سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل چاه هاي افقي در مخازن نفتي با استفاده از داده هاي چاه آزمايي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه
حجم : 4132 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده

در سالهای اخیر، چاه های افقی زیادی در اطراف جهان حفر شده است. دلیل عمده ی آن توانایی افزایش سطح مخزن در تماس با چاه است که باعث افزایش بهره بری از چاه می شود. از چاه آزمایی برای شناخت مدل های مخازن هیدروکربوری و تشخیص پارامترهای مربوط به آن ها استفاده می شود. چاه آزمایی بر مبنای ایجاد اختلال در جریان و ثبت فشار ته چاه ناشی از آن رفتار می کند. این تکنیک داده های مورد نیاز برای آنالیز عددی پارامترهای مخزن را فراهم می کند. روش چاه آزمایی شامل دو مرحله می شود: ۱) طبقه بندی مدل مخزن ۲) تخمین پارامترها. شناسایی مدل های چاه افقی و تعیین پارامترهای مدل¬های آنها در مقایسه با چاه عمودی بسیار پیچیده تر می باشد. تعيين مدل‌ مخزن از نمودارهاي مشتق فشار، يکي از مراحل مهم و پايه‌اي در تخمين پارامترهاي مخزن از طريق آناليز داده‌هاي چاه‌آزمائي مي‌باشد. در اين مطالعه از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي، براي شناسائي مدل مخازن نفتي از طريق نمودارهاي مشتق فشار استفاده شده‌است. شبکه‌هاي عصبي مصنوعي، مدل‌هاي رياضي هستند که داراي توانايي منحصر به فرد در تخمين پارامتر و شناسايي الگو و … هستند. هشت مدل مختلف چاه افقی از مخازن نفتي  که مخازن همگن و تخلخل دو‌گانه با مرز‌هاي مختلف را شامل مي‌شود، مورد بررسي قرار گرفته است. شبکه‌ي عصبي پيشرو توسط داده‌هاي مشتق فشاري که به‌وسيله‌ي شبيه‌سازي با نرم‌افزار PANSYSTEM توليد شده‌اند، آموزش داده‌ شده‌ است. عملکرد شبکه ی پرسپترون به  وسیله ی متوسط خطاهاي نسبي و مجذور ميانگين مربعات خطا بررسی می شود. توانايي شبکه‌ي طراحي‌شده از طريق داده‌هاي داراي نويز مورد بررسي قرار گرفته‌است. دقت شبکه‌ به‌وسيله‌ي تعدادي پارامتر آماري مانند حساسيت و دقت دسته‌بندي کلي آورده شده و دقت کلی شبکه‌ي پيشرو ۰۵/۹۷ مي‌باشند.
کلمات کلیدی: چاه افقی ، شبکه عصبی مصنوعی ، شناسایی مدل مخزن ، چاه  آزمایی

فهرست مطالب
۱- مقدمه    2
۱-۱- مقدمه‌اي بر مهندسی مخزن    2
۱-۲- مخازن نفت و بهره برداری از مخازن نفتی    3
۱-۳- تعاریف انواع مخزن ها با استفاده از نمودارهای فازی    5
۱-۴- مروری بر خواص سنگ مخزن    8
۱-۴-۱- درجه تخلخل    8
۱-۴-۲-تراکم پذیری هم دما    8
۱-۴-۳- درجه اشباع سنگ    9
۱-۵- مقدمه‌اي بر چاه‌آزمائي    9
۱-۵-۱- عوامل موثر بر چاه‌آزمائي    12
۱-۵-۱-۱-  ضريب پوسته    12
– ضريب پوسته‌ي شكاف هيدروليكي    12
– تكميل چاه جزئي و مشبك‌كاري جزئي    12
۱-۵-۱-۲- اثر ذخيره درون چاهي    14
– قانون سرانگشتي    15
۱-۵-۱-۳-  نفوذپذيري يا تراوائي    15
۱-۵-۱-۴- نحوه‌ي حرکت سيال درون محيط متخلخل    15
۱-۵-۱-۵- مرزهاي مخزن    16
– مرز داخلي    16
– مرز بيروني مخزن    16
۱-۵-۲- انواع آزمايشات چاه‌آزمائي    17
۱-۵-۲-۱- آزمون های دوره‌ای تولید (اندازه‌گیری روزانه‌ی دبی و فشار)    17
۱-۵-۲-۲- آزمون های سنجش بهره‌دهی چاه    18
۱-۵-۲-۲-۱- برای مخازن نفتی    18
۱-۵-۲-۲-۲- برای مخازن گازی    19
– آزمون¬ شاخص بهره دهی تولید    19
– آزمون¬ عملکرد جریان به داخل چاه    19
– تغییرات دبی در زمان طولانی تولید    19
– تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید    19
– تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید و بستن چاه    20
۱-۵-۲-۳- آزمون¬های فشار گذرا ( فشار با زمان)    20
۱-۵-۲-۳-۱- آزمايش‌ خيزش فشار    21
– آزمايش خيزش فشار ايده‌آل    22
– آزمايش خيزش فشار واقعي    23
– انحراف از حالت ايده‌آل    24
– روشهاي تفسير آزمايش خيزش فشار    24
۱-۵-۲-۳-۲- آزمايش جرياني    26
مشكلات چاه‌آزمائي جرياني    28
۱-۵-۳- کاربرد نمودارهاي مشتق در تحليل آزمايشات چاهآزمائي    29
۱-۵-۳-۱- مثالهايي از كاربرد منحني‌هاي مشتق فشار    29
۱-۶- انواع چاه در مخازن    32
۱-۶-۱- چاه های عمودی    32
۱-۶-۲-چاه¬ها با شکست هیدرولیکی    32
۱-۶-۳- چاه افقی    33
۱-۶-۳-۱- دوره ی جریان شعاعی قائم    34
۱-۶-۳-۲- دوره ی جریان خطی میانی    35
۱-۶-۳-۳- دوره ی جریان شبه شعاعی انتهایی    35
۱-۶-۴ – معادلات زمان رژیم های مختلف در چاه افقی    36
۱-۶-۴ – آنالیز فشار در چاه افقی    37
۱-۷-۱- آزمایش کاهش فشار    37
– پاسخ فشار در دوره ی جریان شعاعی قائم اولیه    37
– پاسخ فشار در دوره ی جریان خطی میانی    37
– پاسخ فشار در دوره ی جریان شبه شعاعی انتهایی    37
۱-۷-۱- آزمایش خیزش فشار    38
– پاسخ فشار در دوره ی جریان شعاعی قائم اولیه    38
– پاسخ فشار در دوره ی جریان خطی میانی    38
– پاسخ فشار در دوره ی جریان شبه شعاعی انتهایی    38
۱-۸- شبکه های عصبی    38
۱-۸-۱- ساختار مغز    39
۱-۸-۲- مدل ریاضی یک نرون    40
۱-۸-۳-یادگیری شبکه    42
الف)  یادگیری با ناظر    42
ب)  یادگیری بدون ناظر    42
ج) یادگیری تشدیدی    42
۱-۸-۴- تقسیم بندی بر اساس ساختار    42
الف) شبکه های پیش خور    42
ب) شبکه های بازگشتی    43
۱-۸-۵- شبکه پرسپترون    43
۱-۸-۶- ترتیب ارائه داده ها به شبکه    44
۱-۸-۷- تابع انتقال    44
۱-۸-۸- پایان آموزش    45
۱-۸-۹- تعداد نرون در لایه ها    46
۱-۸-۱۰- معيارهاي نيکويي برازش    46
– تحليل رگرسيون    46
– ضريب همبستگي    46
– مجذور ميانگين مربعات خطا.    47
– متوسط خطاهاي نسبي    47
۲- مروری بر کارهای گذشته    49
۲-۱- کارهای انجام شده بر روی شبکه های عصبی    49
۲-۲- کارهای انجام شده بر روی چاه¬های افقی    59
۳- گردآوری داده های چاه آزمایی    66
۳-۱- مقدمه    66
۳-۲- پارامترهای مورد نیاز برای وارد کردن به نرم افزار    67
۳-۳-پارامترهاي چاهآزمائي مدلهاي مخزني    68
۳-۳- ۱-استفاده از روش طراحی آزمایش برای تولید داده های اولیه    69
۳-۳-۲- تبدیل داده های فشار به شبه فشار و مشتق گیری از آنها    70
۳-۴-نرماليزهکردن    71
۳-۵- ساختار شبکه¬ی عصبی    71
۳-۶- مدل¬های در نظر گرفته شده    73
– مخزن همگن فشار ثابت، بدون جریان و بدون مرز محدود    73
– مخزن همگن فشار ثابت، بدون جریان با مرز گسل منفرد فشار ثابت    74
– مخزن همگن فشار ثابت، بدون جریان با گسل منفرد بدون جريان    75
– مخزن تخلخل دوگانه فشار ثابت، بدون جریان و بدون مرز محدود    75
– مخزن تخلخل دوگانه فشار ثابت، بدون جریان با مرز گسل منفرد فشار ثابت    77
– مخزن تخلخل دوگانه فشار ثابت، بدون جریان با مرز گسل منفرد بدون جريان    78
– مخزن تخلخل دوگانه بدون جریان با مرزگسل منفرد فشار ثابت    79
– مخزن تخلخل دوگانه ، بدون جریان با مرز گسل منفرد بدون جريان    79
۴- بحث و نتایج    82
۴-۱- مقدمه    82
۴-۲- تعيين ساختار بهينه‌ي شبکه‌ پیشرو    82
۴-۲-۱- آموزش شبکه    85
۴-۳- بحث و نتایج    87
     4-3-1- امتحان شبکه با داده های تست    87
   4-3-2- بررسي استقامت شبکه در برابر نمودار‌هاي داراي نويز    89
۵- نتيجه‌گيري و پيشنهادات    99
۵-۱- مقدمه    99
۵-۲- نتايج    99
– نتايج مرتبط با شبيه‌سازي داده به‌وسيله نرم‌افزار    99
– نتايج مرتبط با شبکه عصبی مصنوعی    99
۵-۳-۲- پيشنهادات    100
منابع    101
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران