سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۳۹ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 160,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شكل‌گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می‌کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.
براساس اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی ، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از اصل فوق چنان استباط می شود که کسی که بر اساس اتهامی بازداشت یا دستگیر شود ، الزاما مجرم نیست و امکان دارد که از اتهام وارده تبرئه شود و کسی که جرمی مرتکب شده و بر اساس حکم قاضی به زندان و یا تبعید محکوم می شود به مجازات عمل خود رسیده است ، لذا در هر دو صورت هتک حرمت متهم یا مجرم ، ممنوع و موجب مجازات است . مقاله حاضر در دو فصل تشریح شده است که در فصل اول به بیان کلیاتی درباره حقوق ملت در قانون اساسی و در فصل دوم به بررسی اصل ۳۹ قانون اساسی پرداخته ایم
واژگان کلیدی
حقوق، حقوق اساسی، حقوق مردم، حق و تکلیف، آزادی، مصونیت ، اصل ۳۹
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. أ‌
فصل اول : کلیات
۱-۱- تعاریف و مفاهیم ملت و مردم. ۲
۱-۱-۱- مفهوم  ملت.. ۲
۱-۱-۳- ملت به معنای نوین.. ۴
۱-۱-۴- عناصر ملت.. ۵
۱-۲-حقوق ملت.. ۵
۱-۳- حقوق طبیعی و خدادادی ملت.. ۶
۱-۴- حقوق بشر در اسلام. ۷
۱-۵- نقش محوری مردم در جهان بینی نظام اسلامی.. ۹
۱-۶- قانون اساسي در جمهوري اسلامي.. ۱۰
۱-۷- حقوق ملت در قانون اساسي.. ۱۱
۱-۸- رابطه حقوق و تکالیف ملت در قانون اساسی.. ۱۳
۱-۹- جایگاه امنیت قضایی در قانون اساسی.. ۱۵
فصل دوم : بررسی اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱- اصل ۳۹ قانون اساسی.. ۲۰
۲-۲- اصول اساسی رفتار با زندانیان.. ۲۲
۲-۲-۱-  متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان.. ۲۲
۲-۲-۱-۱- احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض… ۲۳
۲-۲-۱-۲-  بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر. ۲۳
۲-۲-۱-۳- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی.. ۲۴
۲-۲-۱-۴-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی.. ۲۵
۲-۲-۱-۵- رعایت اصل انصاف و بی طرفی در اجرای اصول اعلامیه. ۲۵
۲-۲-۲-  نکاتی درباره اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان.. ۲۵
۲-۳- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان.. ۲۶
۲-۴- بررسی حقوق و قوانین زندانیان در ایران.. ۲۷
۲-۴-۱- حقوق زندانی نسبت به جرم. ۲۸
۲-۴-۲- نحوه ی اجرای قوانین در زندان ها ۲۹
نتیجه گیری.. ۳۱
منابع و ماخذ. ۳۳
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران