سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 186 صفحه
حجم : 250 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند. از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است، این پژوهش با عنوان "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" بر آن است تا در این حوزه بر طرح مسألِهِی نو اقدام کند. بررسی تطبیقی در این حوزه با رویکرد مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر هدف این پژوهش است. در آغاز کار رمانتیسم و سیر آن در اروپا، هند و ایران بررسی شد. آن گاه اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیسم نقد و بررسی شد، در ادامه ی کار حوزه نقد تطبیقی و رمانتیک بررسی شد و در پایان نقاط اشتراک واختلاف این دو شاعر از لحاظ اصول و ویژگی های مکتب رمانتیسم به اجمال بررسی و تحلیل شد. گرچه این دو نویسنده اثر مستقیم بر یکدیگر نداشته اند، اما در پیروی از اصول مکتب رمانتیسم دارای وجوه مشترکی میِباشند،گرچه زمان و بستر متفاوت اجتماعی، منجر به بروز تفاوت هایی در نگرش این دو شاعر شده است. توجه به طبیعت گرایی،هیجان و احساسات، کشف و شهود و گریز و سیر و سفر وسیاحت از وجوه مشترک مشیری و تاگور است. و نقطه تفاوت دو شاعر در زمینه ی همدلی با زنان و نگرش نسبت به مرگ است. 
کلید واژه ها : فریدون مشیری، رابیندرانات تاگور، رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.
 
 
فهرست مطالب
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
فصل ۱) کلیات طرح………………………………………………………………………………………………………………..۵
 1-1- بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱- ۲- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن پژوهش …………………………………………………………………………..۶
۱-۴- سوالات و فرضيه هاي تحقیق………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵- روش تحقیق ( توصیفی ، تحلیلی ، اکتشافی)………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶ -روش و ابزار گردآوری تحقیق  ………………………………………………………………………………………..7
۱-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………………………….7
۱-۸ -تعاريف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۹- قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۰- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹
۱–۱۱ سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل ۲) مطالعات نظری………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲–۱ گفتار اول رمانتیسم وسیر آن در اروپا …………………………………………………………………………………………………۱۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱–۱ تعاريف و کاربرد واژه های رمانتیسم …………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۲مکتب کلاسیسم……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱-۲-۱- اصول و قواعد مکتب کلاسیسم…………………………………………………………………………………………………. ۱۶
 2-1-3- مقایسه دو مکتب رمانتیسم و کلاسیسم………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۴- پیدایش رمانتیسم و خاستگاه اولیه آن ………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۱-۵-  اصول رمانتیسم …………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱-۵-۱- زمینه ها و جنبه های اجتماعی رمانتیسم………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۵-۲- مانیفست مکتب رمانتیک………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱-۵-۳ -تاریخچه جنبش رمانتیک ………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۲ گفتار دوم : جریان های ادبی  ایران در قرن بیستم ……………………………………………………………………………..۲۳
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۱- شعر عصر بیداری…………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۲- عصر شعر نیمایی یا دوره نوگرایی…………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۲-۱-دوره بندی تاریخی شعر نیمایی…………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۳ -گفتار سوم: رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر ایران ………………………………………………………………….۳۰
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۱-شعر رمانتیک ایرانی در دوره مشروطه……………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۳-۲ -شعر رمانتیک ایرانی در عصر رضاشاه ……………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۳-۳- شعررمانتیک ایرانی پس از شهریور ۱۳۲۰………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۳-۴- مشیری و رمانتیسم …………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۴- گفتار چهارم: جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………….۳۹
۲-۴-۱- جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم و بیستم………………………………………………………………………………۴۰
۲-۴-۲- تاگور و رمانتیسم ………………………………………………………………………………………………..۴۲
فصل ۳) تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱- گفتار اول : معرفی و تحلیل اشعار فریدون مشیری ………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۱-۱- زندگینامه مشیری ………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱-۲- معرفی و تحلیل آثار مشیری……………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱-۳ -فرم و ساختار اشعار مشیری…………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۴ -زبان مشیری………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۵ -تاثیرپذیری مشیری از معاصران ……………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۱-۵-۱- نگاه مشیری به طبیعت متاثر از نیما…………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۱-۶-مشیری و سیاست………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۲- گفتار دوم : معرفی و تحلیل اشعار تاگور……………………………………………………………………………………………..۵۷
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲-۱- زندگی نامه تاگور …………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲-۲- تبار و اندیشه تاگور………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۲-۳-تاگور و سیاست…………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۲-۴-معرفی و تحلیل آثار تاگور……………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۲-۵ -اشعار ترجمه شده تاگور……………………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۲-۶- تحلیل اشعار تاگور………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۲-۷- تاگور و داستان نویسی ……………………………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۲-۸- تاگور و نمایشنامه نویسی…………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۲-۹- سبک و زبان تاگور………………………………………………………………………………………………………….۷۰
فصل ۴ ) تجزيه و تحليل يافته هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷۱
۴-۱- گفتار اول: اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری…………………………………………………..۷۲
۴-۱-۱-طبیعت گرایی……………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۱-۱-۱-نقد تمدن جدید و زندگی شهری…………………………………………………………………………………………………۷۳
۴-۱-۱-۲-بازگشت به طبیعت…………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۱-۱-۳-بازگشت به کودکی……………………………………………………………………………………………………….۸۰
۴-۱-۲- هیجان و احساسات…………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۱-۲-۱-درونمایه مرگ و مرگ طلبی………………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۱-۲-۲-درد و دریغ و آه و نومیدی……………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۱-۲-۳-دلسوزی و شفقت نسبت به محرومان…………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۱-۲-۴-عشق و زیبایی……………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۱-۳-شخصیت و فردگرایی……………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۱-۴ رمانتیسم اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۱-۴-۱-اشعار اجتماعی مشیری………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۱-۴-۲-شعرهای وطنی و انتقادی……………………………………………………………………………………………………۹۵
۴-۱-۴-۳-شعرهای اعتراضی –اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۱-۴-۴-انسان گرایی مشیری…………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۱-۵-کشف و شهود……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۴-۱-۶    -گریز ، سیاحت و سفر ……………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۱-۷ -نتیجه کلام………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۲- گفتار دوم : اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار تاگور……………………………………………………………….۱۰۵
۴-۲-۱- طبیعت گرایی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۲-۱-۱-نقد تمدن جدید و زندگی شهری………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۲-۱-۲-بازگشت به طبیعت………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۴-۲-۱-۳-بازگشت به کودکی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۲-۲- هیجان و احساسات………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۲-۲-۱-مرگ و زندگی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۴-۲-۲-۲-همدلی با محرومان و رنج هایشان…………………………………………………………………………………..۱۱۹
۴-۲-۲-۳-همدلی با زنان………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۴-۲-۲-۴-عشق و زیبایی……………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۴-۲-۳- شخصیت و فردگرایی…………………………………………………………………………………………………۱۲۶
۴-۲-۴-رمانتیسم اجتماعی تاگور……………………………………………………………………………………………………۱۲۷
۴-۲-۴-۱-جهان شمولی –وطنی………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۴-۲-۵ -کشف و شهود……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
۴-۲-۶- گریز، سیاحت وسفر ……………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۴-۲-۶-۱-سفرهای واقعی تاگور………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
۴-۲-۶-۲-سفرهای خیالی تاگور……………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۲-۷- نتیجه کلام ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۴-۳ -گفتار سوم : ادبیات تطبیقی و نقد رمانتیک………………………………………………………………………………………۱۳۲
۴-۳-۱-۱-تعریف نقد …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۳-۱-۱-۲-نقد ادبی……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۴-۳-۱-۲- ادبیات تطبیقی و یژگی های آن ……………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۴-۳-۱-۲-۱-موضوع ادبیات تطبیقی و فایده آن……………………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۳-۱-۲-۲-اقسام نقد و جایگاه نقد………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۳-۱-۲-۳-اهمیت نقد تطبیقی و ویژگی های آن…………………………………………………………………………………..۱۳۸
۴-۳-۱-۳- تفاوت نقد ادبی و تاریخی با ادبیات تطبیقی……………………………………………………………………………۱۳۹
۴-۳-۱-۴-ادبیات تطبیقی در جهان……………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۴-۳-۱-۵- ادبیات تطبیقی در ایران……………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
۴-۳-۱-۶-نقد رمانتیک………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
۴-۴-گفتار چهارم : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی ……………………۱۴۷
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
۴-۴-۱ وجوه اشتراک اصول مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی……………………………۱۴۸
۴-۴-۱-۱ طبیعت گرایی ………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
۴-۴-۱-۲ هیجان و احساسات…………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۴-۴-۱-۲-۱-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار فریدون مشیری……………………………………………………۱۵۰
۴-۴-۱-۲-۲-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار تاگور…………………………………………………………………….۱۵۱
۴-۴-۱-۳- شخصیت و فرد گرایی………………………………………………………………………………………………….۱۵۲
۴-۴-۱-۴- کشف و شهود……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴
۴-۴-۱-۵- سیاحت و سفر و گریز………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵
۴-۴-۱-۶- سبک دو شاعر………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
۴-۴-۲-وجوه اختلاف دو شاعر……………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۴-۴-۲-۱- همدلی با زنان………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۴-۴-۲-۲-دیدگاه نسبت به مرگ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶

فصل پنجم) : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
۵-۱-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۵-۱-۱-وجوه اشتراک دو شاعر……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۵-۱-۱-۱-طبیعت گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
۵-۱-۱-۲-هیجان و احساسات…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰
۵-۱-۱-۳-شخصیت و فردگرایی………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰
۵-۱-۱-۴-کشف و شهود……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰
۵-۱-۱-۵-سیر وسیاحت……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
۵-۱-۲- وجوه اختلاف اصول رمانتیسم در اشعار دو شاعر………………………………………………………………………….۱۶۱
۵-۱-۲-۱-همدلی با زنان……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۵-۱-۲-۲-دیدگاه دو شاعر نسبت به مرگ…………………………………………………………………………………………………۱۶۱
۵-۲-پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت