سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 94 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
این تحقیق به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادي و اجتماعی عملیات آبخیزداري در حوزه  لسبو در شهرستان رودسر و همچنین بررسی دیدگاه ها و نظرات روستاییان از فعالیت هاي آبخیزداری نسبت به اثرگذاری عملیات مذکور انجام شده است. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامه و اطلاعات موجود در اداره منابع طبیعی شهرستان رودسر استفاده گردید. جامعه نمونه تحقیق، ۲۴۲ خانوار روستایی شامل خانوارهاي کشاورزان، دامداران وخوش نشینان بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش نسبت هزینه به فایده انجام گردید. اطالاعات مورد نظر تحقیق از طریق طراحی پرسشنامه و توزیع آن صورت پذیرفت و همچنین برخی از اطلاعات مربوط به مخارج برروی طرح های آبخیزداری از اداره منابع طبیعی شهرستان رودسر جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرح های آبخیزداری بر اساس نسبت هزینه به فایده در مجموع دو بخش کشاورزی و دامداری داراي اثرات مثبت بوده و با مقدار ۰۳/۱، توجیه اقتصادي داشته است. افزون بر این مشخص گردید که اجراي طرح-هاي آبخیزداري در منطقه تحقیق، در افزایش اشتغال بهره برداران و جلوگیري از مهاجرت روستاییان که در حال حاضر از مهمترین چالش ها و معضلات مناطق روستایی محسوب می شود، نقش مثبت و موثري ایفا نکرده است، به نحوي که ۹/۸۳ درصد از مصاحبه شوندگان، اجراي طرح هاي آبخیزداري را در این زمینه بی تأثیر دانستند. نسبت هزینه به فایده براي محصولات کشاورزی و دامداری در سال ۱۳۸۲(سال شروع) به ترتیب ۶۲/۲ و ۴۶/۰ بوده که این نرخ ها براي سال ۱۳۹۲ به ترتیب به ۸۷/۰ و ۱۵/۰ تغییر پیدا کرده است.
واژه هاي کلیدي:  آبخیزداری، اقتصادي، اجتماعی، حوضه آبخیز،  منطقه لسبو
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲ بیان مسئله    4
۱-۳ فرضيه تحقيق    5
۱-۴ اهداف تحقيق    5
۱-۵ تعریف‎ها و مفهوم‎هاي به کاربرده شده    6
۱-۵-۱ آبخیز و آبخیزداری    6
۱-۵-۲ پروژه آبخیزداري    6
۱-۵-۳ عملیات آبخیزداري    7
۱-۵-۴ نهاده ها(ورودي هاي) پروژه هاي آبخیزداري    7
۱-۵-۵ ستانده ها(خروجی هاي) پروژه هاي آبخیزداري    8
۱-۵-۵-۱ اثرها و پیامدهاي فیزیکی    8
۱-۵-۵-۲ اثرها و پیامدهاي مالی    8
۱-۵-۵-۳ پیامدهاي اجتماعی    8
۱-۵-۵-۴ پیامدهاي زیست محیطی    8
۱-۵-۶ انواع ارزیابی اثرها و پیامدهاي پروژههاي آبخیزداري    9
۱-۵-۶-۱ ارزیابی اثرها و پیامدهاي اقتصادي (مالی)    9
۱-۵-۶-۲ ارزیابی اثرها و پیامدهاي زیست محیطی    10
۱-۵-۶-۳ ارزیابی اثرها و پیامدهاي اجتماعی    10
۱-۵-۶-۴ ارزیابی اثرها و پیامدهاي توزیعی (درآمد)    10
۱-۶ ضرورت انجام تحقيق    11
۱-۷ سوالات پژوهش    11
فصل دوم: کلیات و سابقه تحقیق
۲-۱ مقدمه    13
۲-۲ اقتصاد فرسایش خاک    13
۲-۲-۱ دیدگاه تاریخی    14
۲-۲-۲ اقتصاد حفاظت از خاک و آّب    15
۲-۲-۳ اثرات فرسایش بر حاصلخیزی و درآمد    16
۲-۳ مقایسه منافع و هزینه‎هاي پروژههاي حفاظت آب و خاک    18
۲-۳-۱ مفهوم تحلیلهاي مالی و اقتصادي    18
۲-۳-۲ معیارهاي مقایسه هزینه‎ها و منفعت‎ها در پروژه‎هاي حفاظت آب و خاک    19
۲-۴ ارزيابي اقتصادي    21
۲-۴-۱ مفاهيم اساسي ارزيابي اقتصادي    22
۲-۴-۲ شاخص‎ها و معیارهاي ارزیابی اقتصادي    23
۲-۴-۲-۱ ارزش خالص فعلي(NPV)    23
۲-۴-۲-۲ نسبت منافع- هزينه    24
۲-۴-۲-۲-۱ فايده‎هاي طرح    24
۲-۴-۲-۲-۱-۱ فايده‎هاي مستقيم يا اوليه    25
۲-۴-۲-۲-۱-۲ فايده‎هاي غيرمستقيم (معطوف به غير)    25
۲-۴-۲-۲-۲ هزينه‎هاي طرح    25
۲-۴-۲-۲-۲-۱ هزينه‎هاي مستقيم    25
۲-۴-۲-۲-۲-۲ هزينه‎هاي وابسته    26
۲-۴-۲-۳ نرخ بازده (IRR)    26
۲-۴-۲-۴ رابطه بین معیارهاي تنزیلی    27
۲-۴-۲-۵ دوره بازگشت سرمايه (PBP)    27
۲-۴-۲-۶ روش تحليل نقطه سربسر    28
۲-۵ پیشینه تحقیق    29
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه    36
۳-۲ منطقه مورد مطالعه    36
۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی منطقه و ویژگی‎های کلی آن    36
۳-۲-۲ روستاهای واقع در منطقه لسبو    36
۳-۲-۳ پارامترهای عمومی منطقه    37
۳-۲-۴ شکل حوزه    37
۳-۲-۵ ارتفاع متوسط حوزه    38
۳-۲-۶ شیب حوزه    39
۳-۳ روش انجام تحقیق    39
۳-۳-۱ تصويری کلی از پروژه‎های اجرائی آبخیزداری در حوزه لبسو    40
۳-۳-۱-۱ پروژه‎های حفاظت و قرق    41
۳-۳-۱-۱-۱ هزینه‎های پروژه حفاظت و قرق    41
۳-۳-۱-۲ پروژه نهال+کاری    42
۳-۳-۱-۲-۱ هزینه‎های پروژه نهالکاری    42
۳-۳-۱-۳ پروژه‎های کپه‎کاری    42
۳-۳-۱-۳-۱ هزینه‎های پروژه کپه‎کاری    43
۳-۳-۱-۴ پروژه‎های بذرپاشی    43
۳-۳-۱-۴-۱ هزینه‎های پروژه بذرپاشی    43
۳-۳-۱-۵ پروژه کودپاشی    44
۳-۳-۱-۵-۱ هزینه‎های پروژه کودپاشی    44
۳-۳-۱-۶ پروژه تامین غذای دام    45
۳-۳-۱-۶-۱ هزینه‎های تامین غذای دام    45
۳-۳-۱-۷ پروژه تعدیل دام    47
۳-۳-۱-۸ احداث آبشخوار    47
۳-۳-۱-۹  پروژه‎های آموزشی    47
۳-۳-۱-۱۰ پروژه‎های مکانیکی    48
۳-۳-۱-۱۰-۱ هزینه‎های اجرایی پروژه‎های مکانیکی    49
۳-۳-۲ جامعه‎آماری    51
۳-۳-۳ نمونه‎گیری    51
۳-۴ وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه لسبو    52
۳-۴-۱ کشاورزی    52
۳-۴-۲ دامداری    53
۳-۴-۲-۱ تعداد دام    54
۳-۴-۳ اشتغال    55
۳-۴-۴ مهاجرت    55
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل دادهها    55
۳-۶ جمع‎بندی فصل    57
فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه    59
۴-۲ تجزیه و تحلیل نتایج    59
۴-۲-۱ اثرات طرحهاي آبخیزداري بر فعالیتهاي کشاورزي در حوضه    59
۴-۲-۱-۱ میزان تولیدات بخش کشاورزی    59
۴-۲-۱-۲ میزان درآمد بخش کشاورزی    60
۴-۲-۲ اثرات طرحهاي آبخیزداري بر فعالیتهاي دامداری در حوضه    62
۴-۲-۲-۱ تعداد واحد دامی موجود در حوضه    62
۴-۲-۲-۲ میزان تولیدات بخش دامداری    62
۴-۲-۲-۳ میزان درآمد بخش دامداری    64
۴-۲-۳ اثرات طرحهاي آبخیزداري در زمینه اشتغال    65
۴-۲-۴ اثرات طرحهاي آبخیزداري در زمینه مهاجرت    66
۴-۲-۵ اثرات اقتصادي طرحهاي آبخیزداري در حوضه    66
۴-۳ جمع‎بندی فصل    67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه    69
۵-۲ مروری بر خطوط کلی پژوهش    69
۵-۳ نتيجه‎گيری کلی تحقيق    69
۵-۴ پيشنهادات    72
منابع و مآخذ    73
                                                    
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت