سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه مدل سازی فرآيند توليد ترکيبات آلي با استفاده از سيستم پيل سوختي ميکروبي معکوس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه
حجم : 3398 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
منابع انرژي رو به زوال سوخت‌هاي فسيلي، جامعه رو به توسعه انساني را در آينده‌اي نه‌چندان دور دچار کمبود سوخت مي‌سازند. در نتيجه نگراني هاي انتشار پيوسته و در حال افزايش دي اکسيد کربن به اتمسفر و همچنين وسعت آلودگي ناشي از سوخت‌هاي فسيلي که زندگي در کره خاکي را دچار مشکل ساخته است، نياز به منابع انرژي از منابع تجديدپذير با حداقل تأثير منفي زيست محيطي را افزايش مي دهد. پيل هاي سوختي ميکروبي معکوس با عملکردي در جهت عکس پيل هاي سوختي ميکروبي، باکتريها آب و دي¬اکسيد کربن  را با استفاده از الکترونهايي که در آند يا يک منبع الکتريکي خارجي به کاتد منتقل مي شوند، در فرآيندي شبيه به فتوسنتز به ترکيبات آلي تبديل مي کنند. اين ترکيبات آلي خود مي توانند به سوخت تبديل  شوند. در پژوهش پيش رو مدلي بر اساس هدايت مستقيم الکترون  ها در بيوفيلم ارائه شده است. خروجي هاي مدل حاضر شامل پروفايل تغييرات غلظت سوبسترا، پتانسيل الکتريکي، توزيع باکتري هاي فعال درون بيوفيلم، تغييرات زماني چگالي جريان و ضخامت بيوفيلم مي باشد. به منظور بررسي اثر عوامل مختلف نسبت به يک حالت شاهد، حالت مرجعي با استفاده از مقادير پارامترهاي موجود و براي سوبستراي دي اکسيد کربن و جامعه ميکروبي خالص اسپروموسا اواتا ايجاد شد. بازده کلومبيک در اين مدل تابعي از غلظت سوبسترا و پتانسيل کاتد مي باشد. براي سوبستراي دي اکسيد کربن و با وجود گونه ميکروبي اسپوروموسا اواتا، در صورت افزايش غلظت، بازده کلومبيک و چگالي جريان کاهش ولي ضخامت بيوفيلم افزايش يافت. از آنجا که ضريب هدايت الکتريکي بيوفيلم اسپوروموسا اواتا بسيار بالاست، بخش اعظم مقاومت هاي پيل سوختي ميکروبي با اين جامعه ميکروبي و سوبستراي دي-اکسيد کربن ناشي از مقاومت هاي انتقال جرم مي باشد. با وجود غلظت ۰۲۵/۰ ميلي مول بر سانتي متر مکعب سوبسترا در کاتوليت، بيشينه چگالي جريان مصرفي ۳/۰ آمپر بر متر مربع و بازده کلومبيک ۷۵% خواهد بود.دليل کم بودن بازده کلومبيک، مقاومت هاي کاتدي و اهمي در عملکرد پيل مي باشد. از آنجا که بازده کلومبيک تابعي از پتانسيل الکتريکي و غلظت سوبسترا در کاتوليت است و ماکزيمم بازده کلومبيک در غلظت ۰۲۵/۰ ميلي مول بر سانتي متر مکعب، ۷۵% و در پتانسيل الکتريکي ۱۳/۱، ۵۵% نمايان شد، در نتيجه با ايجاد حالتي بهينه در اين غلظت و در اين پتانسيل مي¬توان به بازده توليد بالايي از استات دست يافت.
کليد واژه ها: پيل سوخت ميکروبي معکوس، الکتروسنتز ميکروبي، الکتروسوخت، کاتد و مدل سازي.
 
فهرست مطالب
 فهرست مطالب و
فهرست شکل-هاح
فهرست جداول ط
فصل اول: بررسي اهميت موضوع و مفاهيم مرتبط با آن
۱-۱ مقدمه    1
۱-۲ چرخه انرژي تجديدپذير بر پايه زيست توده    3
۱-۳ توليد زيست توده توسط فرآيند فتوسنتز    4
۱-۴ هيدروليز و تخمير    4
۱-۵ نياز به منابع آب و تصفيه پسابها    6
۱-۶ پيل سوختي    7
۱-۷ تعريف پيل‌سوختي    8
۱-۸ انواع پيل سوختي    8
۱-۹پيلهاي سوختي ميکروبي    9
 1-9-1 کاربرد پيل سوختي ميکروبي    11
۱-۹-۱-۱ توليد برق    12
 1-9-1-2 تصفيه پساب¬ها    12
  1-9-1-3 توليد هيدروژن    13
  1-9-1-4 حذف مواد شيميايي    13
  1-9-1-5 حسگرهاي زيستي    13
۱-۹-۲ مقايسه پيل¬هاي سوختي ميکروبي با فرآيندهاي بيواتانولي و متان زدايي    14
  1-9-2-1 فناوري¬هاي متان¬زدايي و پيل سوختي ميکروبي    14
۱-۹-۲-۲ فناوري¬هاي بيواتانول و پيل سوختي ميکروبي    14
۱-۹-۳ بررسي جامعه ميکروبي و زنجيره تنفسي در آن¬ها    15
۱-۹-۳-۱ چگونگي انتقال الکترون ها از سطح ميکروب به سطح آند پيل سوختي    17
۱-۱۰پيلهاي سوختي ميکروبي معکوس ۲۱
  1-10-1 مکانيسم هاي انتقال الکترون    22    
۱-۱۰-۲ بيوفيلم هاي کاتد    24
۱-۱۰-۳ الکترود کاتد    24
۱-۱۰-۴ شيمي محلول.    25
۱-۱۱هدف از پژوهش پيش رو    27
فصل دوم: بررسي پژوهش¬هاي پيشين
۲-۱ مروري بر پيل¬هاي سوختي از گذشته تا حال    28
۲-۲تاريخچه پيل سوختي ميکروبي    29
۲-۳ تاريخچه مدلسازي پيل سوختي ميکروبي    29
۲-۴ تاريخچه الکتروسنتز ميکروبي    33
فصل سوم: بررسي معادلات و ساختار مدل
۳-۱ فرضيات انجام گرفته  36
۳-۲ معادلات سرعت    37
۳-۲-۱ معادلات مصرف سوبسترا    37
۳-۲-۲ معادله سرعت پديده خود-اکسايي ميکروبهاي فعال    40
۳-۲-۳ معادله سرعت غير فعال شدن ميکروبهاي فعال    41
۳-۳ معادله بقاي جرم سوبسترا در بيوفيلم    41
۳-۴ بررسي ضريب انتقال جرم خارجي    43
۳-۵ معادله بقاي جرم سوبسترا در حجم مايع کاتوليت    44
۳-۶ معادله پتانسيل الکتريکي و قانون اهم    45
۳-۷ بررسي مقاومتهاي اهمي    47
۳-۸ معادله بقاي جرم زيست توده    48
۳-۹ نيم واکنش¬های انجام گرفته در بخش آند و کاتد پيل سوختی ميکروبی معکوس    51
۳-۱۰ بررسي مدل مورد استفاده جهت تخمين پارامترهاي طراحي  51
۳-۱۱ روش حل عددي    52
۳-۱۱-۱ روش تفاضلات محدود    53
۳-۱۱-۱-۱ تفاضلات پيشرو    53
۳-۱۱-۱-۲ تفاضلات پسرو.    53
۳-۱۱-۱-۳ تفاضلات مرکزي    53
فصل چهارم: نتايج به دست آمده و تجزيه و تحليل آن¬ها
۴-۱ بررسي شرايط مرجع    57
۴-۲ اثر تغيير پتانسيل کاتد و غلظت سوبسترا در حجم مايع    61
۴-۳ مقايسه مقادير واقعی با مقادير حاصل از مدلسازی ۶۸
۴-۴ جمع بندي و نتيجه گيري    69
۴-۴ پيشنهادات    71
منابع و مراجع    72
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت