سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال ۹۲- ۱۳۹۱
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 144 صفحه
حجم : 160 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
مقدمه
نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه در هر سازمان در نظر گرفته می شود. در سیستم بهداشت و درمان نیز به عنوان بازوی ارائه کننده خدمات می باشد و سهم مهمی در سلامت جامعه دارد. کیفیت ارائه خدمات مستلزم حفظ و ارتقاء سلامت ارائه دهندگان خدمات می باشد. از طرفی، یکی از جنبه های تاثیر گذار بر سلامتی، شغل فرد است. رضایت از کار در بین کارکنان یک سازمان علاوه بر فراهم کردن زمینه¬های ارضاء روحی و معنوی افراد، موجبات افزایش کارآیی و بهره وری را فراهم می سازد.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ابعاد رضایت شغلی با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده گردید.۲۵۲ نفر از کارکنان مراکز بهداشتی در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه رضایت شغلی((JDI، سلامت عمومیGHQ) ) و پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک بود که پس از بررسی روایی و پایایی بکار گرفته شد. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نسخه ۱۶ نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد تنها ۶/۴۷% کارکنان از سلامت عمومی مطلوب برخوردار بودند. ۱۶/۶۳% از کارکنان از شغل خود رضایت داشتند و بیشترین میزان رضایت در بعد همکار (۸۳/۷۶% ) و کمترین میزان در بعد حقوق و مزایا (۵/۴۱% ) بود. مدل رگرسیون لوجستیک چند گانه نشان داد که با تعدیل متغیرهای زمینه ای و مداخله گر، از بین ابعاد مورد بررسی رضایت شغلی، بعد همکار(۰۴۹/۰>p) و بعد شرایط محیط کار(۰۴۳/۰>p) با سلامت عمومی در ارتباط بودند و از بین متغیر های فردی و اجتماعی مورد بررسی، میزان تحصیلات (۰۴۳/>p) و داشتن پست مدیریتی (۰۳۵/۰>p) پیش¬بینی کننده سلامت عمومی بودند. 
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، بیانگر اهمیت افزایش میزان رضایت شغلی در ابعاد همکار و شرایط محیط کار برای ارتقاء سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی می باشد. آگاه نمودن مسئولین از نتایج این تحقیق می تواند گام مهمی در جهت کاهش اختلال سلامت کارکنان و افزایش کیفیت خدمات رسانی آنان باشد.
کلید واژه: رضایت شغلی، بهداشت و تندرستی، کارکنان بهداشت و درمان.    

 
فهرست مطالب
فصل  اول: کلیات
۱-۱ مقدمه(بیان مسئله)………………………………………………………………………………..۲
۲-۱ اهداف  پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه)………………………………………………………۸
۳-۱ فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………..۹
۴-۱ تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………..۹
۵-۱ پیش فرض……………………………………………………………………………………….۱۲
۶-۱ محدودیت ها…………………………………………………………………………………….۱۲
فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
۱- ۲ چارچوب پژوهش……………………………………………………………………………۱۴
۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………۳۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳ نوع پژوهش……………………………………………………………………………………۵۲
۲-۳ جامعه پژوهش……………………………………………………………………………..۵۲
۳-۳ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………..۵۲
۴-۳ مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………۵۳
۵-۳ محیط پژوهش…………………………………………………………………………….۵۳
۶-۳ ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………۵۳
۷-۳ تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار…………………………………………………………….۵۴
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………..۵۵
۹-۳ ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………….۵۶

فصل چهارم: نتایج تحقیق
    
۱-۴ یافته های پژوهش……………………………………………………………………..۵۸
۲-۴ جداول و نمودارها……………………………………………………………………..۵۹
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
۱- ۵ بحث و تفسیر پژوهش……………………………………………………….۹۷
۲-۵ نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………۱۰۸
۳-۵ کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های قبلی…………………………………………۱۱۱
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………..۱۱۳

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت