطه جوش نرمال و جرم مولکولی ماده (ورودی های دمای بحرانی)، تعداد اتم و جرم مولکولی ماده (ورودی های حجم بحرانی) و دمای بحرانی و حجم بحرانی ماده (ورودی های فشار بحرانی)، می توانیم خواص بحراني را تخمين بزنیم.
مدلهای پیشنهادی در عین سادگی خطای کمی دارند. از دیگر مشخصات مدلها می توان به عمومیت معادلات و قابل دسترس بودن پارامترهای ورودی نیز اشاره کرد.
در پایان تحقیق با مقایسه بین مدل های پیشنهادی و مدل های برگرفته از هوش مصنوعی و نیز ۴ رابطه نیمه تجربی، مشخص می شود که مدلهای پیشنهادی دقت خوبی جهت تخمین خواص بحرانی مواد دارند.
میانگین خطای نسبی مدل نهایی برای دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی به ترتیب برابر با ۸۶/۳ ، ۰۶/۵ و ۵۷/۵ می باشد که حاکی از دقت کافی مدلها می باشد.
کلمات کلیدی:
خواص بحرانی، مدلهای نیمه تجربی، شبکه عصبی مصنوعی
 
فهرست مطالب
فصل اول: مباحث نظری و تئوری
۱-۱- مقدمه    2
۱-۱-۱- هدف از انجام تحقیق    3
۱-۲- تاریخچه    3
۱-۳- روابط موجود در تخمین خواص بحرانی    5
۱-۳-۱- رابطه های کاوت    5
۱-۳-۲- رابطه های لی- کسلر    7
۱-۳-۳- رابطه های وین- ثیم    8
۱-۳-۴- رابطه های تعمیم یافته ریاضی- دابرت    9
۱-۳-۵- رابطه های تعمیم یافته لین- چاوو    11
۱-۳-۶- رابطه های واتنسیری    14
۱-۳-۷- رابطه ارائه شده توسط پازوکی و همکارانش    15
۱-۳-۷-۱- مقایسه بین مدل پازوکی با داده های تجربی    16
۱-۳-۸- مدل یاسر خلیل و همکارانش    17
فصل دوم: روش های انجام تحقیق
۲-۱- مقدمه ای بر روش های انجام تحقیق    20
۲-۲- شبکه عصبی مصنوعی    20
۲-۲-۱- سابقه تاریخی شبکه عصبی    21
۲-۲-۲- شبکه عصبی اشتراک به جلو    22
۲-۲-۳- مزیت های شبکه های عصبی    23
۲-۲-۴- انواع یادگیری برای شبکه های عصبی    23
۲-۲-۵- ساختار شبکه‌های عصبی    25
۲-۲-۶- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی    27
۲-۲-۶-۱- تقسیم بندی داده ها در شبکه عصبی مصنوعی    28
۲-۲-۷- کاربرد شبکه‌های عصبی    29
۲-۲-۷-۱-کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در این تحقیق    30
۲-۲-۸- معایب شبکه‌های عصبی    31
۲-۳- سیستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي (انفیس)    31
۲-۳-۱- دسته بندی  قواعد انفیس    32
۲-۳-۱-۱- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ    32
۲-۴- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده    34
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
۳-۱-هدف تحقیق    36
۳-۲- مدل های نیمه تجربی ارائه شده    36
۳-۲-۱- مدل ارائه شده برای دمای بحرانی    37
۳-۲-۲- مدل ارائه شده برای حجم بحرانی    37
۳-۲-۳- مدل ارائه شده برای فشار بحرانی    38
۳-۳- مقایسه مدل های ارائه شده با داده های تجربی    38
۳-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده  برای دمای بحرانی با داده های تجربی    38
۳-۳-۲- مقایسه مدل ارائه شده  برای حجم بحرانی با داده های تجربی    39
۳-۳-۳- مقایسه مدل ارائه شده  برای فشار بحرانی با داده های تجربی    40
۳-۴- توزیع خطای نسبی مدل های ارائه شده    41
۳-۵- مدل های ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی    42
۳-۵-۱- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی    42
۳-۵-۱-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی    46
۳-۵-۲- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی    47
۳-۵-۲-۱-مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی    51
۳-۵-۳- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی    52
۳-۵-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی    56
۳-۶- مدل های ارائه شده توسط انفیس    57
۳-۶-۱- مدل ارائه شده توسط انفیس برای دمای بحرانی    57
۳-۶-۱-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای دمای بحرانی    59
۳-۶-۲- مدل ارائه شده توسط انفیس برای حجم بحرانی    59
۳-۶-۲-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس با داده های تجربی برای حجم بحرانی    61
۳-۶-۳- مدل ارائه شده توسط انفیس برای فشا ر بحرانی    61
۳-۶-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای فشار بحرانی    63
۳-۷- مقایسه مدل های ارائه شده با مدل های دیگر    63
۳-۷-۱- مقایسه مدل ارائه شده برای دمای بحرانی    64
۳-۷-۲- مقایسه مدل ارائه شده برای حجم بحرانی    65
۳-۷-۳- مقایسه مدل ارائه شده برای فشار بحرانی    66
۳-۸- نتیجه گیری    68
۳-۹- پیشنهادات    69
۳-۱۰- منابع    70
جدول ضمیمه     74
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران