سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه حسابداری ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 92 صفحه
حجم : 950 کیلوبایت
قیمت : 190,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و  ساختارهای تامین مالی با محافظه¬¬کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه¬کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می¬باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه¬کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می¬باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه¬کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه¬کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ استفاده شده است. جهت سنجش محافظه¬کاری مشروط از مدل باسو (۱۹۹۷) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه¬کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده¬اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می¬باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ¬گانه رقابت و محافظه¬کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه¬کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه¬های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه¬کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه¬کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه¬کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه¬کاری مشروط بر اساس پیش¬بینی¬ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می¬شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه¬کاری مشروط در گزارش¬گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی¬های بلند مدت تامین مالی می¬کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره¬ی تامین مالی و نه در دوره¬ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی¬دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می¬کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه¬کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می¬دهند.
 واژه¬گان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات؛ ساختارهای تامین مالی؛ محافظه¬کاری مشروط؛ و انتظارات باز ار سرمایه
فهرست مطالب
فصل اول؛ کلیات تحققیق
۱-۱٫مقدمه    2
۱-۲٫تشریح و بیان موضوع    3
۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    4
۱-۴٫نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش    5
۱-۵٫استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه    5
۱-۶٫فرضیه های تحقیق    6
۱-۷٫روش تحقیق    7
۱-۸٫مدلهای تحقیق    9
۱-۹٫متغیرهای تحقیق    10
۱-۱۰٫تعریف واژه گان کلیدی    13
۱-۱۱٫خلاصه فصل    14
۱-۱۲٫ چارچوب فصول بعد    14
فصل دوم؛ مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱٫ مقدمه:    16
۲-۲٫ مفید بودن اطلاعات مالی    17
۲-۳٫ مفهوم محافظه كاري    18
۲-۴٫ دیدگاههای  محافظه کاری    19
۲-۴-۱٫ دیدگاه قراردادی    20
۲-۴-۲٫ دیدگاه دعاوی حقوقی    21
۲-۴-۳٫ دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری    21
۲-۴-۴٫ دیدگاه مالیاتی    22
۲-۴-۵٫ دیدگاه هزینه های سیاسی    22
۲-۴-۶٫ رقابت در بازار    23
۲-۵٫ انواع محافظه کاری    24
۲-۵-۱٫ محافظه کاری نامشروط    24
۲-۵-۲٫ محافظه کاری مشروط    24
۲-۶٫ اندازهگیری محافظه کاری    26
۲-۶-۱٫ معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان    26
۲-۶-۲٫ معيار محافظه كاري مبتني بر ارزشهاي بازار    27
۲-۶-۳٫ معيارهاي محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي    28
۲-۶-۴٫ معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي    29
۲-۷٫ عوامل موثر بر محافظه کاری    29
۲-۸٫  رقابت در بازار    30
۲-۹٫ محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات    31
۲-۱۰٫ انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری    33
۲-۱۰-۱٫ محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)    33
۲-۱۰-۲٫ محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)    34
۲-۱۱٫ اندازه گیری رقابت    35
۲-۱۲٫ تامین مالی و محافظه کاری حسابداری    36
۲-۱۳٫ پیشینه تحقیق    38
۲-۱۳-۱٫ تحقیقات خارجی    38
۲-۱۳-۲٫ تحقیقات داخلی    42
فصل سوم؛ روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه    46
۳-۲٫ روش تحقيق    46
۳-۳٫ جامعه آماری    46
۳-۴٫ نمونه آماری    47
۳-۵٫فرضیه ها و مبانی نظری آنها    50
۳-۶٫ طریقه استخراج مدلها    52
۳-۷٫ روش گردآوری داده ها    59
۳-۸٫ روش هاي آماري مورد استفاده    59
۳-۹٫ خلاصه فصل    59
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬ها
مقدمه    62
۴-۱٫ بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری    62
۴-۱-۱٫ آمار توصیفی    62
۴-۱-۲٫ ضرایب همبستگی    63
۴-۱-۳٫ آزمون مدل باسو(۱۹۹۷)    64
۴-۱-۴٫ نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری)    65
۴-۲٫ بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری    70
۴-۲-۱٫ آمار توصیفی    70
۴-۲-۲٫ جدول ضرایب همبستگی بخش دوم    71
۴-۲-۳٫ نتایج آزمون فرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری)    72
۴-۳٫ بررسی فروض خطی رکرسیون    77
۴-۴٫ خلاصه فصل    78
فصل پنجم؛ خلاصه و نتیجه¬گیری
۵-۱- مقدمه    80
۵-۲٫ خلاصه و نتیجه گیری    80
۵-۳- محدودیت های تحقیق    84
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی تحقیق    85
۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی    86
منابع و ماخذ    88

 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها