سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه
حجم : 487 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 

فهرست مطالب
مقدمه     1
فصل اول(کلیات)
۱-۱بیان مسئله    7
۲-۱فرضیات    7
۳-۱اهداف    8
۴-۱روش تحقیق    8
۵-۱موانع تحقیق    9
۶-۱ساختار پژوهش    9
فصل دوم(جرم وطرق پیشگیری ازآن دراسلام )
۱-۲جرم و بزهکاری    12
۱-۱-۲تعریف جرم وانواع آن    12
۱-۱-۱-۲تعریف جرم    12
۲-۱-۱-۲ماهیت جرم در فقه اسلامی    14
۳-۱-۱-۲مفهوم اخلاقی جرم    15
۴-۱-۱-۲مفهوم اجتماعی جرم    15
۵-۱-۱-۲مفهوم دینی جرم    16
۶-۱-۱-۲برخی مصادیق جرم ازنظرسنّت    19
۲-۱-۲انواع جرائم وجنایات و نظریات فقها درباب جرم    21
۱-۲-۱-۲انواع کیفرها    22
۲-۲-۱-۲ بررسی نظر دانشمندان حقوق درمورد جرم    22
۳-۲-۱-۲اقوال فقها در مورد جرم وگناه    23
۲-۲پیشگیری از وقوع جرم درسیاست جنایی اسلام و جرمشناسی    26
۱-۲-۲ ابعاد نظری پیشگیری از جرم    27
۱-۲-۲انواع پیشگیری در اسلام    31
۱-۱-۲-۲مفهوم پیشگیری وضعی ودامنه آن    34
۲-۱-۲-۲مفهوم پیشگیری وضعی درسیاست جنایی اسلام    35
۳-۱-۲-۲پیشگیری اجتماعی    38
فصل سوم(علل افزایش جرم وبزهکاری ازدیدگاه جامعه شناسی حقوقی واسلام )
۱-۳عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری    42
۱-۱-۳عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری    42
۱-۱-۱-۳محیط خانوادگی    42
۱-۱-۱-۱-۳عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک    43
۲-۱-۱-۱-۳عدم حضور والدین    43
۳-۱-۱-۱-۳اختلاف وخشونت خانوادگی    44
۴-۱-۱-۱-۳مشکلات اقتصادی خانواده    44
۵-۱-۱-۱-۳بزهکاری یکی از اعضای خانواده    45
۶-۱-۱-۱-۳اعتیاد والدین    45
۲-۱-۱-۳مشکلات اقتصادی جامعه    47
۲-۱-۳شرایط محیطی و افزایش جرم وبزهکاری    49
۱-۲-۱-۳شهرنشینی و بزهکاری    51
۱-۱-۲-۱-۳ویژگی های اجتماعی شهرها    53
۲-۱-۲-۱-۳افزایش جمعیت شهری وکاهش نظارت عمومی    55
۳-۱-۲-۱-۳معماری شهری    54
۴-۱-۲-۱-۳حاشیه نشینی وبزهکاری    56
۲-۳عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام وقران    59
۱-۲-۳عوامل دروني و شخصي    59
۱-۱-۲-۳حسد    59
۱-۱-۱-۲-۳علل و انگيزه هاي حسد    60
۲-۱-۱-۲-۳تأثيرحسد بر ارتکاب جرم وجنايت    62
۳-۱-۱-۲-۳داستان هابیل و قابیل    63
۴-۱-۱-۲-۳داستان حضرت يوسف وبرادرانش    64
۲-۱-۲-۳زياده خواهي وافزون طلبي    67
۱-۲-۱-۲-۳داستان حکم داوود    68
۲-۲-۱-۲-۳داستان اصحاب سبت    68
۳-۲-۱-۲-۳تأثير افزون طلبي وزياده خواهي بر ارتکاب به جرم وجنايت    69
۳-۱-۲-۳جهل وناداني    69
۱-۳-۱-۲-۳تأثير جهل و ناداني بر ارتکاب جرم و جنايت    70
۲-۲-۳ نقش عوامل اجتماعی و محیطی بر افزایش جرم و بزهکاری در اسلام    71        
۱-۲-۲-۳عوامل و زمینه های خانوادگی    72    
۲-۲-۲-۳دوستان و همنشینان    74
    3-2-2-3  فقر و تنگدستی    78
۴-۲-۲-۳اعانت وکمک به جرم وم جرم    81
فصل چهارم (فساد مالی و نقش وزارت اقتصاد و امور داریی در پیشگیری از آن)
۱-۴ انواع فساد مالی    87
۱-۱-۴  رشوه    88
۲-۱-۴ اختلاس    89
۳-۱-۴ پولشویی    90
۴-۱-۴  اخذ پورسانت در معاملات خارجی    91
۵-۱-۴ رانت جویی    92
۶-۱-۴ سوء استفاده از موقعیت    93
۷-۱-۴  تبعیض ‌گری    94
۲-۴ علل فساد مالی    94
۱-۲-۴  ضعف شفافیت    94
۲-۲-۴ ضعف نظارت‌های درون سازمانی    95
۳-۲-۴ شفاف نبودن مقررات– قوانین وفرایندهای مربوط    96
۴-۲-۴ ضعف نظام‌های قضایی و نظارتی    97
۵-۲-۴  نامشخص بودن منابع مالی مبارزات انتخاباتی    97
۶-۲-۴  مدیریت اجرایی ناکارآمد    98
۳-۴ آثار و پیامدهای فساد مالی    99
۱-۳-۴ پیامدهای سیاسی    100
۲-۳-۴  پیامدهای اقتصادی    101
۳-۳-۴  پیامدهای اجتماعی    102
۴-۴ راهکارهای پیشگیرانه    105
۱-۴- ۴  اصلاحات اداری    105
۱-۱-۴-۴ شفافیت و پاسخگویی    106
۲-۱-۴-۴  شایسته سالاری    111
۲-۴-۴ تقویت خودکنترلی در نیروی انسانی    115
۱-۲-۴-۴  ارتقای فرهنگ وانگیزه کارکنان    115
۲-۳-۴-۴ رعایت اخلاق و رفتارحرفه‌ای    118
نتیجه گیری     120
منابع     127
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت