سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه يک روش چند بعدي براي پيشنهاد دهنده هاي آگاه از زمينه در تجارت سيار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 122 صفحه
حجم : 2569 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
  چکيده
 استفاده از زمينه، به عنوان اطلاعات پويايي که توصيف گر وضعيت کاربران و اقلام بوده و بر فرايند تصميم گيري و انتخاب کاربران تاثير گذار است، توسط سيستم هاي پيشنهاد دهنده در تجارت سيار، در جهت ارتقاء کيفيت مناسب پيشنهاد دهي ضروري است. در اين تحقيق يک روش جديد چند بعدي براي پيشنهاد دهي آگاه از زمينه در تجارت سيار ارائه شده است. در اين روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر هاي زمينه و ارتباط ميان آنها در يک فضاي چند بعدي نمايش  داده مي شود که به آن مکعب چند بعدي امتيازات گفته مي شود. در اين فضا زمينه هاي مشابه به¬طور جداگانه براي هر کاربر شناسايي مي-شوند که اين کار با شناسايي الگوهاي مصرف متفاوت کاربران در شرايط زمينه اي مختلف انجام مي¬شود. با بدست آوردن اين اطلاعات، يک فضاي جديد دوبعدي ايجاد شده و پيشنهاد دهي نهايي با استفاده از يک روش فيلتر سازي مشارکتي در اين فضا انجام مي گيرد. ارزيابي روش از طريق پياده سازي آن در يک سيستم پيشنهاد دهي محصولات غذايي رستوران ها شامل پارامتر هاي زمينه اي روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر هاي کاربر و اقلام و مقايسه آن با روش سنتي پيشنهاد دهي و بدون در¬نظر¬¬گرفتن اطلاعات زمينه انجام گرفته است. براي پياده سازي روش فيلتر سازي مشارکتي از شبکه-هاي خود سازمانده استفاده شده است. شبکه های خود سازمانده، نوعی از شبکه هاي عصبي بدون ناظر هستند. مقايسه و ارزيابي نتايج با استفاده از محاسبه شاخص F1 که يکي از شاخص هاي استاندارد و پر استفاده براي ارزيابي پيشنهاد دهنده ها است، انجام گرفته است. بر اساس اين نتايج، روش پيشنهاد دهي چند بعدي در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتي پيشنهاد دهي را نمايش مي دهد که همين مساله کارايي روش را از نظر کيفيت پيشنهاد دهي تاييد مي کند.
 كلمات كليدي: سيستم هاي پيشنهاد دهنده آگاه از زمينه، تجارت سيار، نقشه خود سازمان ده، روش چندبعدي پيشنهاد-دهي، فيلتر سازي مشارکتي.
فهرست مطالب
  فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه    1
۱-۲ موضوع تحقيق    3
۱-۳ موضوع تحقيق    4
۱-۴ اهميت و ارزش تحقيق    6
۱-۵ اهداف تحقيق    6
۱-۶ کاربرد نتايج تحقيق    6
۱-۷ مروري بر ساختار پايان نامه    7
     فصل دوم: تجارت سيار    
۲-۱ مقدمه    8
۲-۲ تجارت سيار    9
۲-۳ دسته بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار    11
    2-3-1 حوزه تحقيقات نظری    11
    2-3-2 شبکه بي سيم    12
    2-3-3 ميان افزار سيار    13
    2-3-4 زير بناي کاربري بي سيم    14
    2-3-5 کاربرد¬هاي تجارت سيار    14
۲-۴ فناوري هاي تجارت سيار    16
۲-۵ استاندارد هاي بي سيم    18
۲-۶ بستر پياده سازي کاربرد هاي تجارت سيار    19
    2-6-1 زبان هاي برنامه نويسي موبايل    22
۲-۷ جمع بندي    23
  فصل سوم: زمينه
۳-۱ مقدمه    25
۳-۲ زمينه    26
    3-2-1 تعاريف پارامتريک    26
    3-2-2 تعاريف کلي    27
۳-۳ دسته بندي اطلاعات زمينه    28
۳-۴ آگاهي از زمينه    31
۳-۵ طراحي زمينه    32
۳-۶ جمع بندي    33
     فصل چهارم: سيستم هاي پيشنهاد دهنده
۴-۱ مقدمه    35
۴-۲ بررسي عملکرد سيستم هاي پيشنهاد دهنده    36
    4-2-1 روش هاي مبتنی بر محتوا    38
        4-2-1-1 مشکلات و محدوديت هاي روش هاي مبتني بر محتوا    41
    4-2-2 روش هاي فيلترسازي مشارکتی    42
        4-2-2-1 مشکلات و محدوديت هاي روش هاي فيلتر سازي مشارکتي    46
    4-2-3 روش هاي ترکيبي    48
۴-۳ ارزيابي سيستم هاي پيشنهاد دهنده    49
۴-۴ بسط قابليت هاي سيستم هاي پيشنهاد دهنده    51
    4-4-1 شرکت دادن شناختي جامع از کاربران و اقلام در فرآيند پيشنهاد دهي    51
    4-4-2 امتياز گذاري چند معياري    52
    4-4-3 پيشنهاد دهنده هاي غير تداخلي    53
    4-4-4 انعطاف پذيري    53
    4-4-5 توسعه شاخص  هاي ارزيابي    54
    4-4-6 استفاده از اطلاعات زمينه در پيشنهاد دهنده ها    55
    4-4-7 ساير گزينه ها براي بسط و توسعه سيستم هاي پيشنهاد-دهنده    55
۴-۵ جمع بندي    55
    فصل پنجم: روش جديد چند بعدي براي پيشنهاد دهي آگاه از زمينه
۵-۱ مقدمه    57
۵-۲ سيستم هاي پيشنهاد دهنده آگاه از زمينه در تجارت سيار    58
۵-۳ مدل سازي اطلاعات زمينه    59
۵-۴ روش چند بعدی در سيستم های توصيه گرسيار آگاه از زمينه    61
۵-۵ جمع بندي    68
     فصل ششم: ارزيابي    
۶-۱ مقدمه    69
۶-۲ روش ارزيابی    69
    6-2-1 پياده سازي سيستم جمع آوري داده    70
۶-۳ پياده سازي روش پيشنهاد دهي    72
    6-3-1 پياده سازي روش پيشنهاد دهي دو بعدي    73
    6-3-2 پياده سازي روش پيشنهاد دهي چند بعدي    78
۶-۴ جمع بندي    82
     فصل هفتم: جمع بندي و راهکار هاي آينده    
۷-۱ مقدمه    84
۷-۲ راهکار هاي آينده    85
منابع و مآخذ    87
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت