سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن كريم
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 195 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
واژه قرب داراي مشتقات، وجوه معنايي و واژگان هم حوزه مختلفي در دوره جاهلي و قرآني است. معناي وضعي و اوليه قرب مفهومي مانند تهيگاه آدمي يا قراب و غلاف شمشير بوده است. اولين سئوال اين است كه اين واژه چه تطورات معنايي يافته و چه  وجوه معنايي دارد؟ اين سئوال با بررسي اين واژه در دوره هاي جاهلي و قرآني پاسخ داده مي شود. يكي از واژه هاي مهم و قابل بررسي واژه قربي است اين واژه در آيه ۲۳سوره شوري داراي وجوه مختلف تفسيري است و هر يك از مفسران شيعه و اهل سنت تفسيري متفاوت از آن ارائه كرده اند. اختلاف اصلي بر سر مصداق قربي در اين آيه است، در اين تحقيق با اين مبنا كه قرآن داراي معاني ظاهري و باطني است، ميان نظر شيعه مبني بر مصداق مودت قربي بر اهل بيت و نظر آنها كه قربي را طبق ظاهر آيه و سياق آيات به معني تقرب به خداوند گرفته اند، جمع شده؛ بنابراين هم روايات كه متواتر اند و هم ظاهر آيه وسياق كه قربي را تقرب به خدا نشان مي دهد، مورد توجه قرار مي گيرد.
كلمات كليدي: معناشناسي تاريخي و توصيفي؛ حوزه معنايي؛ قرب؛ قربي؛ قربان؛ مودت؛ محبت؛ اطاعت؛ زلفي؛ قرب الهي.
 
 
فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: كليات
۱-۱- بيان موضوع …………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲- سئوالات اصلي…………………………………………………………………………………………۵
۱-۳- سئوالات فرعي…………………………………………………………………………………………۵
۱-۴- پيش فرضها…………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵- پيشينه موضوع………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………۷
۱-۷- نوآوري پژوهش………………………………………………………………………………………۷
۱-۸- تعريف اصطلاحات……………………………………………………………………………………۷
۱-۸-۱- تعريف معناشناسي……………………………………………………………………………….۸
۱-۸-۱-۱- سابقه علم معني شناسي……………………………………………………………………۸
۱-۸-۱-۲- تفاوت معني شناسي و ريشه شناسي…………………………………………………۱۰
۱-۸-۱-۳- عوامل تغيير معني……………………………………………………………………………۱۰
۱-۸-۱-۴- معناي اساسي و معناي نسبي…………………………………………………………..۱۱
۱-۸-۱-۵- روش معناشناسي…………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸-۲- معناشناسي تاريخي…………………………………………………………………………….۱۳
۱-۸-۳- معناشناسي توصيفي……………………………………………………………………………۱۴
۱s-8-4- حوزه هاي معنايي……………………………………………………………………………..۱۴
فصل دوم: معناشناسي تاريخي واژه قرب و مشتقات آن
۲-۱- دخيل يا اصيل بودن واژه قرب و مشتقات آن…………………………………………….۱۶
۲-۲- معناي وضعي و اوليه واژه قرب و مشتقات آن در دوره جاهلي…………………..۱۷
۲-۲-۱- مشتقات مجرد قرب…………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱-۱- القُربُ……………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۱-۲- القَرَب…………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۱-۳-  قِربه……………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۱-۴  القُرُب و القُرَب…………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱-۵- قارِب…………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۱-۶- القِراب……………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۱-۷- قُربان……………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۱-۸- قَربان…………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۲-۱-۹- قِربان……………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۱۰- المَقرَب………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۱-۱۱- القورَب………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۲-۱-۱۲- المَقرَبه………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۱-۱۳- القريب…………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۱-۱۴- قُربي…………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۱-۱۵- قَرِبَ يَقرَبُ قَرَبا……………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۲- مشتقات مزيد قرب………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۱- قارَبَ…………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۲-۲- تَقارَبَ……………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۳- تَقَرّب…………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۲-۴- قَرَّب……………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۲-۵- المُقارِب…………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۲-۶- المقاربه…………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۷- تقريب……………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۸- متقارب و تقارب……………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۲-۹- قرَّب يقرّب تقريبا…………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۲-۱۰- قارب…………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۳- تطور معنايي قرب و مشتقات آن……………………………………………………………….۳۸
۲-۳-۱- معناي قرب و مشتقاتش در دوره قرآني……………………………………………….۴۱
۲-۳-۲- معناي قرب و مشتقاتش در دوره پس از قرآني……………………………………..۴۳
۲-۴- تحليل تطور معنايي قرب و مشتقات آن……………………………………………………….۴۴
فصل سوم: معناشناسي تاريخي قربان و قرباني
۳-۱- قرباني و قربانگاه در عهدين…………………………………………………………………….۴۷
۳-۱-۱- قربانگاه در عهدين……………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱-۲- قرباني سوختني…………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱-۳- قرباني و هديه آردي……………………………………………………………………………۴۹
۳-۱-۴- قرباني سلامتي……………………………………………………………………………………۴۹
۳-۱-۵- قرباني گناه…………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۱-۶- قرباني جبران……………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۲- قرباني در جاهليت…………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۳- قرباني در قرآن………………………………………………………………………………………۶۱
حاصل بحث…………………………………………………………………………………………………….۶۷
فصل چهارم: معناشناسي تارخي مفهوم قرب الهي
۴-۱- قرب الهي در عهدين………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۲- قرب الهي در جاهليت……………………………………………………………………………….۷۰
۴-۳- قرب الهي در قرآن………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۴- قرب الهي در علم عرفان……………………………………………………………………………۸۱
حاصل بحث…………………………………………………………………………………………………….۸۴
فصل پنجم: معناشناسي توصيفي واژه قرب
۵-۱- معناشناسي مشتقات اسمي………………………………………………………………………۸۶
۵-۱-۱- معناشناسي قُربي………………………………………………………………………………..۸۶
 حوزه معنايي قربي………………………………………………………………………………………….۸۷
۵-۱-۲- معناشناسي قُربان……………………………………………………………………………….۹۱
 حوزه معنايي قُربان…………………………………………………………………………………………۹۲
۵-۱-۳- معناشناسي قُرُبات و قُربه……………………………………………………………………..۹۵
۵-۱-۴- معناشناسي ذا مقربه، ذي القربي، ذوي القربي، اولي القربي و اقربين………….۹۶
 حوزه معنايي………………………………………………………………………………………………….۹۷
۵-۱-۵- معناشناسي قريب………………………………………………………………………………..۹۸
الف- معناي حقيقي…………………………………………………………………………………………..۹۹
ب- معناي مجازي……………………………………………………………………………………………۹۹
 حوزه معنايي قريب……………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۱-۶- معناشناسي أقرَبُ……………………………………………………………………………..۱۰۴
الف- معناي مجازي………………………………………………………………………………………۱۰۴
ب- معناي حقيقي……………………………………………………………………………………………۱۰۵
 حوزه معنايي أقرب……………………………………………………………………………………….۱۰۶
۵-۱-۷- معناشناسي أقربون و أقربين……………………………………………………………..۱۰۷
۵-۲- معناشناسي مشتقات فعلي………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۲-۱- معناشناسي تَقرَبُ……………………………………………………………………………..۱۰۸
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….۱۰۸
ب- معناي حقيقي…………………………………………………………………………………………..۱۰۹
حوزه معنايي تقرب…………………………………………………………………………………………۱۱۲
۱- حوزه معناشناختي لا تقربا…………………………………………………………………………۱۱۲
۲- حوزه معناشناختي لا تقربوا (دخول نكنيد)……………………………………………………۱۱۳
۳- حوزه معناشناختي لا تقربوا ( مرتكب نشويد)………………………………………………..۱۱۴
۴- حوزه معناشناختي لا يقربوا (داخل نشويد)…………………………………………………..۱۱۵
۵- حوزه معناشناختي يقرب، تقرب(نزديك كردن)………………………………………………۱۱۶
۵-۳- معناشناسي مشتقات مزيدي…………………………………………………………………..۱۱۸
۵-۳-۱- معناشناسي اقترب…………………………………………………………………………….۱۱۸
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….۱۱۸
ب- معناي حقيقي……………………………………………………………………………………………۱۱۹
۵-۳-۲- معناشناسي قرّب……………………………………………………………………………….۱۲۲
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….۱۲۲
ب- معناي حقيقي…………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۵-۳-۳- معناشناسي مقربين، مقربون……………………………………………………………….۱۲۳
الف- معناي مجازي……………………………………………………………………………………….۱۲۳
ب- معناي حقيقي…………………………………………………………………………………………..۱۲۷
حوزه معنايي مقربين، مقربون………………………………………………………………………….۱۲۷
۱- سابقون و سابقين……………………………………………………………………………………..۱۲۷
۲- مبعدون……………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۳- ابرار……………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴- روح و ريحان……………………………………………………………………………………………۱۲۹
۵- جنت نعيم…………………………………………………………………………………………………۱۲۹
حاصل بحث……………………………………………………………………………………………………۱۳۱
فصل ششم: بررسي ديدگاه شيعه در خصوص آيه مودت
۶-۱- شواهد قرآني دلالت آيه مودت بر اهل بيت………………………………………………۱۳۴
۱- المودة……………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۲- القربي……………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۳- حرف في………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
۴- الف و لام در القربي…………………………………………………………………………………..۱۳۷
۵- استثناء در آيه…………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۶-۲- مصداق القربي از ديدگاه علماي شيعه……………………………………………………..۱۴۰
۶-۳- شواهد روايي دلالت آيه مودت بر اهل بيت………………………………………………..۱۵۰
۶-۳-۱- روايت اسمائيل بن عبد الخالق……………………………………………………………..۱۵۰
۶-۳-۲- روايت ابي مسروق…………………………………………………………………………….۱۵۲
۶-۳-۳- روايت عبد الله بن عجلان…………………………………………………………………….۱۵۴
۶-۴- پاسخهاي علماي شيعه……………………………………………………………..۱۶۵
۶-۴-۱- قربي به معناي اقرباي رسول(ص) از قريش………………………………………….۱۶۵
۶-۴-۲- قربي به معناي اقرباي رسول اكرم(ص) از انصار…………………………………۱۶۷
۶-۴-۳- مودت به سبب قرابت…………………………………………………………………………۱۷۰
۶-۴-۴- مودت به قربي به معناي مودت خود قربي……………………………………………۱۷۰
۶-۴-۵- قربي به معناي تقرب به خدا………………………………………………………………..۱۷۲
۶-۴-۶- جمع سه قول اول، پنجم و ششم………………………………………………………….۱۷۵
۶-۵- جمع بندي ديدگاه علماي شيعه درباره آيه مودت……………………………………….۱۷۹
نتيجه كلي……………………………………………………………………………………………………..۱۸۴
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..۱۸۶            

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل