سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
حجم : 126 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
 این مقاله به بحث و بررسی درباره چند موضوع اختصاص یافته است
الف. مفهوم تضامن :
تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
ب. اوصاف وآثار تضامن :
با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود  و همچنین به نظریه های نقل شده در رابطه با ضمان تضامنی پرداخته تا ماهیت موضوع مشخص و قابل فهم خواننده گردد .
کلید واژه: ضمان- تضامن – نقل ذمه به ذمه- ضم ذمه به ذمه- مضمون عنه- ضامن- مضمون له- مسؤولیت تضامنی- بدهکار ، بستانکار – دین ، ادله ، قانون تجارت
 
فهرست مطالب
چکیده    أ‌
مقدمه    1
فصل اول : کلیات    2
۱-۱- بیان مساله    3
۱-۲- تاریخچه تحقیق    4
۱-۳- اهداف و اهميت موضوع    4
۱-۴- ضرورت تحقیق    5
۱-۵- سئوال تحقیق    5
۱-۶- فرضیه های تحقیق    5
۱-۷- روش تحقیق    5
۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها    6
۱-۹- تعاریف واژه ضمان    6
۱-۹-۱- تعریف لغوی ضمان    6
۱-۹-۲- معنای اصطلاحی ضمان    7
۱-۱۰-مفهوم تضامن    7
۱-۱۱- جایگاه سنتی طرح بحث تضامن    7
۱-۱۲- بررسی تضامن درمقابل تسهیم    8
۱-۱۲-۱- اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف    8
۱-۱۲-۲-  اثر تسهیم یا تقسیم تعهد    9
۱-۱۳- مفاهیم ضمان و تضامن در حقوق تطبیقی    9
۱-۱۴- ماهیت ضمانت در حقوق مدنی    10
۱-۱۵- ماهیت ضمانت در حقوق تجارت    11
۱-۱۵-۱- اوصاف عقد ضمان(ضمانت در حقوق تجارت)    12
۱-۱۶-  رابطه ضمان و تضامن در حقوق مدنی و حقوق تجارت    12
۱-۱۶-۱- نظریه نقل ذمه به ذمه    13
۱-۱۶-۲- نظریه ضم ذمه به ذمه    14
فصل دوم : بررسی ضمان و ضمانت در قانون تجارت و آثار آن    18
۲-۱- بررسی ضمان در اسناد تجاری    19
۲-۲- ضمانت اسناد تجاری در حقوق تطبیقی    20
۲-۳-بررسی ضمان تضامنی در بین بستانکاران و بدهکاران    21
۲-۳-۱- تضامن بین بستانکاران    21
۲-۳-۱-۱-هدف ، منابع وخطرات این نوع از تضامن    21
۲-۳-۱-۲- نادربودن تضامن بین بستانکاران    21
۲-۳-۲- آثار تضامن بین بستانکاران    22
۲-۳-۲-۱-دین باید به چه کسی پرداخت شود    22
۲-۳-۲-۲- رابطه بین خود بستانکاران    23
۲-۳-۲-۳-تقسیم طلب بین بستانکاران    25
۲-۳-۳- تضامن بین بدهکاران    25
۲-۳-۳-۱- اهمیت این نوع تضامن و تقسیم مطالب آن    25
۲-۳-۴- منابع بین بدهکاران    25
۲-۳-۴-۱- شمارش منابع وبیان اصل    25
۲-۳-۴-۲- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی    27
۲-۳-۴-۳- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی، توجیه عقلی    28
۲-۳-۴-۴- منع عقلی تکرار بدل ومنع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد    28
۲-۳-۴-۵- وحدت مدیون وتعدد مسئول به حکم قانونگذار    29
۲-۴- اوصاف تعهدات تضامنی    31
۲-۴-۱- وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی    31
۲-۴-۲- استقلال نسبی تعهد هریک ازمدیونها    31
۲-۵- آثار تضامن در رابطه بین بستانکار وبدهکاران    32
۲-۵-۱- آثار اصلی    32
۲-۵-۲- آثار فرعی و ثانوی تضامن    37
۲-۵-۲-۱- نظریه مبنای آثار فرعی؛ نمایندگی متقابل    37
۲-۵-۲-۲- اهم آثار فرعی تضامن    38
۲-۵-۲-۴- انتقاد از نظریه نمایندگی و مطالعه تطبیقی    39
۲-۶- تضامن ناقص     40
۲-۷- ایرادات قابل طرح در مقابل بستانکار    42
۲-۷-۱- اقسام ایرادات    42
۲-۷-۲- ایرادات مشترک :    42
۲-۸-  رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر    44
۲-۸-۱- تقسیم تعهد یا دین    44
۲-۸-۲- مبنای حق رجوع مدیون ایفا کننده تعهد به دیگران :    45
نتیجه گیری    49
منابع و ماخذ    51
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت