سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 178 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم سازی ساختمان ها در کشور ما صورت گرفته ولي با اين حال در زمينه سازه هاي زيربنايي همانند پل ها هنوز مجموعه كاملا مدوني ارائه نشده است. بسياري از پل هاي موجود در كشور ما براساس آئين نامه هاي قديمي طراحی شده اند كه با دگرگوني آئين نامه ها اين پل ها توان لازم براي تحمل زلزله هاي متوسط تا قوي را ندارند. در همين راستا آسيب پذيري لرزه اي پل شهيد حقاني تهران به صورت تفصيلي مورد مطالعه قرار گرفته است، بررسي تفصيلي به دو صورت كيفي و كمي انجام مي شود لذا نيروهاي اعضاي اصلي پل از جمله ستون ها و ديگر اجزا با استفاده از تحليل ديناميكي طيفي محاسبه و براساس آئين نامه ۹۵ FHWA با استفاده از روش نسبت ظرفيت به تقاضا، نقاط ضعف احتمالي پل بيان مي شود. نسبت هاي كوچكتر از يك مورد ارزيابي براي بهسازي قرار خواهند گرفت و در نهايت با توجه به مسائل اقتصادي و اجرايي، بهسازي مد نظر قرار مي گيرد و طرح هاي لازم براي بهسازي ارائه مي شود. پل مورد مطالعه بتني و در پلان داراي قوس مي باشد، مدل سازی پل بوسیله نرم افزار SAP 2000 V15 انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان از ضعف پل در برخی قسمت ها دارد. نسبت ظرفیت به تقاضای خمشی و محوری برخی از پایه های پل به خصوص پایه های میانی نامناسب بوده که نیاز به مقاوم سازی دارند. کوله های پل و پایه های موجود در زیر آن مناسب ارزیابی می شوند. عرشه سلولی پل از ديدگاه خمشی و برشی مورد ارزيابی تحليلي قرار گرفت و کفايت آن تأييد شد. طول وصله و محل وصله آرماتورها مناسب ارزیابی می شود. درخصوص پهنای نشيمن مورد نياز، مشکلی مطابق آيين نامه مشاهده نشد، اما از آنجا که عرشه پل نسبت به کوله ها مورب است، مؤلفة طولي نيروی زلزله در نشيمن گاه هم واکنش طولی و هم عرضی دارد بنابراين پیشنهاد می شود عرشه به وسیله میل مهار به نشیمن گاه متصل شود. برای جلوگیری از حرکت خاک در هنگام زلزله از بین پایه های کوله باید تدابیر لازم اتخاذ شود. در نهایت براساس اصول مهندسی ارزش و بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که مقاوم سازی پایه ها به روش پس کشیدگی خارجی توسط الیاف های CFRP ارزیابی و انجام شوند.
واژه‌هاي كليدي: آسيب پذيري، نسبت ظرفيت به تقاضا، طرح لرزه اي، پل هاي بتن آرمه

 
 
 
فهرست مطالب
فصل ۱: بیان گفتار   1
۱-۱- مقدمه     2
۱-۲- هدف از تحقيق و اهداف آن     2
۱-۳- ساختار پايان نامه    5
فصل ۲: کلیات و تاریخچه آسیب های وارده به پل ها در زلزله های گذشته   6
۲-۱- مقدمه    7
۲-۲- اثر زلزله هاي بزرگ برپل ها     7
۲-۲-۱- تغيير مكان هاي لرزه اي    13
۲-۲-۲- آسيب ديدگي هاي كوله    15
۲-۲-۳- آسيب هاي ايجاد شده در سطح عرشه    16
۲-۲-۴- آسيب ديدگي هاي نشيمن گاه (كليد هاي برشي)    17
۲-۲-۵- بررسي رفتار لرزه اي پايه هاي پل    18
۲-۲-۶- آسيب هاي وارده به دال هاي دسترسي يا پيش دال ها    22
۲-۲-۷- تأثیر ساختار هندسی بر سازه پل    23
۲-۲-۸- شكست  فنداسيون     24
۲-۲-۹- آسيب پذيري تكيه گاه و اتصالات     24
۲-۲-۱۰- خرابي هاي قابل قبول از نظر آئين نامه آشتو     25
۲-۲-۱۱- خرابي هاي غير قابل قبول از نظر آشتو    25
۲-۲-۱۲- اثرات تخريبي زلزله بر پل هاي ايران     27
۲-۳- تحقيقات انجام شده در زمينه اثر زلزله بر پل ها     28
۲-۴- تحقيقات انجام شده در زمينه اثر زلزله بر پل ها در ايران    30
۲-۴-۱- تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي آسيب پذيري كمي پل ها    30
۲-۵- معيارهاي عملکردي    32
۲-۶- خلاصه فصل :    34 
فصل ۳: ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل ها به روش كمي و مباني نظري آنها   35
۳-۱-  مقدمه    36
۳-۲- حالات حدي طراحي و ارزيابي سازه    36
۳-۲-۱- حالات حدي اعضا    36
۳-۲-۲- حالات حدي سازه    37
۳-۳- ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي    38
۳-۴- روش هاي ارزيابي آسيب پذيري    38
۳-۴-۱- روش هاي طبقه بندي    39
۳-۴-۲- روش هاي بازرسي و امتيازدهي    40
۳-۴-۳- روش هاي تحليلي ارزيابي آسيب پذيري    40
۳-۴-۴- روش هاي آزمايشگاهي ارزيابي آسيب پذيري    40
۳-۵- ارزيابي تحليلي آسيب پذيري پل ها    41
۳-۶- ارزيابي تفصيلي آسیب پذیری مطابق با FHWA – 95     41
۳-۶-۱- جمع آوري اطلاعات در خصوص پل مورد نظر    41
۳-۶-۲- بازرسي محلي    41
۳-۶-۳- ارزيابي كمي اجزاي پل    42
۳-۷- مطالعات كمي آسیب پذیری پل    42
۳-۷-۱- دستورالعمل ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل    42
۳-۸- روش هاي ارزيابي آسیب پذیری پل ها مطابق دستورالعمل FHWA – 95    43
۳-۸-۱- روش ارزيابي براساس نسبت ظرفيت به تقاضا     43
۳-۸-۲- روش ارزيابي براساس مقاومت جانبي سازه پل     47
۳-۹- مباني مدل سازي سازه اي    48
۳-۹-۱- مدل واقعي     48
۳-۹-۲- ساخت مدل آزمايشگاهي با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعي    48
۳-۹-۳- به كار گيري مدل تحليلي    49
۳-۱۰- انتخاب روش مدل سازي تحليلي    49
۳-۱۰-۱- روش هاي گوناگون مدلسازي سازه پل    50
۳-۱۱- رفتار سازه پل    54
۳-۱۱-۱- سازه با رفتار الاستیک خطی    54 
۳-۱۱-۲- سازه با شکل پذیری محدود    54
۳-۱۱-۳- سازه با شکل پذیری زیاد    54
۳-۱۲- روند کلی ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل ها    55    
۳-۱۳- خلاصه فصل    56
فصل ۴: ارزیابی لرزه ای پل شهيد حقانی تهرا ن    57
۴-۱- مقدمه    58
۴-۲- مشخصات عمومي پل مورد مطالعه    59
۴-۳- ميزان اهميت پل شهید حقانی    60
۴-۴- مشخصات فني پل    61
۴-۴-۱- طبقه بندي پل    61
۴-۴-۲- مشخصات ساختگاه پل    61
۴-۵- مشخصات و جزئيات اجزاي پل مورد مطالعه    63
۴-۵-۱- روسازه    63
۴-۵-۲- زير سازه و قسمت هاي اصلي پل    64
۴-۶- مطالعات ميداني و وضعيت موجود پل    66
۴-۶-۱- وضعیت عرشه    66
۴-۷- پردازش و تجزيه و تحليل وضعيت موجود پل    70
۴-۸- مدلسازي پل مورد مطالعه و بارگذاري آن    71
۴-۸-۱- طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰    72
۴-۸-۲- مشخصات هندسي اعمال شده پل در شبیه سازی عددی    72
۴-۸-۳- تعيين مقاومت های درج شده در مدارک فنی (مقاومت مشخصه)    74
۴-۸-۴- بارهاي وارد به سازه    75
۴-۹- تعيين ظرفيت اجزای سازه    78
۴-۱۰- نتایج تحلیل    78
۴-۱۰-۱- تغيير مکان هاي ناشي از بارهای قائم    78
۴-۱۰-۲- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری ایجاد شده در عرشه پل    79
۴-۱۰-۳- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در سرستون ها    81
۴-۱۰-۴- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در کوله ها    86
۴-۱۰-۵- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در پایه ها    90
۴-۱۰-۶- مودهای نوسان طبيعی سازه    95
۴-۱۰-۷- تصویر مود ارتعاشی غالب    97
۴-۱۰-۸- تغييرمکان هاي ناشي از بار زلزله    97
۴-۱۱- ارزيابی آسیب پذیری لرزه ای بر مبنای دستورالعمل FHWA-95    100
۴-۱۲- نسبت ظرفیت به تقاضا ستون ها و پايه های بتن مسلح    101
۴-۱۲-۱- تعيين مقادير ظرفیت لرزه ای نیرو و لنگر برای پايه های پل    101
۴-۱۲-۲- مقادیر تقاضا نیرو و لنگر ستون ها    103
۴-۱۲-۳- تعيين نسبت ظرفیت ارتجاعی به تقاضای نهايي خمشی ستون    104
۴-۱۲-۴- نسبت ظرفیت به تقاضا تغییر مکان پایه ها    113
۴-۱۳- ارزیابی مقاومت دال عرشه     114
۴-۱۳-۱- ارزیابی مقاومت خمشی دال    115
۴-۱۳-۲- ارزیابی مقاومت برشی دال   115
۴-۱۴- نسبت ظرفیت به تقاضا اعضاي غير باربر      116 
۴-۱۴-۱- پهنای نشيمن گاه روی کوله ها    116
۴-۱۴-۲- مهار آرماتورهای طولی ستون    118
۴-۱۴-۳- وصله آرماتورهای طولی ستون    120
۴-۱۵- مهندسی ارزش در امر مقاوم سازي     124
۴-۱۵-۱- روش و هزینه انجام مقاوم سازی    125
۴-۱۵-۲- بهسازي پل بر اساس مهندسي ارزش    125
۴-۱۶- انواع روش های بهسازی پل مورد مطالعه    128
۴-۱۷- گزینه های پیشنهادی برای مقاوم سازی لرزه ای پل مورد مطالعه    133
فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهادها   134
۵-۱- مقدمه    135
۵-۲- نتیجه گیری    .135
۵-۳- پيشنهادها    137
مراجع    140
پيوست‌    144

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت