سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه نقد وبررسی نظریة اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 173 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
اخباریان با استناد به بعضی آیات قرآن و وروایاتی چند از جمله روایت « من خوطب » معتقدند : فهم قرآن و تفسیر آن تنها در اختیار مخاطبان خاص قرآن قرار دارد ؛ مخاطبان خاص قرآن از دیدگاه ایشان پیامبر (ص) و امامان شیعه هستند ، معتقدند تمامی آنچه تا ابد مورد نیاز جامعه بشری است در قرآن کریم آمده و تبیین و توضیح آن در روایات اهل بیت (ع) بیان شده است و لذا در مورد آیاتی که روایاتی ذیل آن به ما نرسیده حکم به توقف می کنند ؛ امام خمینی معتقد است مراتبی از فهم قرآن برای همه آگاهان به مقدمات مورد نیاز ، امکان پذیر بوده و آنچه از روایات از جمله حدیث ثقلین استنباط می شود این است که فهم قرآن دارای مراتبی است که مرتبه عالی آن در اختیار انسان کامل یعنی پیامبر و امامان می باشد ، ایشان با استناد به روایت «تجلی » معتقد است خداوند با کلامش یر یندگان تجلی نموده است و قرآن تجلی اسم اعظم خداوند بوده و پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع) نیز تجلی اسم اعظم خداوند هستند که در پوششهای به ظاهر جداگانه ای در این جهان ظاهر شده اند و علت این که قرآن در پوشش الفاظ و عبارات بشری در آمده این است که برای کران و کوران در این جهان قابل درک باشد ؛ آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که بشر را دعوت به قرائت ، تدبر ، تعقل ، تحدی و مبارزه طلبی ، تبشیر و انذار نموده ، آیاتی به صورت سؤال و جواب بین خداوند و بندگان مطرح شده ، آیاتی دیگر مراجعه به قرآن را عامل نجات از گمراهی دانسته و آیاتی نیز احکام عملی جامعه را به صورت ریز بیان نموده ؛ از طرفی روایاتی که قرآن را مرجع تشخیص صحت و سقم روایات دانسته ، سیره پیامبر و امامان معصوم (ع) که در تفسیر قرآن از آیات دیگر کمک گرفته اند همه دال بر این مطلب است که قرآن کریم برای مسلمانان قابل فهم بوده و در سراسر زندگی خویش در طول تاریخ آنرا به کار بسته اند و برداشت اخباریان از آیات نوعی تفسیر به رأی بوده ، یا این که آن روایات در کنایه به دیدگاه اهل سنت و اصول مورد استفاده آنها مانند قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله و مانند آن گفته شده است 
کلید واژه ها :  اخباریان ، امام خمینی (ره)، قرآن ، فهم قرآن ، اهل بیت (ع) . 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات 
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….۳
اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..۳
پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………۳
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۶
سؤال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..۷
سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………….۷
فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۷
اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………….۸
ساماندهی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………۸
تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….۹
     اخباری …………………………………………………………………………………………………………………..۹
      قرآنیون ………………………………………………………………………………………………………………….۹
اصولی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم : دیدگاه امام خمینی در زمینه فهم قرآن و مراتب آن
مردی از جنس نور ………………………………………………………………………………………………………۱۱
جامع اضداد…………………………………………………………………………………………………………………۱۲
زندگی نامه علمی  ……………………………………………………………………………………………………….13
امام و تهذیب نفس ………………………………………………………………………………………………………۱۵
لطایف عرفانی در بیان امام ……………………………………………………………………………………………۱۷
برخورد امام با بزرگان فلسفه و عرفان …………………………………………………………………………….۱۸
نگاه امام به قرآن و تفسیر………………………………………………………………………………………………۲۱
وجوه اشتراک و افتراق امام و اخباریان در مسئله فهم قرآن ………………………………………………۲۴
امام و مراتب فهم قرآن ………………………………………………………………………………………………۲۶
جایگاه قرآن پیش از تنزل………………………………………………………………………………………………۲۷
تجلی خداوند در قرآن و نتایج آن ………………………………………………………………………………….۲۹
۱٫    قابل فهم بوده ظاهر قرآن برای همگان ………………………………………………………………۲۹
۲٫    شناخت و تفهیم یگانگی خدااصلی ترین هدف قرآن ………………………………………….۳۰
۳٫    وصول به مقام قرب الهی ………………………………………………………………………………..۳۰
۴٫    معرفی حق تعالی و نشر توحید ………………………………………………………………………..۳۱
۵٫    قران کامل ترین کتاب و دربردارنده شریعت ابدی ………………………………………………۳۲
۶٫    اثبات وجود بطون مختلف برای قرآن و پیوند ناگسستنی بین ظاهر و باطن ……………..۳۵
۷٫    معیت قرآن و اهلبیت ……………………………………………………………………………………….۳۸
۸٫    جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………………۴۰
۹٫    اختصاص فهم کامل ظاهر و باطن قرآن به پیامبر و ائمه ……………………………………….۴۲
امام و موانع فهم قرآن ……………………………………………………………………………………………….۴۴
الف ) خودبینی……………………………………………………………………………………………۴۴
ب ) اندیشه ها و مذاهب باطل ……………………………………………………………………….۴۴
ج )انحصار فهم قرآن در فهم پیشینیان ………………………………………………………………..۴۵
د )معاصی……………………………………………………………………………………………………….۴۵
هـ )حب دنیا…………………………………………………………………………………………………..۴۶
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
فصل سوم : تبیین و بررسی دیدگاه اخباریان راجع به تفسیر قرآن با تاکید بردیدگاه امام خمینی 
پیدایش اخباریگری در مکتب شیعه………………………………………………………………………………..۴۸
چند نظریه در مورد منشأ پیدایش اخباریگری …………………………………………………………………۴۹
بزرگان مکتب اخباری ………………………………………………………………………………………………..۵۰
آشنایی با فوائد المدنیه ………………………………………………………………………………………………..۵۲
بررسی ونقد آیات و روایات مورد تمسک اخباریان ………………………………………………………..۵۵
الف ) آیات ……………………………………………………………………………………………………………….۵۸
استدلال اخباریان به آیات …………………………………………………………………………………………….۶۸
پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
نتیجه نهایی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
ب ) روایات ………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۱٫    روایاتی ناهی از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله ………………………………………………….۷۳
۲٫    روایات ناهی از فتوی دادن غیر عالمانه ………………………………………………………………۷۳
۳٫    روایات ناهی از عمل به رای و قیاس …………………………………………………………………۷۴
۴٫    روایاتی مبین آمدن همه احکام مورد نیاز بشر در قرآن و سنت پیامبر(ص) … …………۷۹
۵٫    روایات تعیین کننده قیم یا مخاطبانی خاص برای قرآن………………………………………..۸۰
۶٫    روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….۸۵٫
۷٫    روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….۸۸
۸٫    روایات بطون مختلف قرآن ……………………………………………………………….۹۰
۹٫    روايات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پیامبرهمچون قرآن کریم………. .۱۰۶
۱۰٫    روایات مبین مقدمات و نیازمندیهای مفسر …………………………………………..۱۱۲
۱۱٫    روایاتی در مورد اصناف مردم با هدف تشویق به علم آموزی………………….۱۱۶
 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
فصل چهارم : نقد بیرونی اخباریان 
نقد مبانی اخباریگری با آیات و ورایات دیگر………………………………………………………………..۱۲۲
۱٫    آیات……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۱-۱٫    آیات قرائت …………………………………………………………۱۲۲
۱-۲٫    آیات تفکر و تدبر ……………………………………………………………………………..۱۲۴
۱-۳٫    آیات تحدی و هماوردطلبی ………………………………………………………………..۱۲۷
۱-۴٫    قرآن کتاب هدایت …………………………………………………………………………….۱۲۸
۱-۵٫    آیات روشنی و بینادلی  ……………………………………………………………………….130
۱-۶٫    آیات تبشیر و انذار ……………………………………………………………………………..۱۳۲
۱-۷٫     آیات الاحکام ……………………………………………………………………………………۱۳۲
۱-۸٫    آیات عبرت آموزی و پند گرفتن …………………………………………………………..۱۳۴
۱-۹٫    آیات سؤال و جواب بین خداوند و بندگان  …………………………………………..135
۱-۱۰٫    قرآن کتاب حکمت و علم……………………………………………………………………۱۳۶
۲٫    روایات ………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
  2-1. روایات عرضه …………………………………………………………………………………..۱۳۷
  2-2. قرآن عامل نجات از گمراهی ………………………………………………………………..۱۳۹
  2-3. روایات ارجاع ……………………………………………………………………………………..۱۴۱
  2-4. روایات استنطاق و استشهاد …………………………………………………………………..۱۴۱
۲-۵٫ روایات تفسیری و سیره پیامبر و اهل بیت در تفسیر…………………………………..۱۴۲
نتیجه نهایی………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
منابع نرم افزاری ……………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل